Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Formy wsparcia dla osób skazanych przedterminowo opuszczających zakłady karne

Katarzyna Gucwa-Porębska

Wydawnictwo: Impuls. Oficyna Wydawnicza, 2018
Stron: 254
Dział:
ISBN/ISSN: 9788378508748

 

Autor: Katarzyna Gucwa-Porębska

Wydawnictwo: Impuls. Oficyna Wydawnicza, 2018

Dział:

Stron: 254

ISBN/ISSN: 9788378508748

W niniejszej książce Autorka próbuję znaleźć odpowiedź na pytanie, w jakim wymiarze instytucje pomocowe, rządowe, pozarządowe, a także mieszkańcy środowiska lokalnego wpływają na przebieg procesu readaptacji.


Całość podzielono na pięć rozdziałów. Rozdział pierwszy to analiza przestępczości z uwzględnieniem zmian ustrojowych, które zaszły po 1989 roku, oraz przedstawienie współczesnych teorii przestępczości. W rozdziale drugim opisano, jak wyglądają w zakładzie karnym proces przygotowania do warunków wolnościowych oraz readaptacja w środowisku po opuszczeniu zakładu karnego. Rozdział trzeci stanowi przegląd współczesnych nurtów resocjalizacyjnych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na przejście od instytucjonalnej izolacji do oddziaływań wolnościowych i aktywizacji skazanych. Zaprezentowano tam również funkcje Indywidualnych Planów Oddziaływań. Rozdział czwarty to opis metodologicznych podstaw badań własnych. Omówiono w nim cel badań, zmienne i wskaźniki, metody i narzędzia badawcze, a także dobór populacji badawczej i przebieg badań. W ostatnim rozdziale znajdzie Czytelnik analizę i interpretację wyników badań własnych.

Publikację zamyka prezentacja wniosków i uogólnień niezbędnych do dalszej pracy naukowej i praktyki resocjalizacyjnej.

Liczba badań na temat procesu readaptacji społecznej wciąż jest niewystarczająca, a przecież z punktu widzenia nauki i praktyki resocjalizacyjnej ma on ogromne znaczenie. Mam nadzieję, że książka pozwoli na szersze zrozumienie procesu ponownego przystosowania do warunków wolnościowych za pomocą holistycznych działań konkretnych instytucji.