Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Zygmunt Lauxmin. Traktat Ars et praxis musica

Agnieszka Krzepkowska

Wydawnictwo Naukowe Semper, 2012
Dział:
ISBN: 9788375071245
 
 
 

 

Agnieszka Krzepkowska

Wydawnictwo Naukowe Semper, 2012

Dział:

ISBN: 9788375071245

 Zyg­munt Lau­xmin (ur. 1596 lub 1597 na Żmudzi, zm. 1670 w Wilnie), teo­retyk mu­zyki, pe­dagog, autor sze­ściu pod­ręcz­ników: śpiewu li­tur­gicz­nego, re­to­ryki, ję­zyka grec­kiego, ka­te­che­tyki i teo­logii. Książka za­wiera łaciński ory­ginał trak­tatu Ars et praxis mu­sica i jego polski przekład.

Agnieszka Krzep­kowska, war­sza­wianka, fi­lolog kla­syczny i mu­zy­kolog. Zaj­muje się dzie­jami pi­śmien­nictwa mu­zycz­nego w XVI i XVII w.
SPIS TREŚCI
Wstęp
Roz­dział 1. Rzecz­po­spo­lita obojga na­rodów w cza­sach Lauxmina
Roz­dział 2. Je­zuici na Li­twie i Żmudzi
Roz­dział 3. Syl­wetka Zyg­munta Lauxmina
Roz­dział 4. Mu­zyka i jej na­uczanie w Polsce i na Li­twie w końcu XVI i w XVII wieku
Roz­dział 5. Mu­zyka u jezuitów
Roz­dział 6. Pol­skie XVI– i XVII-​wieczne pi­śmien­nictwo muzyczno-​teoretyczne przed Ars et praxis mu­sica Z. Lauxmina
Roz­dział 7. Ars et praxis mu­sica Z. Lauxmina
Roz­dział 8. Po Ars
Pod­su­mo­wanie
Przy­pisy
Bi­blio­grafia