Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Dwa bałwochwalstwa. Wybór pism

Jan Koźmian , wstęp Bogdan wybór, Szlachta , wstęp Ewa wybór, Hajdasz

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 2007
Stron: 390
Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Polit, 21
Dział:
ISBN/ISSN: 9788371888137

 

SŁOWO WSTĘPNE
Problematyka parlamentarna należy do kanonu zainteresowań współczesnego ustrojoznawstwa. Parlamenty pozostają głównymi ośrodkami tworzenia prawa, a w każdym razie - forum podejmowania decyzji o losach przełożeń ustawodawczych. W klasycznych i zmodernizowanych systemach parlamentarnych układ sił politycznych w parlamencie (w jego izbie politycznej) rozstrzyga o profilu, składzie i trwałości rządu. Reprezentacja suwerennej zbiorowości (narodu, ludu) społecznej w parlamencie stanowi zasadnicze ogniwo systemu demokracji przedstawicielskiej. Jest wreszcie parlament instytucją politycznie oceniającą funkcjonowanie rządu i sprawującą kontrolę nad jej działaniami oraz nad działaniami członków rządu.
Parlamenty głównych państw europejskich: Wielkiej Brytanii, Francji, Republiki Federalnej Niemiec, Hiszpanii mają w polskim piśmiennictwie ustrójoznawczym opracowania monograficzne i wiele pomniejszych studiów. W odniesieniu do wielu innych państw, takich jak: Republika Włoska, Szwajcaria, Holandia czy Szwecja, problematyce parlamentarnej zostały poświęcone obszerne fragmenty prac o systemach konstytucyjnych oraz rozprawy dotyczące kwestii odcinkowych. Wiele systemów państwowych, a tym samym wiele parlamentów europejskich nie doczekało się odrębnych opracowań na swój temat bądź też ich aktualizacji. Stan ten trwa mimo godnych uznania konsekwentnych inicjatyw wydawniczych, realizowanych pod auspicjami Biura Informacyjnego Kancelarii Sejmu, a wydawanych nakładem wielce zasłużonego Wydawnictwa Sejmowego.
Niniejsza publikacja, stanowiąca dorobek pracowników, współpracowników i doktorantów Katedry Prawa Ustrojowego Porównawczego Uniwersytetu Jagiellońskiego ma - w założeniu - uzupełnić luki w literaturze poświęconej współczesnym parlamentom państw europejskich. Znajdują się tu opracowania dotyczące państw i parlamentów, które bądź to nie doczekały się nowszych odrębnych opracowań (jak w przypadku Serbii i Czarnogóry, Grecji czy Ukrainy), bądź też zostały poddane istotnym przekształceniom systemowym, jak w przypadku Finlandii czy Belgii. Odrębnym zagadnieniem, zasługującym na analizę porównawczą, pozostaje struktura parlamentu zarówno w państwie unitarnym (temat ten podjął J. Czajowski), jak również w państwie o strukturze złożonej (omawiana na przykładzie Austrii, Belgii oraz Serbii i Czarnogóry).
Publikacja z przyczyn praktycznych obejmuje tylko niektóre państwa i parlamenty europejskie. Spodziewając się dużego zainteresowania czytelników, autorzy zamierzają kontynuować swe refleksje w kolejnej publikacji w roku przyszłym.
Marian Grzybowski