Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Towarzystwo Gimnastyczne \"Sokół\" w II Rzeczypospolitej (1918-1939)

Mirkiewicz Agnieszka , ,

Wydawnictwo: UNIWERSYTET RZESZOWSKI, 2017
Stron: 597
Dział:
ISBN/ISSN: 9788379965090

 

Autor: Mirkiewicz Agnieszka , ,

Wydawnictwo: UNIWERSYTET RZESZOWSKI, 2017

Dział:

Stron: 597

ISBN/ISSN: 9788379965090

"Swoją genezą stowarzyszenie sięgało II połowy XIX w., czyli okresu, kiedy ziemie polskie pozbawione były niepodległego bytu, a Polacy mieli w pamięci klęskę insurekcji styczniowej 1863 r. Ówczesny program sokoli w wielu punktach wychodził naprzeciw społecznemu zapotrzebowaniu. Był patriotyczny, nastawiony na utrzymanie tożsamości narodowej, dawał szansę na podejmowanie aktywności w różnych dziedzinach, nie tylko na płaszczyźnie fizycznej, co na pierwszy rzut oka sugerowała nazwa. Bez wątpienia aktywność ruchowa była bardzo ważna, miała bowiem przygotowywać członków organizacji pod względem kondycyjno-sprawnościowym do odegrania (z całą obywatelską odpowiedzialnością), przyszłej roli sokoła-żołnierza [...]

Przełomem organizacyjnym było powołanie ZTG "Sokół" i jednostek dzielnicowych, eksponując ich rolę, która zdecydowanie wzrosła w stosunku do przedwojennego wymiaru. Zaznaczyć należy, iż dzielnice stanowiące podstawę struktury organizacyjnej sokolstwa nie pokrywały się podziałem administracyjnym kraju".

(fragmenty Wstępu)

Spis treści:

Wstęp  /7

I. Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" na ziemiach polskich przed I wojną światową, w czasie jej trwania i w Polsce pierwszych latach po jej wyzwoleniu (1918-1921)  /17

1.1. Powstanie i rozwój ruchu sokolnego na ziemiach polskich  w latach 1867-1914  /17

1.2. "Sokół" w czasie I wojny światowej  /33

1.3. Udział sokolstwa w głównych wydarzeniach okresu kształtowania się polskich granic  /49

II. Powstanie i rozwój Związku Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Polsce (ZTG "S") w latach 1920-1939  /61

2.1. Proces zjednoczenia sokolstwa polskiego, utworzenie ZTG "S", jego program i naczelne władze  /61

2.2. Nowy podział terytorialny i rozwój organizacyjny ZTG "S"  /76

2.3. Baza lokalowa i infrastruktura sportowo-rekreacyjna  /116

III. Społeczno-polityczne aspekty funkcjonowania ruchu sokolego w II Rzeczypospolitej  /150

3.1. Struktura społeczna członków towarzystwa  /150

3.2. Związki "Sokoła" z Kościołem katolickim  /166

3.3. Kontakty stowarzyszeń sokolich z organizacjami społecznymi, społecznościami lokalnymi i mniejszościami narodowymi  /192

3.4. Oblicze polityczne sokolstwa i relacje na linii Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" - państwo  /209

IV. Działalność sportowa i rekreacyjna  /230

4.1. Sport sokoli i lustracje techniczne  /230

4.2. Zloty sokole  /308

4.3. Sport kwalifikowany, udział w Mistrzostwach Polski oraz zawodach organizowanych przez związki sportowe i inne kluby  /327

4.4. Sokolstwo na międzynarodowej arenie sportowej  /359

4.5. Wycieczki turystyczne i obozownictwo  /373

4.6. Kształcenie kadr instruktorskich i kursy organizowane w "Sokole"  /383

V. Praca na niwie kulturalno-oświatowej i patriotycznej  /415

5.1. Działalność kulturalna, edukacyjno-wychowawcza i patriotyczna  /415

5.2. Sokole przysposobienie wojskowe  /439

VI. Pozostałe dziedziny działalności członków stowarzyszeń sokolich  /454

6.1. Działania na niwie gospodarczo-finansowej  /454

6.2. Aktywność wydawnicza sokolstwa II Rzeczypospolitej  /469

6.3. Akcje społeczno-humanitarne  /485

6.4. Kontakty z polonijnym środowiskiem sokolim, Związkiem Sokolstwa Słowiańskiego (ZSS) i Międzynarodową Federacją Gimnastyczną (FIG)  /492

Zakończenie  /518

Aneks  /525

Wykaz wykorzystanych źródeł archiwalnych, drukowanych, opracowań i artykułów  /534

Wykaz tabel  /555

Wykaz fotografii  /556

Indeks nazwisk  /562

Indeks miejscowości  /581

Wykaz skrótów  /589

Summary  /593

Zusammenfassung /596