Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Radość we współczesnym języku hiszpańskim i polskim. Kognitywna analiza semantyczna wybranych leksemów

Joanna Popowicz

TOWARZYSTWO AUTORÓW I WYDAWCÓW PRAC NAUKOWYCH "UNIVERSITAS", 2018
Stron: 376
Dział:
ISBN: 9788324234219
 
 
 

 

Rozprawa oparta jest na przejrzystej, dobrze przemyślanej od strony metodologicznej, wnikliwej analizie przykładów zaczerpniętych z hiszpańskiego i polskiego korpusu danych tekstowych. Autorka odwołuje się do pojęć kluczowych dla opisu semantyki nazw uczuć opartej na metodologii kognitywnej, takich jak rozszerzone ujęcie znaczenia, rozumiane jako struktura otwarta wzbogacona o wiedzę encyklopedyczną o denotowanych obiektach; model kategoryzacji naturalnej, opisywany w terminach prototypu, alternatywny do kategoryzacji logicznej; zjawisko polisemii i sieciowy model znaczenia, i wreszcie – metafora (i metonimia) traktowana jako zjawisko, które odgrywa niezwykle istotną rolę w kształtowaniu pojęć.

dr hab. Anna Krzyżanowska, UMCS

 

Konwencje zapisu Wstęp 1. Podstawowe założenia metodologiczne 1.1. Koncepcja znaczenia w językoznawstwie kognitywnym 1.1.1. Znaczenie jako struktura kognitywna 1.1.2. Encyklopedyczny charakter znaczenia 1.1.3. Perspektywiczny charakter znaczenia 1.1.4. Podstawy opisu znaczenia 1.2. Kategoryzacja w języku 1.2.1. Kategoryzacja w oparciu o prototyp 1.2.2. Kultura a językowa kategoryzacja świata 1.3. Struktury wiedzy w opisie znaczenia 1.3.1. Ramy interpretacyjne 1.3.2. Domeny pojęciowe 1.3.3. Wyidealizowane modele kognitywne 1.3.4. Podsumowanie 1.4. Polisemia i sieciowy model znaczenia 1.5. Metafory i metonimie pojęciowe 1.6. Podstawowe założenia metodologiczne: podsumowanie 2. Materiał językowy 2.1. Dane tekstowe 2.2. Dane słownikowe 3. Język radości w filozofii, psychologii i lingwistyce 3.1. Rola języka w filozoficznych i psychologicznych rozważaniach nad radością 3.2. Radość w ujęciu językoznawczym 3.2.1. Opis leksyki radości według teorii pól semantycznych 3.2.2. Narzędzia semantyki generatywnej w opisie języka uczuć 3.2.3. Scenariusze pojęciowe uczuć 3.2.4. Metaforyczna i metonimiczna konceptualizacja radości 3.2.5. Językowy obraz radości w polszczyźnie 3.2.6. Słownik uczuć w języku hiszpańskim: podejście popularnonaukowe do opisu języka uczuć 4. Kategoria radości w języku hiszpańskim i polskim 4.1. Kategoria uczuć pozytywnych w języku hiszpańskim i polskim 4.2. Kategoria radości na tle rodziny radości 4.2.1. Nazwy uczuć z rodziny radości w języku hiszpańskim i polskim 4.2.2. Kategorie uczuć w obrębie rodziny radości w języku hiszpańskim i polskim 4.3. Centrum leksykalnej kategorii radości 4.3.1. Kryterium centralnego znaczenia 4.3.2. Kryterium frekwencji tekstowej5. Charakterystyka semantyczna wybranych nazw radości 5.1. Metody opracowania materiału językowego 5.1.1. Analiza danych słownikowych 5.1.2. Analiza danych tekstowych 5.2. Radialne sieci znaczeń 5.2.1. Szczęście 5.2.2. Felicidad 5.2.3. Radość 5.2.4. Alegría 5.2.5. Radialne sieci znaczeń leksemów. Podsumowanie 5.3. Ramy interpretacyjne 5.3.1. Domeny pojęciowe 5.3.2. Metafory i metonimie pojęciowe 5.3.3. Scenariusze pojęciowe 5.3.4. Ramy interpretacyjne leksemów. Zestawienie wyników badań 5.4. Ogólna rama interpretacyjna radości w języku polskim i hiszpańskim Podsumowanie i wnioski Bibliografia Indeks nazwisk Spis rysunków Spis tabel