Publishing House
Proceed to the Publishing House

Ochrona grobów i cmentarzy wojennych w Polsce. Wybór dokumentów

Jolanta Mikołajczyk

Publisher: Księgarnia Akademicka, 2017
Page(s): 212
Section:
ISBN/ISSN: 9788376388625
Paper edition

20,00 PLN 18,00 PLN

In Stock

 

Author: Jolanta Mikołajczyk

Publisher: Księgarnia Akademicka, 2017

Section:

Page(s): 212

ISBN/ISSN: 9788376388625

Opracowanie dr Jolanty Mikołajczyk jest pierwszą tak obszerną próbą skompletowania aktualnie obowiązujących aktów prawnych. Autorka ma cenne doświadczenie wieloletniego zawodowego zaangażowania w problematykę ochrony miejsc martyrologii. Stworzone przez nią kompendium regulacji prawa międzynarodowego i krajowego to nie tylko odpowiedź na praktyczne zapotrzebowanie administracji państwowej. Może ono stanowić również podstawę działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe, prawników, historyków, lokalne grupy zainteresowań i wszystkie osoby pragnące współpracować z organami państwowymi w zakresie opieki nad miejscami pamięci.


Władysław Bartoszewski

Uznając szczególną rolę nekropolii wojennych i miejsc pamięci związanych
z militarnym wymiarem dziejów naszej Ojczyzny, Autorka dostrzegła lukę badawczą, którą jest brak usystematyzowania i skompletowania materiału poznawczego z zakresu unormowań prawnych odnoszących się do wskazanych wyżej obiektów. Problematyka z tego zakresu stanowi jeden z pobocznych obszarów badań realizowanych na gruncie historyczno-wojskowym, prawnym jak i szeroko rozumianych działań konserwatorskich. Zbiór unormowań będzie przydatny wszystkim podejmującym trud edukacji patriotycznej. Przytoczone dokumenty wyczerpują obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustalenia w zakresie legislacji […] w różnych ujęciach przedmiotowych. Wybór aktów potwierdza dobre przygotowanie Autorki do prowadzenia przedmiotowej kwerendy prawnej, uwzględniającej aspekty administracyjne
i kulturoznawcze.

Płk dr hab. Jeremiasz Ślipiec, prof. AON

Jestem zwolennikiem wydawania wszelakiego typu źródeł, zwłaszcza rozproszonych i trudno dostępnych. Ten zbiór do takich należy i uważam, że bardzo dobrze się stało, że powstał. Zawiera on także akty prawne, które nie były publikowane, co podnosi jego wartość. Analiza zestawionych dokumentów pozwala na stwierdzenie, że Autorka dosyć szeroko traktuje problematykę, proponując do druku teksty, które jedynie we fragmencie
dotykają zagadnienia. Daje to pracy pewien „oddech”, i dobrze się stało, że
przyjęła rozwiązanie pozwalające umieścić temat w szerszym kontekście.