Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Język z różnych stron widziany. Materiały ogólnopolskiej doktorancko-studenckiej konferencji naukowej

red. Mirosław Skarżyński , red. Anna Czelakowska

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 2009
Stron: 254
Biblioteka LingVariów,
Dział:
ISBN/ISSN: 9788371882098

 

Autor: red. Mirosław Skarżyński , red. Anna Czelakowska

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 2009

Biblioteka LingVariów,

Dział:

Stron: 254

ISBN/ISSN: 9788371882098


SPIS TREŚCI
WSTĘP

Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk
ANNA ANDRZEJCZUK: Co jest, a czego nie ma? Oto jest pytanie! Potencjalizmy i defektywizmy w języku polskim

Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny (Kijów)
LUDMIŁA GREBINNYK: Aspekty badania zapożyczeń we współczesnej lingwistyce

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
JUSTYNA KOBUS: Kwestionariusz tematyczny oraz luźna rozmowa w badaniach leksyki współczesnej wsi (wybrane zagadnienia)
BŁAŻEJ OSOWSKI: Przymiotniki z elementem -w- w części sufi ksalnej w Tekstach gwarowych ze środkowej Wielkopolski Zenona Sobierajskiego
ANNA SALITA: O potrzebie uwzględnienia idiolektów w badaniach diachronicznych
DOMINIKA WOŹNA: Zróżnicowanie wewnętrzne języka mieszkańców Bukówca Górnego warunkowane czynnikiem pokoleniowym (na przykładzie pola tematycznego pokarmy)

Uniwersytet Jagielloński
MICHAŁ CHOPTIANY: Jaka teoria pojęć stoi za koncepcją naturalnego metajęzyka semantycznego?
ANNA CZELAKOWSKA: Definicje wyrazu a opisy gramatyczne w podręcznikach języka polskiego XIX wieku
MARTA GUILLERMO-SAJDAK: Psycholingwistyczne spojrzenie na wielojęzyczność. Studium przypadku czterojęzyczności hiszpańsko-francusko-angielsko-polskiej
JANUSZ RADWAŃSKI: Język wartości w badaniach etnolingwistycznych
MICHALINA RITTNER: Z zagadnień metodologii badań nad nazwami wartości

Uniwersytet Łódzki
GRAŻYNA FRANK: Przezwiska mieszkańców Gnieżdżewa i Swarzewa koło Pucka

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
KATARZYNA SADOWSKA-DOBROWOLSKA: O semantyce rozumienia Charlesa Fillmore'a jako metodzie opisu interpretacji tekstu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
KAROLINA BIRECKA: Problem czasownikowych użyć leksemów wykrzyknikowych typu bach, bęc, chlup
MICHAŁ GŁUSZKOWSKI: Wykorzystanie nauk społecznych jako narzędzi pomocniczych językoznawstwa. Na przykładzie badań dwujęzyczności polskich staroobrzędowców
EMILIA KUBICKA: Nie do końca przysłówek. O ciągu do końca
PIOTR ZEMSZAŁ: Czy kłamstwo jest manipulacją? O pojęciu manipulacji i związanych z nim problemach
MAGDALENA ŻABOWSKA: Wyrażenia metatekstowe w funkcji parentezy
SEBASTIAN ŻUROWSKI: Czasowniki percepcji słuchowej z uzupełnieniem propozycjonalnym

Uniwersytet Śląski
JADWIGA BZDOŃ: Z dziejów polskich eufemizmów dla treści 'zabijać'
ANNA GUZY: Metody statystyczne w badaniach nad determinantami kompetencji językowej uczniów
KINGA KNAPIK: Analogia jednostkowa jako technika tworzenia neologizmów
BARBARA MITRENGA: Historia gniazda słowotwórczego czasownika śniadać
PIOTR RYBKA: O potrzebie ujednolicenia analizy artykulacyjnej obrazów głosek
i jej prezentacji transkrypcyjnej. Spostrzeżenia i propozycje
KRZYSZTOF WAŚKOWSKI: Wiedza potoczna czy naukowa? Defi nicje nazw zwierząt
w Słowniku języka polskiego Samuela Bogumiła Lindego

Uniwersytet Warszawski
KAMILA GĄDEK: Metodologiczne podstawy opisu języka graczy komputerowych
CELINA HELIASZ: Przeciw mszyco-biedronkom, czyli o adekwatnym wyodrębnianiu
jednostek języka na przykładzie czasowników ukrywania informacji
MAGDALENA PRZYGUDZKA: Opis gniazdowy czasownikowych dubletów semantycznych o różnej genezie
MAGDALENA WANOT: Paradygmaty słowotwórcze a paradygmaty fl eksyjne. Perspektywy zastosowania metodologii gniazdowej do pomiaru stopnia gramatyczności słowotwórstwa