Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Przewodnik do ćwiczeń z ochrony i konserwacji drewna

Bogusław Andres, Adam Krajewski, Witomski Piotr

Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskieg, 2008
Stron: 118
Dział:
ISBN: 9788372449955
 
 
 

 

1. Informacje wprowadzające ... 7
2. Klasyfikacja czynników degradacji drewna ... 10
3. Grzyby powodujące rozkład drewna ... 14
Typy rozkładu drewna ... 14
Biały rozkład drewna ... 15
Ćwiczenie 1. Rozpoznawanie grzybów powodujących biały niejednolity i jednolity rozkład drewna ... 15
Grzyby powodujące biały niejednolity rozkład drewna ... 18
Grzyby powodujące biały jednolity rozkład drewna ... 19
Grzyby występujące na składowiskach surowca i w budynkach ... 23
Brunatny rozkład drewna ... 24
Ćwiczenie 2. Rozpoznawanie grzybów powodujących brunatny rozkład drewna ... 24
Grzyby powodujące brunatny rozkład w drewnie wyrobionym ... 25
Grzyby powodujące brunatny rozkład drewna w drewnie wyrobionym i na składowiskach ... 28
Grzyby powodujące brunatny rozkład drewna w drzewach żywych ... 29
Szary rozkład drewna. Barwice drewna ... 30
Ćwiczenie 3. Szary rozkład drewna. Barwice drewna ... 30
Wybrane gatunki zespołu grzybów powodujący szary rozkład drewna ... 31
Ćwiczenie 4. Oznaczanie gatunków grzybów na podstawie grzybni powodujących rozkład drewna ... 34
Klucz do oznaczania grzybów powodujących rozkład drewna na podstawie cech makroskopowych grzybni ... 34
Ćwiczenie 5. Oznaczanie gatunków grzybów powodujących rozkład drewna na podstawie sznurów grzybniowych ... 35
Klucz do oznaczania grzybów powodujących rozkład drewna na podstawie cech makroskopowych sznurów grzybniowych ... 36
Ćwiczenie 6. Oznaczanie gatunków grzybów na podstawie owocników powodujących rozkład drewna ... 36
Klucz do oznaczania grzybów powodujących rozkład drewna na podstawie cech makroskopowych owocników ... 37
Piśmiennictwo uzupełniające ... 39
4. Owady niszczące drewno ... 40
Ćwiczenie 7. Podstawowe wiadomości dotyczące metod zbierania, hodowli, preparowania i etykietowania ksylofagicznych owadów, metod przechowywania i konserwacji zbiorów oraz budowy postaci doskonałych i pozostałych stadiów
rozwojowych ... 40
Ćwiczenie 8. Oznaczanie postaci doskonałych przedstawicieli różnych rzędów owadów ... 40
Klucz do oznaczania rzędów krajowych owadów ... 41
Ćwiczenie 9. Oznaczanie postaci doskonałych z różnych rodzin chrząszczy ... 45
Klucz do oznaczania wybranych rodzin krajowych chrząszczy ... 46
Ćwiczenie 10. Oznaczanie postaci doskonałych z różnych rodzin owadów błonkoskrzydłych ... 55
Klucz do oznaczania rodzin krajowych błonkoskrzydłych ... 55
Ćwiczenie 11. Larwy i postacie doskonałe owadów niszczących drewno na etapie surowca ... 57
Najgroźniejsze gatunki owadów niszczących w Polsce drewno na etapie surowca ... 58
Ćwiczenie 12. Larwy i postacie doskonałe owadów niszczących drewno na etapie materiału w wyrobach i konstrukcjach ... 58
Owady niszczące wyrobione drewno w Polsce ... 59
Ćwiczenie 13. Rozpoznawanie gatunków z rodzin kołatkowatych i miazgowcowatych na podstawie cech morfologicznych postaci doskonałych oraz cech żerowisk ... 60
Klucz do oznaczania postaci doskonałych najważniejszych ksylofagicznych gatunków krajowych kołatkowatych ... 61
Klucz do oznaczania postaci doskonałych krajowych gatunków miazgowcowatych ... 63
Tabele do rozpoznawania szkód powodowanych przez kołatkowate i miazgowcowate na podstawie cech żerowisk ... 64
Piśmiennictwo uzupełniające ... 65
5. Metody impregnacji drewna ... 66
Klasyfikacja ... 66
Mechanizmy wnikania impregnatów do drewna ... 66
Metody bezciśnieniowe impregnacji drewna ... 70
Ćwiczenie 14. Nasycanie metodą smarowania ... 70
Ćwiczenie 15. Nasycanie metodą opryskiwania ... 72
Ćwiczenie 16. Nasycanie metodą kąpieli zimnej krótkotrwałej ... 73
Ćwiczenie 17. Nasycanie metodą kąpieli długotrwałej ... 74
Ćwiczenie 18. Nasycanie metodą kąpieli gorąco-zimnej ... 76
Metody dyfuzyjne ... 77
Ćwiczenie 19. Nasycanie metodą pastowania ... 78
Ćwiczenie 20. Nasycanie metodą bandażowania ... 79
Ćwiczenie 21. Nasycanie metodą nabojów ... 80
Metody ciśnieniowe impregnacji drewna ... 82
Ćwiczenie 22. Nasycanie metodą pełnokomórkową Bethela-Burnetta ... 82
Ćwiczenie 23. Nasycanie metodą Lowry ... 85
Ćwiczenie 24. Nasycanie metodą pustokomórkową (oszczędnościową) Rüpinga ... 86
Ćwiczenie 25. Nasycanie metodą próżniową ... 87
Ćwiczenie 26. Nasycanie metodą podwójnej próżni ... 88
Piśmiennictwo uzupełniające ... 90
6. Metody badań środków ochrony drewna ... 91
Wykrywanie środków impregnacyjnych w drewnie ... 91
Ćwiczenie 27. Ujawnianie impregnatów w drewnie. Badanie głębokości wnikania bezbarwnych impregnatów oleistych i rozpuszczalnikowych ... 91
Ćwiczenie 28. Ujawnianie impregnatów w drewnie. Badanie głębokości wnikania impregnatów solnych – związki boru ... 92
Ćwiczenie 29. Ujawnianie impregnatów w drewnie. Badanie głębokości wnikania impregnatów solnych – związki miedzi ... 93
Ćwiczenie 30. Ujawnianie impregnatów w drewnie. Badanie głębokości wnikania impregnatów solnych – czwartorzędowe sole amoniowe ... 94
Badania środków zabezpieczających drewno przed grzybami ... 95
Ćwiczenie 31. Kontrolowany rozkład drewna typu białego i brunatnego. Metoda agarowo-klockowa ... 95
Ćwiczenie 32. Badanie skuteczności środków grzybobójczych metodą pożywkową (skryningową) ... 97
Ćwiczenie 33. Badanie skuteczności środków grzybobójczych metodą bibułową ... 98
Ocena skuteczności zabezpieczania przeciwogniowego drewna ... 100
Ćwiczenie 34. Badanie skuteczności środków ogniochronnych metodą małej rury ogniowej ... 101
Piśmiennictwo uzupełniające ... 103
Tablice ... 104