Zasady etyczne

W naszej działalności wydawniczej wdrażamy standardy etyczne obowiązujące w publikowaniu naukowym. Za podstawę do stosowanych zasad zostały przyjęte założenia postulowane przez Committee on Publication Ethics (COPE). Wymagamy, żeby wszystkie strony uczestniczące w procesie publikacji, a więc autorów, redaktorów monografii, recenzentów i wydawcy, zachowywały normy etyczne.


I. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA WYDAWCY

1. Decyzja o publikacji

Dyrektor wydawniczy jest odpowiedzialny za ostateczne dopuszczenie tekstu do publikacji lub jego odrzucenie.  Podejmuje decyzję o odrzuceniu lub zaakceptowaniu tekstu po uwzględnieniu wyników etapów recenzji (szerzej zob. Proces recenzji), a także po konsultacji podczas kolegium wydawniczego i ewentualnej dodatkowej opinii ekspertów z danej dziedziny. Decyzja o odrzuceniu lub zaakceptowaniu tekstu do wydania podejmowana jest wyłącznie na podstawie oryginalności, ważności oraz jasności tekstu, a także zgodności z profilem Wydawcy.

2. Proces publikacji

Wydawca zobowiązuje się do działania zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i sztuką edytorską.
Wydawca przestrzega zasady etyki wydawniczej i stosuje reguły dobrych praktyk publikacyjnych, a także wprowadzić możliwe procedury mające ułatwić zapobieganie złym praktykom publikacyjnym oraz ich wykrywanie.
Wydawca pełni nadzór nad przestrzeganiem obowiązków związanych z etyką publikacji należących do pozostałych uczestników procesu wydawniczego, w tym także przeciwdziałania zjawiskom typu ghostwritingguest authorship.
Wydawca zastrzega sobie prawo wycofania się z procesu edycji wobec stwierdzenia złych praktyk wydawniczych.
Wydawca zobowiązuje się do dbania o integralność zapisu publikowanych tekstów poprzez gotowość do wprowadzania w razie potrzeby odpowiednich errat lub wycofania całości lub fragmentów tekstu.

3. Zasada fair play

Wydawca deklaruje, że publikacje oceniane są wyłącznie pod względem merytorycznym i są publikowane ze względu na ich wartość – na proces publikacyjny nie wpływają płeć, wyznanie, rasa ani przekonania polityczne Autora lub Autorów.

4. Ujawnianie informacji

Wydawcę obowiązuje zasada poufności, w myśl której zobowiązuje się on do nieujawniania żadnych informacji na temat nadesłanych tekstów nikomu oprócz uczestników procesu wydawniczego. Równocześnie nie może wykorzystać informacji ze zgłoszonych, a nieopublikowanych, materiałów do innych celów bez jawnej i pisemnej zgody Autora lub Autorów ani udostępniać manuskryptów innym autorom, recenzentom i wydawcom. O dopuszczeniu osoby do danej informacji decyduje Dyrektor wydawniczy.

5. Wykrycie nieprawidłowości

W przypadku wykrycia nieprawidłowości związanych z nierzetelnością naukową oraz nieprzestrzeganiem zasad etycznych sformułowanych przez Wydawcę, ten zobowiązuje się do dokumentowania przejawów tych nieprawidłowości i przekazywania ich odpowiednim podmiotom (m.in. instytucjom zatrudniającym Autorów, towarzystwom naukowym, redakcjom publikacji naukowych).

