Publishing House
Proceed to the Publishing House

Epopeja w literaturze polskiego Oświecenia

Roman Dąbrowski

Publisher: Księgarnia Akademicka, 2015
Page(s): 396
Section:
ISBN/ISSN: 9788376385754
Paper edition

29,00 PLN 26,10 PLN

In Stock
Electronic edition

Available files' formats:

  • ebook online (file format *.swf Macromedia Flash)

20,00 PLN


 

Author: Roman Dąbrowski

Publisher: Księgarnia Akademicka, 2015

Section:

Page(s): 396

ISBN/ISSN: 9788376385754

Treścią książki jest najpierw zaprezentowanie wybranych problemów podejmowanych w wypowiedziach teoretycznych dotyczących klasycznej epopei, a następnie dokładne omówienie dziesięciu utworów, o różnej objętości i wartości artystycznej, będących próbami realizowania reguł tego gatunku w polskim oświeceniu. Poza jednym wyjątkiem, Wojną chocimską Ignacego Krasickiego (1780), wszystkie pozostałe należą już do epoki postanisławowskiej i przeważnie w różny sposób wiążą się z kontekstem politycznym, w jakim powstały. Przedmiotem uwagi są tu głównie te aspekty omawianych dzieł, które wpisują je w tradycję epopei. Umożliwia to pokazanie przemian w zakresie poezji epickiej, inspirowanych nowymi koncepcjami filozoficznymi i estetycznymi, a także będących efektem erozji klasycznych przedziałów gatunkowych. Analiza prezentowanych utworów ujawnia wyraźnie ich mniej lub bardziej wyczuwalną literackość, wzrastającą rolę czynnika podmiotowego oraz ideowy i estetyczny eklektyzm. Nasuwa się konkluzja o niemożności wskazania jednej linii ewolucji klasycznej epopei, której przemiany dokonują się w różnych kierunkach. Przedstawione tu analizy mogą również stanowić inspirację do szerszej refleksji nad procesami kulturowymi, jakie miały miejsce pod koniec osiemnastego i w pierwszych dekadach dziewiętnastego wieku.

Look Inside