Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Studia Wilanowskie XXIV

red. Joanna Paprocka-Gajek

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2017
Stron: 346
Dział:
ISBN: SW24
 
 
 

 

SPIS TREŚCI
9             Wprowadzenie, Joanna Paprocka-Gajek
15           Uroczystości upamiętniające śmierć Stanisława Kostki Potockiego w świetle ówczesnych materiałów drukowanych, Magdalena Kulpa
37           Pamięci Męża Dostoieństwem i Cnotami w Kraju Znakomitego. Dziewiętnastowieczne pamiątki ku czci śp. Stanisława Kostki Potockiego, Magdalena Kulpa
55           Rola Stanisława Kostki Potockiego w kształtowaniu dziedzictwa materialnego i prestiżu Uniwersytetu Warszawskiego, Adam Tyszkiewicz
75           Johann Caspar Lavater, Johann Heinrich Fussli i Felix Hess u Johanna Joachima Spaldiga w Barth. Rycina Christiana von Mechla z Kolekcji Wilanowskiej, Katarzyna Adamska, Monika Michałowicz
91           Wizja Laurentiny Stanisława Kostki Potockiego i Sala Kolumnowa Uniwersytetu Warszawskiego. Kilka nowych uwag, Jerzy Miziołek
103         Konferencja „Literacka spuścizna Stanisława Kostki Potockiego”. Sprawozdanie, Magdalena Partyka
115         Przedstawiciele rodu Polignaców i ich dzienniki w zbiorach Muzeum Zamku w Łańcucie, Stanisław Schabowski
129         Przedstawiciele rodu Polignaców i ich dzienniki w zbiorach Muzeum Zamku w Łańcucie. Aneks źródłowy, Stanisław Schabowski
159         Hrabia Franciszek Potocki (1788-1853) – zapomniany kolekcjoner dzieł sztuki, Agnieszka Woźniak-Wieczorek
173         Kolekcja obrazów hrabiego Franciszka Potockiego (1788-1853) w świetle wybranych źródeł archiwalnych, Agnieszka Woźniak-Wieczorek
193         Potoccy i znajomi w żartobliwych portretach Franciszka Marii Lanciego, Dorota Folga Januszewska
199         Vue d`optique – osiemnastowieczna grafika 3D w zbiorach wilanowskich, Marek Letkiewicz
223         Wykaz tabakier sprowadzonych do pałacu w Wilanowie 1 grudnia 1845 roku, Tomasz Żuchowski
237         Działalność Augusta i Aleksandry Potockich w zakresie kolekcjonerstwa antyku, Piotr Jaworski
155         Światło a ochrona zbiorów – nowoczesne metody monitoringu zmian barw, Agnieszka Pawlak, Sylwia Svorova Pawełkiewicz
277         Nowe przestrzenie magazynowe w Markoniówce, Agnieszka Pawlak
 KOMUNIKATY
281         ARRE, czyli w sieci muzeów europejskich, Elżbieta Grygiel
287         Wilanowska kolekcja sztuki dalekowschodniej jako inspiracja do działań edukacyjnych, Aleksandra Głowacz, Zofia Szlenkier
295         Dekoracyjne formy XIX-wiecznych kompozycji roślinnych w procesie rewaloryzacji założenia pałacowo-ogrodowego w Wilanowie, Łukasz Przybylak
303         Cenne dary i zakupy do zbiorów starodruków – kolekcja biblioteki Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Iwona Ochocka
313         Konferencja młodych nowożytników w Wilanowie. Sprawozdanie, Zuzanna Flisowksa
317         Spis ilustracji
323         Noty o autorach
 

TABLE OF CONTENS
9             Introduction, Joanna Paprocka-Gajek
15           Ceremonies in commemoration of the death of Stanisław Kostka Potocki in the light of contemporary printed materials, Magdalena Kulpa
37           Nineteenth – century memorabilia produced to commemorate the death of Stanisław Kostka Potocki, Magdalena Kulpa
55           The role of Stanisław Kostka Potocki in the shaping of material heritage and prestige of the University of Warsaw, Adam Tyszkiewicz
75           Johann Caspar Lavater, Johann Heinrich Fussli and Felix Hess at Breakfast with Johann Joachim Spalding at Barth. A print in the Wilanów Collection, 
Katarzyna Adamska, Monika Michałowicz
91           Stanisław Kostka Potocki`s vision of the Villa Laurentina and the Columned Hall at the University of Warsaw, Jerzy Miziołek
103         The Conference “Literary Legacy of Stanisław Kostka Potocki”: Report, Monika Partyka
115         Some members of the Polignac family and their diaries held in the Łańcut Castle Museum Library, Stanisław Schabowski
129         Some members of the Polignac family and their diaries held in the Łańcut Castle Museum Library. Source Materials, Stanisław Schabowski
159         Count Franciszek Potocki (1788-1853) – a forgotten art collector, Agnieszka Woźniak-Wieczorek
173         The painting collection of Count Franciszek Potocki (1788-1853) in the light of selected archive materials, Agnieszka Woźniak-Wieczorek
193         The Potocki family and their friends in the humorous portraits by Franciszek Maria Lanci, Dorota Folga Januszewska
199         Vue d`optique – eighteenth-century 3D graphics in the Wilanów collections, Marek Letkiewicz
223         The inventory of snuffboxes brought to the Wilanów Palace on 1 December 1845, Tomasz Żuchowski
237         The activities of August and Aleksandra Potockis in the area of collecting works of ancient art, Piotr Jaworski
255         Light and the protection of historical collections: modern method of monitoring colour changes, Agnieszka Pawlak, Sylwia Svorova Pawełkowicz
277         New storerooms at Markoniówka: Report, Agnieszka Pawlak
281         ARRE, or: in the network of European museums, Elżbieta Grygiel
287         The Wilanów collection of Oriental art as an inspiration for educational projeckt: Report, Aleksandra Głowacz, Zofia Szlenkier
295         Decorative forms of 19th-century plant compositions in the process of restoration of the palace and garden complex at Wilanów: Report, Łukasz Przybylak
303         Valuable donations and purchases for the Early Prints Collecion held at the library of the Museum of King Jan III`s Palace at Wilanów, Iwona Ochocka
313         The conference of young historians of the early modern period at Wilanów: Report, Zuzanna Flisowska
317         List of illustrations
323         Notes about the authors