Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Nowe kierunki w zarządzaniu. Podręcznik akademicki

red. nauk. Monika Kostera

Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008
Stron: 580
Dział:
ISBN/ISSN: 9788360807668
Wydanie papierowe

18,00 16,20

Pozycja dostępna

 

Autor: red. nauk. Monika Kostera

Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008

Dział:

Stron: 580

ISBN/ISSN: 9788360807668

Wprowadzenie
Monika Kostera
Zarządzanie jako nowoczesna dyscyplina akademicka
Czym zajmują się nauki zarządzania?
Zarządzanie i organizacje we współczesnym świecie
Struktura podręcznika
Bibliografia

CZĘŚĆ I. WSPÓŁCZESNY KONTEKST ORGANIZOWANIA
- ORGANIZACJA W RELACJACH Z OTOCZENIEM

Rozdział I
Organizacja w środowisku międzynarodowym:
Zarys teoretyczno-instytucjonalny
Martyna Śliwa
Opis przypadku
Główne pojęcia
Zarys historyczno-teoretyczny
Teorie wymiany międzynarodowej
Merkantylizm
Teoria przewagi absolutnej
Teorie przewagi komparatywnej, czystego handlu i obfitości zasobów
Stanowisko Karola Marksa i innych krytyków ekonomii klasycznej
Teorie związane z międzynarodową działalnością firm
Teoria podobieństwa preferencji
Teoria cyklu życia produktu
Nowa teoria handlu
Diament Michaela Portera
Inwestycje zagraniczne
Teorie bezpośrednich inwestycji zagranicznych
Inwestycje pośrednie
Instytucjonalne otoczenie organizacji
Międzynarodowy system walutowy
Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy
Światowa Organizacja Handlu
Integracja ekonomiczna
Inne organizacje w środowisku międzynarodowym
Globalna ekonomia polityczna, ubóstwo i nierówności ekonomiczne
Uwagi końcowe
Pytania i zagadnienia do dyskusji
Bibliografia
Rozdział II
System informacyjny rachunkowości - ramy koncepcyjne
Jan Turyna
Opis przypadku
Rozwiązanie
Główne pojęcia
Granice systemu
Wejście systemu
Wyjście systemu
Struktury informacji w systemach rachunkowości i ich modelowanie
Inne elementy modelu
Pytania i zagadnienia do dyskusji
Bibliografia

Rozdział III
Lex mercatoria jako przykład samoregulacji prawnej
handlu międzynarodowego
Joanna Jemielniak
Uwagi wstępne
Główne pojęcia
Instrumenty samoregulacji prawnej handlu międzynarodowego
Przyczyny wykształcenia się ponadnarodowych zasad handlu
międzynarodowego
Nowa lex mercatoria - rys historyczny
Opis przypadków
Lex mercatoria w orzecznictwie
Wybór lex mercatoria - uwagi praktyczne
Pytania i zagadnienia do dyskusji
Bibliografia
Źródła
Orzecznictwo
Literatura
Rozdział IV
Wykorzystanie teorii corporate governance
w korporacjach
Igor Postuła
Opis przypadku
Główne pojęcia
Pojęcie corporate governance
Główne teorie
Rys historyczny
Analiza przypadku
Pytania i zagadnienia do dyskusji
Bibliografia
Rozdział V
Organizacje bez granic - łańcuchy dostaw, sieci
i "ekosystemy"
Krzysztof Klincewicz
Opis przypadku
Główne pojęcia
Wprowadzenie
Outsourcing
Łańcuchy dostaw
Alianse
Komplementariusze
Sieci wartości
Konkurencja i współpraca
Współpraca z klientami
"Ekosystemy"
Pytania i zagadnienia do dyskusji
Bibliografia
Rozdział VI
Gender w organizacjach
Yga Kostrzewa
Opis przypadków
Polska firma reklamowa - nierówność wynagrodzeń
Motorola - program Diversity, czyli różnorodność
Procter&Gamble - monitoring wynagrodzeń według płci
Dr Irena Eris - kultura firmy wspierająca życie rodzinne pracownic/pracowników
BP Polska - Open Talk
Główne pojęcia
Od sufrażystek do gender mainstreaming
Polska emancypacja kobiet
Równouprawnienie w różnych instytucjach
Ewolucja podejścia do równego traktowania kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej
Wprowadzanie teorii w praktykę
Nierówna sytuacja mężczyzn i kobiet
Dlaczego równość i różnorodność?
Pytania i zagadnienia do dyskusji
Bibliografia