6. Wycofywanie publikacji

Wydawca weźmie pod uwagę wycofanie publikacji, jeśli zostanie wykryta co najmniej jedna z wymienionych nieprawidłowości:
– badania zostały wcześniej opublikowane w innym miejscu bez podania stosownego odsyłacza, zgody lub uzasadnienia (przypadki tzw. zbędnych publikacji),
– tekst jest plagiatem lub zawiera nieetyczne badania,
– istnieją wyraźne dowody, że zawarte w tekście ustalenia są niewiarygodne na skutek niewłaściwego postępowania badawczego (m.in. fabrykowania danych) lub tzw. uczciwego błędu.
Zawiadomienia o wycofaniu tekstu powinny zawierać powody takiej decyzji z ich wyraźnym odróżnieniem. Wycofywane artykuły nie będą usuwane zarówno z drukowanej, jak i elektronicznej wersji monografii zbiorowej lub czasopisma, natomiast fakt ich wycofania zostanie możliwie wyraźne wskazany i oznaczony. W przypadku pozostałych publikacji wersje elektroniczne nie będą usuwane, a odnośnie do wersji drukowanych decyzja będzie podejmowana indywidualnie.

II. OBOWIĄZKI REDAKTORA MONOGRAFII ZBIOROWEJ LUB SERII WYDAWNICZEJ

1. Proces publikacji

Redaktor monografii zobowiązuje się do kontrolowania, czy Autorzy i Recenzenci przestrzegają zasad etycznych związanych z publikowaniem naukowym i podejmuje dostępne środki do wykrywania wszelkich nieprawidłowości i nadużyć lub do ich wykrywania.

Redaktor deklaruje, że zapoznał się z zasadami etyki publikacyjnej Wydawcy, przebiegiem procesu wydawniczego oraz innymi politykami przyjętymi przez Wydawcę. Zobowiązuje się także współpracować z Wydawcą w procesie wydawniczym i opracowywaniu strategii marketingowej.

Redaktor wraz z Wydawcą zobowiązuje się do dbania o integralność zapisu publikowanych tekstów poprzez gotowość do wprowadzania w razie potrzeby odpowiednich errat lub wycofania całości lub fragmentów tekstu.

2. Decyzja o publikacji

Redaktor jest odpowiedzialny za ostateczne dopuszczenie tekstu do publikacji w monografii lub serii wydawniczej lub jego odrzucenie, jak również o wartość naukową publikacji.  Podejmuje decyzję o odrzuceniu lub zaakceptowaniu tekstu po uwzględnieniu wyników etapów recenzji (szerzej zob. Proces recenzji). Decyzja o odrzuceniu lub zaakceptowaniu tekstu do umieszczenia w monografii lub serii wydawniczej podejmowana jest wyłącznie na podstawie oryginalności, ważności oraz jasności tekstu, a także zgodności z zakresem tematycznym monografii lub serii wydawniczej.

3. Poufność

Redaktor i członkowie rady redakcyjnej zobowiązują się zapewnić, że wszystkie materiały, które zostały zgłoszone do publikacji w monografii lub serii wydawniczej zostaną poufne. Nie mogą być przedstawiane nikomu lub dyskutowane z nikim oprócz osób uczestniczących w procesie wydawniczym lub osób specjalnie do  tego upoważnionych.

4. Ujawnianie informacji i konflikt interesów

Wszyscy autorzy powinni ujawnić w nadesłanym tekście jakikolwiek finansowy bądź inny istotny konflikt interesów, który mógłby wpłynąć na rezultaty badań lub ich interpretację w tekście. Jeśli artykuł związany jest z badaniami finansowanymi z grantu NCN lub innej instytucji czy stowarzyszenia, Autor jest zobowiązany w przypisie podać tę informację wraz z numerem grantu.

5. Zasada fair play

Redaktor deklaruje, że publikacje oceniane są wyłącznie pod względem merytorycznym i są publikowane ze względu na ich wartość – na proces publikacyjny nie wpływają płeć, wyznanie, rasa ani przekonania polityczne Autora lub Autorów.

