pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 


Udostępnij
 

Praca podejmuje tematykę cnót i wad, która jest analizowana na podstawie trzech kronik powstałych na ląsku i w Czechach w drugiej połowie XIII i w XIV w.-tzw. Księgi henrykowskiej, Kroniki Zdziarskiej (większej) i Katalogu opatów żagańskich. Aleksandra Filipek-Misiak tworzy katalogi cnót i wad cechujących grupy społeczne i jednostki występujące we wspomnianych kronikach, by na tej podstawnie zrekonstruować koncepcję cnót, którą posłógują się autorzy analizowanych kronik. Jest przy tym świadoma, że przeniknięcie od "świata tekstów" kronik do świata wyobrażeń ich autorów jest możliwe tylko w ograniczonym zakresie. Tak jak katalogi cnót i wad Autorka zestawia w sposób niebudzący zastrzeżeń, z wykorzystaniem rozległej literatury nie tylko dotyczącej dziejów dziejopisarstwa, lecz również socjologicznej, teologicznej itd., tak odtworzenie koncepcji cnót powiodło się tylko w części, co nie oznacza, że takowych autorzy analizowanych dzieł nie znali. Podjęta przez Autorkę tematyka była właściwie do tej pory niedostrzegalna w historiografii polskiej, stąd oryginalne wyniki jej pionierskich studiów należy uznać za bardzo interesujące, otwierające nowe pole dla interdyscyplinarnych badań mediewistycznych.

Dr hab. Wojciech Mrozowicz, prof. UWr


(c) Księgarnia Akademicka