CZĘŚĆ II. ASPEKTY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA
WE WSPÓŁCZESNYCH TEORIACH
Rozdział VII
Informacja w zarządzaniu a rachunkowość
Jan Turyna
Główne pojęcia 159
Informacja w zarządzaniu organizacją gospodarczą
Potrzeby informacyjne menedżerów w zarządzaniu
Pytania i zagadnienia do dyskusji
Bibliografia
Rozdział VIII
Kultura i organizacje: Perspektywa antropologiczna
Paweł Krzyworzeka
Opis przypadku
Główne pojęcia
Kultura - definicje i pojęcia
Etnografia
Kultura i organizacje - rys historyczny
Krytyka postkolonialna
Antropologiczne sposoby radzenia sobie z nową kulturą
Opis gęsty
Etnografia wielostanowiskowa
Pytania i zagadnienia do dyskusji
Bibliografia
Rozdział IX
Planowanie jako walka z niepewnością
Tomasz Szczerski
Opis przypadku
Główne pojęcia
Planowanie
Luźne zasoby
Intersubiektywne modele mentalne (dominująca logika)
Oswajanie niepewności
Strategiczna odpowiedź na słabe sygnały (weak signals)
Omówienie przypadku w świetle zaprezentowanych teorii
Pytania i zagadnienia do dyskusji
Bibliografia
Rozdział X
Duchowość w organizacji
Michał Izak
Opis przypadków
Natura
Vita
Główne pojęcia
Wprowadzenie
Przejawy duchowości w organizacji
Zainteresowanie duchowością
Zdefiniować duchowość
Źródła i przyczyny
Przedstawienie głównych teorii
Typologia Ashfortha-Pratta
Modele Mitroffa i Denton
"Nowy paradygmat"
Zagadnienia etyczne
Praktyczna użyteczność
Analiza przypadków
Pytania i zagadnienia do dyskusji
Bibliografia

Rozdział XI
Doradztwo naukowe (Action Research) jako metoda
sprzyjająca uczeniu się organizacji i tworzeniu
wiedzy
Aleksander Chrostowski
Opis przypadku
Trudna sytuacja
Główne pojęcia
Co to jest organizacja ucząca się? Cechy, warunki i zasady
charakteryzujące uczące się organizacje
Projekty doradztwa naukowego (Action Research) jako podstawa
uczenia się organizacji
Etapy tworzenia prac projektowych w doradztwie naukowym
(Action Research) związanych z uczeniem się
Pytania i zagadnienia do dyskusji
Bibliografia
Rozdział XII
Krytyczne badania nad doradztwem organizacyjnym
Tomasz Ludwicki
Opis przypadku
Główne pojęcia
Krytyczne badania nad doradztwem organizacyjnym
Relacja klient - konsultant
Konsulting jako przedstawienie
Iteracyjny model relacji między klientem a konsultantem Andrew Sturdy‘ego
Budowanie relacji między klientem a konsultantem
Troska o zagwarantowanie sensu kontroli otoczenia i tożsamości organizacji
Sens kontroli otoczenia oraz tożsamości organizacji
Wzmacnianie niepewności
Podsumowanie
Pytania i zagadnienia do dyskusji
Bibliografia
Rozdział XIII
Fenomen przedsiębiorczości społecznej
Aneta Milczarczyk
Opis przypadku
Jakość życia osób niepełnosprawnych
Główne pojęcia
Ambiwalentność przedsiębiorczości społecznej
Istota przedsiębiorczości społecznej
Narodziny przedsiębiorczości społecznej
Przedsiębiorczość społeczna w praktyce
Pytania i zagadnienia do dyskusji
Bibliografia
Rozdział XIV
Teoria aktora-sieci (Actor-Network Theory, ANT)
Agnieszka Postuła
Opis przypadku
Główne pojęcia
Pojęcia i definicje
Główne teorie
Rys historyczny
Jak zastosować ANT w badaniach organizacji?
Pytania i zagadnienia do dyskusji
Bibliografia
Rozdział XV
Nowe technologie w organizacjach
Jerzy Kociatkiewicz
Opis przypadku
Główne pojęcia
Rys historyczny
Główne teorie
Analiza przypadku
Pytania i zagadnienia do dyskusji
Bibliografia
Rozdział XVI
Nowe kierunki w badaniach nad przywództwem
Sylwia Ciuk
Opis przypadku
Główne pojęcia
Wprowadzenie
Rys historyczny
Nowe kierunki w badaniach nad przywództwem
Przywództwo a kultura organizacyjna
Pytania i zagadnienia do dyskusji
Bibliografia