6. Wycofywanie artykułów w monografiach zbiorowych lub publikacji w serii wydawniczej

Redaktor weźmie pod uwagę wycofanie artykułu lub publikacji, jeśli zostanie wykryta co najmniej jedna z wymienionych nieprawidłowości:
– badania zostały wcześniej opublikowane w innym miejscu bez podania stosownego odsyłacza, zgody lub uzasadnienia (przypadki tzw. zbędnych publikacji),
– tekst jest plagiatem lub zawiera nieetyczne badania,
– istnieją wyraźne dowody, że zawarte w tekście ustalenia są niewiarygodne na skutek niewłaściwego postępowania badawczego (m.in. fabrykowania danych) lub tzw. uczciwego błędu.
Zawiadomienia o wycofaniu tekstu powinny zawierać powody takiej decyzji z ich wyraźnym odróżnieniem. Wycofywane artykuły nie będą usuwane zarówno z drukowanej, jak i elektronicznej wersji monografii, natomiast fakt ich wycofania zostanie możliwie wyraźne wskazany i oznaczony. W przypadku publikacji w serii wersje elektroniczne nie będą usuwane, a odnośnie do wersji drukowanych decyzja będzie podejmowana indywidualnie.

III. OBOWIĄZKI AUTORA

1. Standardy raportowania

Autorzy informujący o rezultatach oryginalnych badań powinni przedstawić rzetelne uzasadnienie wykonanych prac oraz obiektywnie argumentować ich znaczenie. W nadesłanym manuskrypcie kluczowe dane powinny zostać przedstawione we właściwy sposób. Całkowicie lub częściowo nieprawdziwe stwierdzenia, w sytuacji gdy autor ma tego świadomość, są uznawane za czyny niedozwolone i nieetyczne.

2. Oryginalność i plagiat

Autor powinien się zapewnić Wydawcy, że jego tekst jest w całości oryginalny oraz że nazwiska autorów cytowanych w pracy i/lub fragmenty cytowanych dzieł, również własnych, zostały w niej w prawidłowy sposób zacytowane lub wymienione. Wykrycie plagiatu lub autoplagiatu wyklucza tekst z procesu publikacji.

3. Publikacje zwielokrotnione, zbędne i równoległe

Równoległe złożenie tego samego tekstu do druku w więcej niż jednej monografii zbiorowej lub czasopiśmie jest nieetyczne i nie jest nieakceptowane.

4. Uznanie źródeł

Autor winien odnotować skorzystanie z wyników prac innych osób. Powinien również zacytować publikacje, które miały wpływ na powstanie złożonej do druku pracy.

5. Autorstwo pracy

Autor jest zobowiązany podać informację o osobach, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do powstania artykułu, a w przypadku publikacji wieloautorskich rzetelnie określić wkład poszczególnych Autorów w powstanie dzieła. Takie postępowanie ma celu uniknięcie nadużyć typu ghostwriting oraz guest authorship. Należy więc podać wszystkich współautorów artykułu, z ich afiliacją, oraz informacje, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji. Jeśli w grę wchodzi pomoc osób trzecich lub instytucji, właściwą adnotację należy zamieścić w stosownym przypisie lub podziękowaniach.

6. Zachowanie dostępności danych

Autor może zostać poproszony o dostarczenie surowych danych do przeglądu. Powinien być także przygotowany do zapewnienia publicznego dostępu do takich danych oraz przechowywać je rozsądny czas po opublikowaniu tekstu.

7. Ujawnianie informacji i konflikt interesów

Wszyscy autorzy powinni ujawnić w nadesłanym tekście jakikolwiek finansowy bądź inny istotny konflikt interesów, który mógłby wpłynąć na rezultaty badań lub ich interpretację w tekście. Jeśli artykuł związany jest z badaniami finansowanymi z grantu NCN lub innej instytucji czy stowarzyszenia, Autor jest zobowiązany w przypisie podać tę informację wraz z numerem grantu.

8. Fundamentalne błędy w publikacji

Jeżeli Autor odkryje znaczący błąd lub nieścisłość w publikowanej pracy, ma obowiązek natychmiast powiadomić o tym Redaktora monografii zbiorowej bądź czasopisma lub bezpośrednio Wydawcę i współpracować z nim w celu wycofania tekstu bądź wprowadzenia odpowiedniej erraty.

