Publishing House
Proceed to the Publishing House

Późnovistuliańsko-holoceńska ewolucja lessowych gleb płowych wyżyn południowopolskich w świetle badań mikromorfologicznych. Late Vistulan-Holocene Evolution of Loess Luvisols from the South polish Upl ands Recorded in Micromorphology

Przemysław Mroczek

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, 2018
Page(s): 108
Section:
ISBN: 9788322791028
 
 
 

 

Przemysław Mroczek

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, 2018

Section:

Page(s): 108

ISBN: 9788322791028

Głównym celem badawczym recenzowanej pracy było odtworzenie warunków powstawania gleb płowych formowanych w okresie późnego glacjału i holocenu na obszarze wyżyn lessowych południowej Polski na podstawie szczegółowych studiów mikromorfologicznych. Autor przeanalizował gleby wytworzone na lessie w wybranych przez siebie stanowiskach badawczych z założenie, że są one reprezentatywne dla wspomnianego obszaru. Główny cel został skonkretyzowany poprzez określenie celów szczegółowych, które obejmują: (1) identyfikację cech mikromorfologicznych badanych gleb wraz z ich interpretacją genetyczną, (2) określenie wieku względnego diagnostycznych cech mikromorfologicznych, (3) określenie pozycji stratygraficznej poszczególnych poziomów glebowych oraz (4) opracowanie modelu formowania gleb późnoglacjalno-holoceńskich.

Cel badań oraz zakres przestrzenny i czasowy nie budzą zastrzeżeń. Za uzasadnione uważam wykorzystanie badań mikromorfologicznych w celu rozwiązania problemu następstwa genetycznego gleb lessowych południowej Polski oraz określenia poligenezy gleb. Autor ma wypracowany warsztat naukowy oraz doświadczenie upoważniające do podjęcia tego trudnego zadania. Niezależnie od wartości merytorycznej wyników analizowanych w pracy, oceniany manuskrypt sumuje wielką wiedzę, którą polscy uczeni wypracowali, prowadząc wieloletnie badania, w połączeniu z wynikami własnymi zawartymi w innych pracach autora. Opis wyników oraz dyskusja i wnioskowanie są dobrze osadzone w aktualnym stanie wiedzy w Polsce i na świecie.

Dr hab. Marek Drewnik