CZĘŚĆ III. WSPÓŁCZESNE TRENDY W ZARZĄDZANIU
- ASPEKTY PRAKTYKI
Rozdział XVII
Rachunkowość jako system informacyjny wspomagający
zarządzanie
Jan Turyna
Opis przypadku
Główne pojęcia
Pojęcie i struktura systemu informacyjnego
Pojęcie i zakres współczesnej rachunkowości
Rachunkowość jako system informacyjny w przedsiębiorstwie
Podstawowe podsystemy informacyjne rachunkowości
Pytania i zagadnienia do dyskusji
Bibliografia
Rozdział XVIII
Kwestie praktyczne zarządzania w kontekście wielonarodowym:
Perspektywa firmy i jej interesariuszy
Martyna Śliwa
Opis przypadku
Główne pojęcia
Badania i rozwój
Marketing międzynarodowy
Zarządzanie łańcuchem logistycznym
Operacje międzynarodowe w sektorze usług
Zarządzanie zasobami ludzkimi w kontekście firm wielonarodowych
Znaczenie różnic kulturowych
Aspekty zarządzania finansowego w firmach wielonarodowych
Standardy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej
Uwagi końcowe
Pytania i zagadnienia do dyskusji
Bibliografia
Rozdział XIX
Zarządzanie na rynku doznań
Monika Kostera
Opis przypadku
Główne pojęcia
Ewolucja zarządzania
Konsument na rynku doznań
Zarządzanie firmą na rynku doznań
Rynek doznań w praktyce
Pytania i zagadnienia do dyskusji
Bibliografia
Rozdział XX
Przedsiębiorczość w małej firmie
Małgorzata Ciesielska
Opis przypadku
Przedsiębiorczy tercet
Główne pojęcia
Przedsiębiorczość a tworzenie nowych organizacji
Od Schumpeterowskiego lidera po homo ludens
Przedsiębiorcza socjalizacja
Kształtowanie tekstury organizacyjnej młodych firm
Pytania i zagadnienia do dyskusji
Bibliografia
Rozdział XXI
Negocjacje w organizacji
Nikolay Kirov
Opis przypadku
Główne pojęcia
Negocjacje we współczesnych organizacjach
Dlaczego i jak uczestnicy organizacji powinni przygotowywać się do negocjacji
wewnątrzorganizacyjnych
Interesy
Alternatywy
Kwestie negocjacyjne
Kryteria negocjacyjne
Jak budować koalicję?
Analiza przypadku z wykorzystaniem głównych pojęć i teorii,
pokazująca, jak są one stosowane do opisu i wyjaśnienia zjawisk
organizacyjnych w praktyce
Pytania i zagadnienia do dyskusji
Bibliografia
Rozdział XXII
Społeczna odpowiedzialność organizacji
Ewa Filipp
Opis przypadku
Rzecz o dojrzałości organizacji w jej codziennych praktykach: "marz, działaj
i miej śmiałość"
Główne pojęcia
Społeczna odpowiedzialność biznesu - rys historyczny
Analiza przypadku firmy, która postrzega odpowiedzialność przede wszystkim
jako sposób zarządzania
Jakie korzyści przynosi firmie prowadzenie odpowiedzialnego biznesu?
Pytania i zagadnienia do dyskusji
Bibliografia
Rozdział XXIII
Nowe kierunki w zarządzaniu ludźmi
- zaangażowanie organizacyjne
Aleksandra Spik i Krzysztof Klincewicz
Opis przypadku
Główne pojęcia
Wprowadzenie
Czym jest zaangażowanie organizacyjne i jak je mierzyć?
Zaangażowany pracownik
Model zaangażowania organizacyjnego
Zaangażowanie organizacyjne - ewolucja koncepcji
Zakłady dodatkowe
Emocjonalne przywiązanie do organizacji
Zachowania obywatelskie w organizacji
Źródła zaangażowania organizacyjnego
Model Meyera i Allen
Dopasowanie cech osobowości i środowiska pracy
Komunikacja wewnętrzna
Sprawiedliwe traktowanie
Zakłady dodatkowe
Uwarunkowania kulturowe
Wpływ zaangażowania organizacyjnego na zachowania w organizacji
Fluktuacja i intencja opuszczenia organizacji
Absencja
Wyniki pracy
Zachowania obywatelskie w organizacji
Zachowania nieetyczne
Pytania i zagadnienia do dyskusji
Bibliografia