9. Proces wydawniczy

Autor deklaruje, że zapoznał się z zasadami etyki publikacyjnej Wydawcy, przebiegiem procesu wydawniczego oraz innymi politykami przyjętymi przez Wydawcę. Zobowiązuje się także współpracować z Wydawcą w procesie wydawniczym i opracowywaniu strategii marketingowej.

IV. OBOWIĄZKI RECENZENTA

1. Wkład w decyzje o publikacji

Ocena recenzenta ma znaczący wpływ na zaakceptowanie zgłoszonego tekstu do publikacji oraz ma za zadanie pomóc Autorom w przygotowaniu możliwie najlepszej wersji manuskryptu.

2. Dobór recenzentów i właściwe tempo recenzowania

Recenzent, który nie czuje się odpowiednio wykwalifikowany do oceny treści zawartych w nadesłanym tekście lub wie, że nie jest w stanie przygotować recenzji w zaproponowanym czasie, powinien bez zwłoki powiadomić o tym Dyrektora wydawniczego, aby ten mógł się skontaktować z innym recenzentem.

3. Poufność

Teksty otrzymane do recenzji muszą być traktowane jako dokumenty poufne. Nie mogą być przedstawiane nikomu lub dyskutowane z nikim oprócz osób upoważnionych przez Dyrektora wydawniczego. Informacje i pomysły, z którymi Recenzent zapoznaje się podczas swojej pracy, muszą być utrzymane w tajemnicy i nie mogą zostać użyte do osiągnięcia osobistych korzyści.

4. Zachowanie standardów obiektywności oceny publikacji

Recenzenci są zobowiązani zachowywać obiektywizm w swoim postępowaniu. Recenzenci powinni przedstawiać swój punkt widzenia, używając odpowiednich argumentów. Użycie krytyki osobistej oraz argumentów zniesławiających wobec Autora jest niedopuszczalne. Dokonywane oceny powinny być przejrzyste z wykorzystaniem odpowiedniej argumentacji i ewentualnymi właściwymi odniesieniami.

5. Uznanie źródeł

Recenzenci powinni wskazywać opublikowane prace, istotne dla danego tekstu, które nie zostały w nim uwzględnione. Recenzent powinien także poinformować Dyrektora wydawniczego w przypadku znacznego podobieństwa lub pokrywania się nadesłanego tekstu z innymi opublikowanymi materiałami znanymi recenzentowi.

6. Konflikt interesów

Recenzent nie powinien podejmować się oceny nadesłanego tekstu, gdy zachodzi konflikt interesów wynikający z rywalizacji, współpracy lub innej relacji z Autorem lub którymkolwiek z Autorów. Powinien także zadeklarować brak konfliktu interesów za pomocą pisemnego oświadczenia, a jeśli taki występuje, zgłosić niezwłocznie Wydawcy lub Redaktorowi monografii.

PROCEDURA ZAPOBIEGANIA ZJAWISKOM TYPU GHOSTWRITING I GUEST AUTHORSHIP ORAZ POTWIERDZENIA ORYGINALNOŚCI TEKSTU

Realizując zobowiązanie o zapobieganiu nadużyciom typu ghostwriting oraz guest/gift authorship w procesie wydawniczym, wymagamy od Autorów podpisania stosownego oświadczenia, w którym ujawnią wkład poszczególnych osób w powstanie publikacji oraz podadzą informacje o źródłach jej finansowania i ewentualnym wkładzie innych podmiotów. W drugiej części dokumentu prosimy o pisemne poświadczenie oryginalności tekstu zgłaszanego do publikacji. Odpowiedzialność za wiarygodność podanych informacji ponosi Autor zgłaszający tekst.

PROCEDURA DOTYCZĄCA KONFLIKTU INTERESÓW

Autorzy oraz recenzenci są proszeni o podpisanie oświadczenia dotyczącego braku konfliktu interesów. Formularz jest dostępny poniżej.