Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Środowiskowe uwarunkowania lokalizacji osadnictwa

red. Lucyna Domańska , red. Piotr Kittel , red. Jacek Forysiak

Wydawnictwo: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2009
Stron: 420
Dział:
ISBN/ISSN: 9788361320722

 

Autor: red. Lucyna Domańska , red. Piotr Kittel , red. Jacek Forysiak

Wydawnictwo: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2009

Dział:

Stron: 420

ISBN/ISSN: 9788361320722

 Spis treści

 
CZĘŚĆ I: Czynniki przyrodnicze w lokalizacji pradziejowego i historycznego osadnictwa
 
 • Krzysztof Cyrek, Magdalena Sudoł: Środkowy paleolit w jaskini Biśnik na tle zmian środowiska przyrodniczego
 • Jan Maciej Waga, Eugeniusz Foltyn, Agata Sady: Stanowisko w Gardawicach na Górnym Śląsku - potwierdzenie modelu migracji ludzi na przedpolu lądolodu odrzańskiego
 • Marta Połtowicz-Bobak: Środowiskowe uwarunkowania osadnictwa magdaleńskiego w Europie Środkowej
 • Tomasz Kalicki, Marek Nowak, Marian Vizdal: Kontekst środowiskowy stanowiska wczesnoneolitycznego w Moravanach (wschodnia Słowacja)
 • Ireneusz J. Olszak: Przyrodnicze warunki lokalizacji osadnictwa neolitycznego w Brodach Pomorskich (wschodnia część doliny Wierzycy, północna Polska)
 • Ireneusz J. Olszak, Katarzyna Jereczek-Korzeniewska: Rzeźba terenu jako czynnik lokalizacyjny osadnictwa neolitycznego w rejonie Tczew-Gorzędziej
 • Marcin Szydłowski: Mikroregion osadniczy w neolicie i wczesnej epoce brązu nad środkową Obrą w Wielkopolsce
 • Iwona Hildebrandt-Radke, Janusz Czebreszuk, Daniel Makowiecki: Środowisko abiotyczne i biotyczne w wyborach osadniczych i gospodarczych ludności osady wczesnobrązowej w Bruszczewie (Wielkopolska)
 • Szymon Nowaczyk: "Współczynnik humanistyczny" w badaniach nad osadnictwem pradziejowym
 • Maria Fajer: Środowisko przyrodnicze a osadnictwo pradziejowe w dorzeczu Liswarty
 • Anna Rembisz, Jacek Gackowski, Daniel Makowiecki, Maciej Markiewicz, Marek Polcyn: Ślady gospodarki roślinno-zwierzęcej ludności kultury łużyckich pól popielnicowych z osady w Rudzie, gmina Grudziądz, północna Polska
 • Radosław Janiak: Środowiskowe uwarunkowania lokalizacji tzw. wielkich grodów kultury łużyckiej w dorzeczu górnej Warty i Prosny
 • Maciej Karczewski, Piotr Banaszuk, Mirosława Kupryjanowicz, Aldona Mueller-Bieniek: Uwarunkowania środowiskowe mikroregionu osadniczego z okresu wpływów rzymskich nad północnym brzegiem dawnego jeziora Wąż w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich
 • Piotr Kittel, Justyn Skowron: Geomorfologiczne uwarunkowania lokalizacji i rozwoju osadnictwa w rejonie Rawy Mazowieckiej (Polska środkowa) w okresie rzymskim
 • Halina Dobrzańska, Tomasz Kalicki, Bartłomiej S. Szmoniewski: Uwarunkowania środowiskowe wytwórczości pozarolniczej w okresie rzymskim i wczesnośredniowiecznym w dolinie Wisły koło Krakowa
 • Małgorzata Latałowa, Joanna Święta-Musznicka, Anna Pędziszewska: Źródła paleobotaniczne do rekonstrukcji wczesnych etapów rozwoju Gdańska
 • Agnieszka M. Noryśkiewicz: Badania palinologiczne w świetle potrzeb studiów osadniczych na przykładzie zespołu osadniczego w Kałdusie (ziemia chełmińska)
 • Paweł Molewski, Dariusz Poliński: Fizycznogeograficzne uwarunkowania lokalizacji późnośredniowiecznego osadnictwa wiejskiego na ziemi chełmińskiej
 • Krzysztof Fokt: Opuszczone średniowieczne osady wiejskie wschodnich Górnych Łużyc a przyrodnicze czynniki lokalizacji osadnictwa - zarys problemu
 • Tomasz Kalicki, Dariusz Rozmus, Bartłomiej S. Szmoniewski: Człowiek i środowisko na przykładzie rejonu strzemieszycko-łosieńskiego - pierwsze wyniki
 • Dagmara Kociuba: Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju osadnictwa na obszarach lessowych na przykładzie lubelskiego zespołu osadniczego
 • Andrzej Rozwałka: Naturalne i kulturowe warunki kształtowania się osadnictwa na przykładzie dwóch nadgranicznych parafii ziemi lubelskiej w średniowieczu
 • Małgorzata Ludwikowska-Kędzia, Czesław Hadamik, Małgorzata Nita: Średniowieczne osadnictwo i gospodarka w dolinie Łagowicy pod Łagowem (Góry Świętokrzyskie)
 • Marcin Wójcik: Środowiskowe uwarunkowania lokalizacji osadnictwa wiejskiego w okolicach Łowicza (XI-XIV w.)
 • Elżbieta Kobojek, Janusz Pietrzak: Zamek arcybiskupi w Łowiczu i jego umocnienia ziemne na tle środowiska przyrodniczego doliny Bzury
CZĘŚĆ II: Zapis antropopresji w rzeźbie terenu i osadach
 
