Publishing House
Proceed to the Publishing House

Wrogość wobec religii. Ostrzeżenia ze strony Sądu Najwyższego USA

Weronika Kudła

Publisher: Księgarnia Akademicka, 2019
Page(s): 382
Section:
ISBN/ISSN: 9788381380317
Paper edition

40,00 PLN 36,00 PLN

In Stock

 

Author: Weronika Kudła

Publisher: Księgarnia Akademicka, 2019

Section:

Page(s): 382

ISBN/ISSN: 9788381380317

Weronika Kudła – prawnik, italianistka. Absolwentka Wydziału
Prawa i Administracji oraz Wydziału Filologicznego Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie. W 2018 roku uzyskała stopień doktora
nauk prawnych na Uniwersytecie Jagiellońskim za rozprawę
doktorską Wrogość wobec religii a neutralność w orzecznictwie Sądu Najwyższego
Stanów Zjednoczonych, która stanowi podstawę niniejszej
monografii.


W piśmiennictwie polskim brak jest studium monograficznego,
które w sposób wszechstronny poddawałoby analizie orzecznictwo
Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych poświęcone wrogości
wobec religii na gruncie zasady neutralności państwa wobec religii
deklarowanej w treści Pierwszej Poprawki do Konstytucji. Tym
bardziej z uznaniem należy przyjąć nowatorskie i pogłębione
opracowanie poświęcone temu zagadnieniu.
[… ] Temat rozprawy jest ważny hic et nunc. Warte analizy jest
bowiem zagadnienie wykładni i stosowania tzw. klauzuli neutralności
państwa wobec religii w orzecznictwie Sądu Najwyższego.
Trzeba pamiętać, że kwestia rozdzielenia wiary, religii i polityki,
wytyczenia wyraźnych granic między nimi, miała i ma istotne
znaczenie zarówno dla sfery wolności jednostki, ale również dla
traktowania państwa jako rzeczy wspólnej (republiki).
Z recenzji prof. Małgorzaty Masternak-Kubiak


Autorka podejmuje problematykę zarówno wrogości wobec religii
w orzecznictwie Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, jak
i samego rozumienia tej wrogości i posługiwania się frazą „hostility
toward religion” przez samych sędziów tego Sądu. I zwłaszcza to
drugie czyni pracę, nie tylko w polskiej nauce prawa, wyjątkową.
[… ] Tak więc temat pracy jest oryginalny i zasługujący na
uznanie, a przy tym istotny z punktu widzenia praktycznego,
w szczególności jeśli uwzględnimy rolę, jaką nadal, choć może
w mniejszym niż jeszcze 20 lat temu stopniu, orzecznictwo amerykańskiego
Sądu Najwyższego odgrywa we współczesnym międzynarodowym
dialogu sędziowskim, zwłaszcza w zakresie praw
człowieka.
Z recenzji prof. Krzysztofa Motyki