Księgarnia
Kliknij, aby przejść do Księgarni
Sowiniec

Sowiniec

Od numeru 49 (2016) wersja elektroniczna czasopisma jest publikowana na nowej stronie internetowej: http://journals.akademicka.pl/sowiniec.

ISSN: 1425-1965
E-ISSN: 2449-8718
DOI: https://doi.org/10.12797/Sowiniec

Wersja elektroniczna czasopisma jest wersją pierwotną / The primary version of the journal is the electronic format
 


Adres / Journal Contact:
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego / Center for the Research and the Documentation of the Polish Struggles for Independence
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków
sowiniec@gmail.com


Rada Naukowa / Scholarly Board:
prof. dr hab. Andrzej Nowak (Uniwersytet Jagielloński / Jagiellonian University, Poland)
prof. dr hab. Grzegorz Ostasz (Uniwersytet Rzeszowski / University of Rzeszów, Poland)
prof. dr hab. Wojciech Rojek (Uniwersytet Jagielloński / Jagiellonian University, Poland)

Redaktor naczelny / Editor-in-Chief:
prof. dr hab. Tomasz Gąsowski (Akademia Ignatianum w Krakowie)
e-mail: tomasz.gasowski@uj.edu.pl

Recenzenci \ Reviewers of the journal:
prof. dr hab. Ryszard Terlecki (Akademia Ignatianum w Krakowie)
dr hab. Filip Musiał (Akademia Ignatianum w Krakowie)
prof. dr hab. Mariusz Wołos (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie / Pedagogical University of Krakow)
dr hab. Julian Kwiek, prof. AGH (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie /  AGH University of Science and Technology in Krakow)

Zespół redakcyjny \ Editorial Team:
dr Jerzy Bukowski
Andrzej Fischer
Grzegorz Gill
Ludomir Olkuśnik
Adam Roliński (sowiniec@gmail.com.pl)
 
Charakterystyka czasopisma / About the Journal:
Półrocznik „Sowiniec” jest naukowym czasopismem historycznym, którego tematyka skupia się na ostatnich dwóch stuleciach historii Polski, w szczególności zaś na polskich zmaganiach niepodległościowych. Wieloletnia walka Polaków o odbudowę niepodległego Państwa Polskiego naznaczona była kilkoma powstaniami narodowymi oraz olbrzymim wysiłkiem w czasie dwóch wojen światowych. Za ostatni zryw wolnościowy zwykło się też uważać ruch skupiony wokół NSZZ „Solidarność”, który znacznie przyczynił się do erozji systemu komunistycznego w tej części Europy, otwierając drogę do niepodległości. Tytuł periodyku nawiązuje do kopca usypanego w Krakowie na wzgórzu Sowiniec w latach 30. XX wieku, ku czci Marszałka Józefa Piłsudskiego, twórcy odrodzonego w 1918 r. Państwa Polskiego.
Czasopismo zamieszcza rozprawy naukowe, edycje dokumentów, wspomnienia i relacje oraz recenzje prac historycznych związanych z wyżej wymienioną tematyką.

The semi-annual "Sowiniec" is a scholarly periodical which focuses on the last two centuries of Polish history, in particular on the Polish struggle for independence. The Poles' many-year struggle for the reconstruction of the independent Polish State was marked by several national uprisings and enormous efforts during two world wars. The movement focused around „Solidarity”, which significantly contributed to the erosion of the communist system in Central and Eastern Europe, was also considered to be the last disaster. The title of the journal refers to the mound built in Krakow on the Sowiniec hill in the 1930s, in honor of Marshal Józef Piłsudski, the creator of the Polish State reborn in 1918.
The journal publishes scientific dissertations, document editions, memories and accounts as well as reviews of historical works related to the above-mentioned topics.Wymagania redakcyjne / Guidelines for Authors:
Pobierz / Download
 


Procedura recenzowania i zasady etyczne / Review Process and Publication Ethics:
Artykuły nadesłane do Redakcji „Sowińca” są recenzowane w trybie double blind review, a więc każdy jest recenzowany przez dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki, przy której jest afiliowany autor artykułu. Autor i recenzenci nie znają swojej tożsamości. W pozostałych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, rozumianego jako zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji. Recenzja jest wykonywana pisemnie i zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu naukowego do publikacji lub jego odrzucenia. W „Sowińcu” będą publikowane tylko te artykuły, które otrzymają pozytywne recenzje lub zostały skorygowane według zaleceń recenzentów.
Lista współpracujących z redakcją recenzentów jest publikowana w każdym numerze czasopisma oraz na jego stronie internetowej (nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma nie są ujawniane). Formularz recenzji jest dostępny do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma.
Redakcja stosuje procedurę zabezpieczającą oryginalność artykułów naukowych (zapora ghostwriting i guest authorship).
 

Articles sent to the Editorial Board of “Sowiniec” are reviewed in the double blind review peer-reviewed model. Each article is reviewed by two independent reviewers from outside the unit at which the article author is affiliated. The author and reviewers do not know their identity. In other cases, the reviewer signs a declaration of absence of a conflict of interest, understood as a direct relationship between the reviewer and the author (in particular relationship to the second degree, marriage), professional subordination or direct scientific cooperation in the last two years preceding the year of the review. The review is carried out in writing and contains a clear request from the reviewer regarding the conditions for the admission of an article for publication or its rejection. In "Sowiniec" only those articles will be published, which will receive positive reviews or have been adjusted to the recommendations of the reviewers.
The list of reviewers cooperating with the editorial staff is published in each issue of the journal and its website (names of reviewers of individual publications or issue numbers of the journal are not disclosed).The review form is available to the public on the journal's website.
The editorial staff applies a procedure securing the originality of scientific articles (ghostwriting and guest authorship).

Formularz recenzji / Review form

 

Czasopismo jest indeksowane w bazach danych / Abstracting and Indexing Services:

  • Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
  • Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
  • Index Copernicus Journal Master List
  • PBN/Pol-Index
  • Lista B Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce – 6 punktów / List B by the Polish Ministry of Science and Higher Education – 6 points