Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Sprawność negocjacyjna pokolenia Z

Paulina Kinga Nowakowska

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, 2018
Stron: 320
Dział:
ISBN: 9788322791707
 
 
 

 

Paulina Kinga Nowakowska

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, 2018

Dział:

Stron: 320

ISBN: 9788322791707

We współcześnie dynamicznie rozwijającym się świecie, w sytuacji niezwykle istotnych zmian, jaki zaszły i nadal zachodzą w komunikacji międzyludzkiej, umiejętność prowadzenia negocjacji należy uznać za niezbędny komponent skutecznego funkcjonowania w różnych życiowo sytuacjach. Stąd też za główny cel rozprawy Pani Paulina Nowakowska uznała zbadanie stopnia wiedzy oraz umiejętności w zakresie negocjowania młodocianych Polaków. Oparła się na słusznym założeniu, że znajomość teorii zwiększa szanse na powodzenie realizowanego aktu komunikacyjnego. […] Autorka rzetelnie i wszechstronnie przygotowała się do badań, co pozwoliło jej osiągnąć wysoki poziom kompetencji w zakresie analizy i opisu badanych zjawisk oraz wyciągnąć konstruktywne wnioski. […] Tematyka, jaką się zajęła, jest aktualna, warta zainteresowania i opracowania, gdyż dotyczy dziedziny rozwojowej, która ze względu na potrzeby społeczne sytuuje się w kręgu socjo- i pragmalingwistyki, ma walory poznawcze, ale też edukacyjne.

Z recenzji prof. zw. dr hab. Leonardy Dacewicz, Uniwersytet w Białymstoku

 

Autorka bada stan umiejętności w zakresie negocjowania, jakimi dysponują młodzi ludzie. Zdobyta w tym zakresie wiedza może, a właściwie powinna mieć w niedalekiej przyszłości przełożenie na działania praktyczne w postaci propozycji uwzględnienia w programie edukacji szkolnej zajęć – efektywnych i efektownych – z zakresu umiejętności negocjowania i jego zaplecza teoretycznego. […]

Wartościowym wkładem teorii negocjacji w teorię komunikacji i języka jest wprowadzenie i zdefiniowanie pojęcia „sprawność negocjacyjna”, czyli kolejnego już typu sprawności językowo-komunikacyjnych. […] Badania pozwalają uchwycić umiejętności w zakresie negocjacji, jakie przejawiają przedstawiciele pokolenia Z. Dają tym samym kompleksowy obraz sprawności respondentów w zakresie negocjowania – od gramatyki przez działania mowne do elementów etycznych komunikacji negocjacyjnej (które czasami zaskakują czytelnika, ale wynikają z pragmatyzmu, przypisywanego młodej generacji).

Z recenzji prof. nadzw. dr hab. Małgorzaty Kity, Uniwersytet Śląski w Katowicach