Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Misje ludowe Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo na terenie Rzeczypospolitej od połowy XVII do początku XIX wieku

Agnieszka Wieczorek

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2014
Stron: 668
Dział:
ISBN: 9788323130970
 
 
 

 

Agnieszka Wieczorek

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2014

Dział:

Stron: 668

ISBN: 9788323130970

Książka Misje ludowe Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo na terenie Rzeczypospolitej od połowy XVII do początku XIX wieku jest poświęcona dziejom Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo. Przedstawia organizację misji ludowych i ich przebieg na terenie Rzeczypospolitej od połowy XVII do początku XIX wieku, koncentrując się na trzech płaszczyznach: przestrzeni geograficznej, finansowej i kaznodziejskiej.

SPIS TREŚCI

Wstęp / 9

Rozdział I
Idea misji i działalność misyjna zakonów oraz zgromadzeń zakonnych w Europie i Rzeczypospolitej
1. Rozwój i kształt misji ludowych w Europie / 21
2. Misje ludowe w Rzeczypospolitej / 39

Rozdział II
Rozwój domów misyjnych Zgromadzenia Misji na tle działalności edukacyjnej i parafialnej na terenie Rzeczypospolitej
1. Początki formowania i kształtowania się pozycji Zgromadzenia Misji od połowy XVII w. do 40. lat XVIII wieku / 53
2. Rozkwit pracy misyjnej w czasach wizytatora Piotra Jacka Śliwickiego od lat 40. XVIII wieku do 1772 roku / 99
3. Domy misyjne na progu epoki rozbiorowej / 115

Rozdział III
Organizowanie misji
1. Zasięg misji / 137
2. Inicjatorzy misji / 160
3. Kierownictwo i skład grup misyjnych / 164
4. Wyposażenie misyjne / 185

Rozdział IV
Przebieg misji
1. Obowiązki misjonarzy / 193
2. Porządek misji w tradycji Zgromadzenia Misji / 204
3. Porządek misji w tradycji polskiej Zgromadzenia Misji / 211
4. Zabobony i zaniedbania / 227
5. Sakrament pokuty / 232
6. Konwersje / 237
7. Komunia święta / 243
8. Sakramenty bierzmowania i małżeństwa / 253
9. Procesje i nabożeństwa za zmarłych / 259
10. Współpraca / 262
11. Misje jubileuszowe / 265
12. Język / 277

Rozdział V
Nauczanie katechizmu i nauki misyjne
1. Wykład katechizmu / 281
2. Nauki misyjne / 290
Zakończenie / 319

Wykaz skrótów / 323
Wykaz tabel / 325
Wykaz wykresów / 327
Wykaz map / 329

Literatura / 333
Źródła rękopiśmienne / 333
Źródła drukowane / 339
Opracowania / 342

Aneksy
Rekonstrukcja źródłowa
Aneks I. Wykaz domów Zgromadzenia Misji powstałych w latach 1653–1820 / 359
Aneks II. Wykaz wizytatorów prowincji polskiej, litewskiej i galicyjskiej / 363
Aneks III. Wykaz misji z podziałem na diecezje i dekanaty / 365
Aneks IV. Skład zespołu grup misyjnych / 397

Ilustracje / 567
Mapy / 599
Indeks osób / 651
Résumé / 669