Publishing House
Proceed to the Publishing House

Wybrane zagadnienia z zakresu historii społecznej w polskiej prasie Prus zachodnich w 2. połowie XIX i początkach XX wieku - wybór tekstów źródłowych

red. Aneta Niewęgłowska , red. Ilona Zaleska

Publisher: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2019
Page(s): 284
Section:
ISBN/ISSN: 9788323141709

 

Author: red. Aneta Niewęgłowska , red. Ilona Zaleska

Publisher: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2019

Section:

Page(s): 284

ISBN/ISSN: 9788323141709

[…] struktura publikacji obrazuje w przejrzysty sposób specyfikę regionu, który będąc graniczącą z Rosją prowincją Prus i Rzeszy Niemieckiej, był też pograniczem kulturowym i etnicznym, w którym mieszały się wpływy kultury polskiej, niemieckiej, a także charakterystycznej dla Pomorza społeczności kaszubskiej. […] Na podkreślenie zasługuje fakt, że kwerendą objęto różnorodne tytuły prasy regionalnej (zrezygnowawszy jednak z gazet lokalnych, ukazujących się w mniejszych ośrodkach miejskich) [...] Przyjęta struktura, periodyzacja oraz dobór tekstów […] w odpowiedni sposób prezentują węzłowe problemy społecznej rzeczywistości Polaków na Pomorzu Nadwiślańskim pod koniec XIX i na początku XX wieku. Wraz z odpowiednim opracowaniem edytorskim czyni to recenzowaną pracę interesującym narzędziem, pomocnym szczególnie w przybliżeniu złożonych zagadnień dziejów społecznych i politycznych w tytułowych Prusach Zachodnich, ale też na terenie całego zaboru pruskiego w końcowej fazie epoki zaborowej. 

Z recenzji dr. hab. Tomasza Krzemińskiego
Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN