Publishing House
Proceed to the Publishing House

Credo - credimus. Wymiary przedmiotowe aktu wiary

Janusz Królikowski

UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II W KRAKOWIE, 2018
Page(s): 334
Section:
ISBN: 9788374386739
 
 
 

 

Janusz Królikowski

UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II W KRAKOWIE, 2018

Section:

Page(s): 334

ISBN: 9788374386739

SPIS TREŚCI:

Słowo wstępne do trzeciego wydania

Wprowadzenie
˙ 1. Wiara w chrześcijaństwie
˙ 2. De fide
˙ 3. Actus fidei specificatur ab objecto

ROZDZIAŁ I
WIARA W TEOLOGII. WIARA W TEOLOGII


˙ 1. Z historii teologii wiary
˙ ˙ ˙ 1.1. Okres patrystyczny – obiektywna treść wiary
˙ ˙ ˙ 1.2. Średniowiecze – wiara a poznanie
˙ ˙ ˙ 1.3. Reformacja i jej reperkusje – sola fides
˙ ˙ ˙ 1.4. Tendencje oświeceniowe
˙ ˙ ˙ 1.5. I sobór watykański – reductio in mysterium
˙ ˙ ˙ 1.6. II sobór watykański – poszukiwanie integralności
˙ ˙ ˙ 1.7. Interpretacje współczesne
˙ 2. Istotne treści teologii wiary
˙ ˙ ˙ 2.1. Wymiar zbawczy wiary
˙ ˙ ˙ 2.2. Wymiar historyczny wiary
˙ ˙ ˙ 2.3. Wymiar analityczny wiary

ROZDZIAŁ II
CZŁOWIEK OTWARTY NA BOGA


˙ 1. Aktualne perspektywy duchowe: „wiedzieć – robić”
˙ 2. Genesis
˙ ˙ ˙ 2.1. „Świeckość” świata
˙ ˙ ˙ 2.2. Historyzm i schyłek metafizyki
˙ ˙ ˙ 2.3. Myślenie techniczne
˙ 3. Nowa wiedza i jej konsekwencje
˙ ˙ ˙ 3.1. Przedmiotowe traktowanie natury
˙ ˙ ˙ 3.2. Jedyność metody naukowej
˙ ˙ ˙ 3.3. Kryzys filozofii nowożytnej
˙ ˙ ˙ 3.4. Etsi Deus non daretur – ateizm praktyczny
˙ 4. Punkty krytyczne współczesnej wizji antropologicznej
˙ ˙ ˙ 4.1. Dwuznaczność techniki
˙ ˙ ˙ 4.2. Świat i człowiek w sieci absurdu
˙ 5. Człowiek i Misterium
˙ ˙ ˙ 5.1. Pytanie o sens
˙ ˙ ˙ 5.2. Osoba w perspektywie „ekstazy”
˙ ˙ ˙ 5.3. Capax Dei
˙ 6. Perspektywy

ROZDZIAŁ III
BÓG DOSTĘPNY DLA CZŁOWIEKA


˙ 1. Czym jest religia?
˙ 2. Współczesny zwrot politeistyczny
˙ 3. Istota politeizmu
˙ 4. Starożytna religia pogańska
˙ 5. Mistyczno-wschodni model religii
˙ ˙ ˙ 5.1. Poznanie religijne o charakterze symbolicznym
˙ ˙ ˙ 5.2. Bóg poza historią
˙ 6. Oświecenie i jego propozycje filozoficzno-religijne
˙ ˙ ˙ 6.1. Koncepcja idealistyczna
˙ ˙ ˙ 6.2. Koncepcja materialistyczna
˙ 7. Konsekwencje akceptacji postawy politeistycznej
˙ ˙ ˙ 7.1. Prymat działania człowieka
˙ ˙ ˙ 7.2. Redukcja poznania do eksperymentu
˙ 8. Jak postawić problem Boga?
˙ ˙ ˙ 8.1. Otwartość na prawdę
˙ ˙ ˙ 8.2. Pierwszeństwo daru
˙ ˙ ˙ 8.3. Konieczność nawrócenia
˙ 9. Perspektywy

ROZDZIAŁ IV
WIERZĘ W CIEBIE


˙ 1. Struktura wiary
˙ 2. Egzystencjalne zaangażowanie wiary
˙ ˙ ˙ 2.1. Wiara jako nowa forma poznania
˙ ˙ ˙ 2.2. Praktyczność poznania wiary
˙ 3. Chrystocentryczny personalizm wiary
˙ ˙ ˙ 3.1. Powrót chrystocentryzmu
˙ ˙ ˙ 3.2. Relacja osobowa z Jezusem Chrystusem
˙ 4. Strukturalna eklezjalność wiary
˙ ˙ ˙ 4.1. Eklezjologia chrystologiczno-eucharystyczna
˙ ˙ ˙ 4.2. „My” w strukturze aktu wiary
˙ 5. Perspektywy

ROZDZIAŁ V
MIĘDZY BYTEM A HISTORIĄ


˙ 1. Wiara i obrazy świata
˙ 2. Rozumienie bytu
˙ ˙ ˙ 2.1. Na początku był Logos
˙ ˙ ˙ 2.2. Wymiar „dialogiczny” bytu
˙ 3. Rozumienie historii
˙ ˙ ˙ 3.1. Jezus Chrystus – osobowe centrum historii
˙ ˙ ˙ 3.2. Teologia wcielenia i teologia krzyża
˙ 4. Byt i historia – jaka relacja?
˙ ˙ ˙ 4.1. Rozwiązania alternatywne
˙ ˙ ˙ 4.2. Propozycja Karla Rahnera
˙ ˙ ˙ 4.3. Byt a historia w tradycji teologicznej
˙ 5. Perspektywy

Zakończenie
Bibliografia