CZĘŚĆ IV. BADANIA ORGANIZACJI - METODY BADAWCZE
I ICH IMPLIKACJE
Rozdział XXIV
Zarządzanie zmianą i badanie wartości organizacji
z użyciem techniki siatki repertuaru
Dorota Bourne
Opis przypadku
Główne pojęcia
Wędrówki zarządzania zmianą po świecie
Badania wartości i konstruktów osobistych w organizacjach
Zarządzanie zmianą w General Motors
Pytania i zagadnienia do dyskusji
Bibliografia
Rozdział XXV
Opowieść paradygmatyczna, pole, kapitały i gra dystynkcji
w opowiadaniach o karierze
Katarzyna Wolanik Bostr”m
Opis przypadku
Główne pojęcia
Wychowawcze opowiadania
Opowieść paradygmatyczna
Pole, kapitał i gra dystynkcji
Pole naukowe - najlepiej profesor, nieco opozycyjny
Gra dystynkcji w polu medycznym
Pracowity i rozwojowy menedżer
Podsumowanie
Pytania i zagadnienia do dyskusji
Bibliografia
Rozdział XXVI
Podwójne czytanie rzeczywistości: wspieranie badań
ilościowych badaniami jakościowymi
Bartosz Sławecki
Opis przypadku
Główne pojęcia
Podłoże podziału na badania jakościowe i ilościowe
Łączenie badań ilościowych i jakościowych
Korzyści związane z łączeniem badań ilościowych i jakościowych
Łączenie badań jakościowych i ilościowych - analiza przypadku
Pytania i zagadnienia do dyskusji
Bibliografia
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
Do rozdziału 1 (Martyna Śliwa)
Do rozdziału 2 (Jan Turyna)
Do rozdziału 3 (Joanna Jemielniak)
Do rozdziału 4 (Igor Postuła)
Do rozdziału 5 (Krzysztof Klincewicz)
Do rozdziału 6 (Yga Kostrzewa)
Do rozdziału 7 (Jan Turyna)
Do rozdziału 8 (Paweł Krzyworzeka)
Do rozdziału 9 (Tomasz Szczerski)
Do rozdziału 10 (Michał Izak)
Do rozdziału 11 (Aleksander Chrostowski)
Do rozdziału 12 (Tomasz Ludwicki)
Do rozdziału 13 (Aneta Milczarczyk)
Do rozdziału 14 (Agnieszka Postuła)
Do rozdziału 15 (Jerzy Kociatkiewicz)
Do rozdziału 16 (Sylwia Ciuk)
Do rozdziału 17 (Jan Turyna)
Do rozdziału 18 (Martyna Śliwa)
Do rozdziału 19 (Monika Kostera)
Do rozdziału 20 (Małgorzata Ciesielska)
Do rozdziału 21 (Nikolay Kirov)
Do rozdziału 22 (Ewa Filipp)
Do rozdziału 23 (Aleksandra Spik i Krzysztof Klincewicz)
Do rozdziału 24 (Dorota Bourne)
Do rozdziału 25 (Katarzyna Wolanik Bostr”m)
Do rozdziału 26 (Bartosz Sławecki)
O AUTORACH
INDEKS