Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Zobojętnienie. Filozoficzne aspekty współczesnej alienacji czlowieka

Anna Kamińska

Instytut Wydawniczy "Maximum", 2018
Stron: 0
Dział:
ISBN: 9788361714330
 
 
 

 

Anna Kamińska

Instytut Wydawniczy "Maximum", 2018

Dział:

Stron: 0

ISBN: 9788361714330

ANNA KAMIŃSKA – doktor nauk humanistycznych, filozof, nauczyciel akademicki. Studia doktoranckie odbyła na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie. Wykłada filozofię na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Współpracowała z Fundacją „Maximum” (w projekcie „Jesteśmy. Aktywizacja twórcza i społeczna osób z zaburzeniami”), Instytutem Polskim w Tel Awiwie w ramach programów: „Poznaj Polskę” oraz „Pod wspólnym niebem”. Publikowała na łamach wielu czasopism (m.in.: „Logos”, „Ruch Filozoficzny”, „Przegląd Filozoficzny”, „Colloquia Communia”). W Roku Korczaka (2012) opublikowała książkę Wrażliwość a podmiotowość. Teoria E. Lévinasa i praktyka J. Korczaka. Obecnie zajmuje się filozoficzną analizą zobojętnienia oraz badaniami nad „ufilozoficznieniem” i „uwspółcześnieniem” myśli i dzieła Janusza Korczaka.
Sfera zainteresowań naukowych: filozofia współczesna, antropologia filozoficzna, etyka, filozofia kultury.

Książka jest filozoficzną analizą rozmaitych warstw współczesnej alienacji człowieka. Łączy w jednym dyskursie dwa poziomy: filozoficzno-socjologiczny (operujący specjalistycznymi narzędziami teoretycznym) oraz publicystyczny (odwołujący się do przykładów czerpanych „z życia”, o których donoszą codzienne media). Autorka sięga, z jednej strony, po bogaty materiał diagnoz filozoficzno-socjologicznych dostarczanych przez takich autorów, jak F. Nietzsche, K. Marks, A. Huxley, E. Fromm, M. Horkheimer, H. Marcuse, K. Jaspers, H. Arendt, J. Baudrillard, Z. Bauman, A. Giddens, E. Illouz, S. Žižek, a z drugiej strony, po wypowiedzi publicystów i raporty najwybitniejszych ekonomistów, takich, jak J. Stiglitz, T. Piketty, G. Standing.Pierwszy poziom analizy prowadzi autorka wychodząc od perspektyw nakreślonych przez filozofię E. Lévinasa, a drugi pod auspicjami pedagogiki i praktyki J. Korczaka. Trzecim czynnikiem charakteryzującym pracę jest ujęcie tytułowego zobojętnienia w różnych obszarach życia codziennego jako dialektyczną opozycję do pozytywnie waloryzowanej wrażliwości, stanowiącej fundamentalny element właściwej antropologii filozoficznej. Autorka ukazuje niebezpieczeństwa antropologii negatywnej, nakazujące traktować zobojętnienie w różnych jego postaciach (zmysłowej, erotycznej, konsumpcjonistycznej, etycznej, społecznej i epistemologicznej) nie jako neutralny, indyferentny fenomen współczesnego codziennego życia, lecz jako jedno z głównych zagrożeń dzisiejszego statusu człowieczeństwa. Tym samym broni racjonalistyczno-humanistycznych wartości kultury w dobie „płynnej ponowoczesności”. Zdaniem autorki, fundamentem ludzkiej podmiotowości jest filozoficzne pojęcie zmysłowo-etyczno-poznawczej wrażliwości. Taka wrażliwość jest współsubstancjalna z samą istotą myślenia i otwiera horyzont sensu.

Anna Kamińska, Indifference. Philosophical Aspects of Contemporary Human Alienation
The book is a philosophical analysis of various layers of contemporary human alienation. It combines two levels in one discourse: philosophical, sociological (using specialistic theoretical tools)  and journalistic  (referring to examples drawn from “real life”), which are reported by daily media. The author derives, on the one hand, from extensive material of philosophical and sociological diagnoses provided by such authors as F. Nietzsche, K. Marks, A. Huxley, E. Fromm, M. Horkheimer, H. Marcuse, K. Jaspers, H. Arendt, J. Baudrillard, Z. Bauman, A. Giddens, E. Illouz, and S. Žižek, and on the other hand, from statements and reports of the most eminent journalists and economists, such as J. Stiglitz, T. Piketty, G. Standing. The first level of analysis is conducted from the perspectives outlined by the philosophy of E. Lévinas, and the second under the auspices of J. Korczak’s pedagogy and practice. The third factor that characterizes the work is the inclusion of the title indifference in various areas of everyday life as a dialectical opposition to positively valorized sensitivity, which is a fundamental element of the proper philosophical anthropology. The author shows the dangers of negative anthropology, requiring the treatment of indifference in its various forms (sensual, erotic, consumeristic, ethical, social and epistemological) not as a neutral, indifferent phenomenon of contemporary everyday life, but as one of the main threats to today’s human status. Thus, it defends the rationalistic-humanistic values of culture in the era of “liquid post-modernity”. According to the author, the foundation of human subjectivity is the philosophical concept of sensual-ethical-cognitive sensitivity. Such sensitivity is co-substantial with the very essence of thinking and opens the horizon of sense.

„Książka Anny Kamińskiej to ważny i wyrazisty głos w aktualnej dyskusji o faktycznym stanie i pożądanym kształcie współczesnej kultury. Przy okazji prowadzonych w niej analiz padają istotne pytania o znaczenie humanizmu w czasach postmodernistycznego „posthumanizmu”, o rolę intelektualistów i instytucji uniwersytetu w życiu społecznym, o wartość prawdy w badaniach naukowych i w świadomości potocznej. Proponując odpowiedzi na te i inne pytania Autorka nie ucieka w niedopowiedzenia i dwuznaczności, tylko jasno demonstruje swoje stanowisko: przeciw irracjonalizmowi, przeciw relatywizmowi, przeciw „akademickiemu antyuniwersalizmowi”, a w obronie klasycznych wartości Oświecenia i w obronie koncepcji ludzkiej podmiotowości syntetyzującej w sobie krytyczną rozumność i emocjonalno-moralną wrażliwość. Te cechy omawianej pracy sprawiają, że może ona być inspirującą lekturą zarówno dla profesjonalnych filozofów, kulturoznawców czy psychologów społecznych, jak i dla czytelnika-amatora, zainteresowanego przemianami współczesnego świata. ”.

prof. dr hab. Jacek Migasiński, Uniwersytet Warszawski