 • Zofia Balwierz, Lucyna Domańska, Jacek Forysiak, Seweryn Rzepecki, Juliusz Twardy: Archeologiczne i paleośrodowiskowe badania wielokulturowego stanowiska Polesie 1, gmina Łyszkowice (centralna Polska)
 • Dominik Abłamowicz, Zbigniew Śnieszko: Zmiany środowiska w okresie subatlantyckim w dolinie Czarnej Przemszy. Stanowisko w Wojkowicach Kościelnych koło Siewierza (Wyżyna Śląska). Wstępne wyniki badań
 • Kazimierz Klimek: Południowo-zachodni skłon Płaskowyżu Rybnickiego i przyległa dolina Odry; przykład środowiskowego uwarunkowania i geomorfologicznego zapisu wczesnośredniowiecznego osadnictwa
 • Juliusz Twardy: Bezpośredni zapis uprawy ziemi w osadach stokowych i eolicznych w centralnej Polsce
 • Zofia Balwierz, Jacek Forysiak, Piotr Kittel, Marek Kloss, Mariusz Lamentowicz, Dominik Pawłowski, Juliusz Twardy, Sławomir Żurek: Zapis wpływów antropogenicznych w osadach torfowiska Żabieniec na tle jego rozwoju w holocenie
 • Piotr Szwarczewski: Wpływ zasiedlenia Mazowsza (od średniowiecza po czasy współczesne) na formy i procesy geomorfologiczne, na przykładzie doliny dolnego Świdra
 • Ewa Smolska, Piotr Szwarczewski: Antropogeniczne uwarunkowania rozwoju pokryw stokowych na Pojezierzach Suwalskim i Sejneńskim
 • Tomasz Kalicki, Sergiej F. Savchik: Osadnictwo prehistoryczne a procesy eoliczne w dolinach rzecznych na Białorusi - pierwsze wyniki
 
CZĘŚĆ III: Petroarcheologia
 
 • Dominik Abłamowicz, Łukasz Karwowski: Produkcja naczyń grafitowanych przez ludność kultury łużyckiej
 • Jacek Michniewicz: Wykorzystanie petrograficznej analizy porównawczej przy ustaleniu chronologii murów zamku we Wleniu
 • Małgorzata Szczepaniak: Pochodzenie piaskowców wykorzystanych w budownictwie średniowiecznym
 • Katarzyna Kasprowska: Wykorzystanie surowców skalnych na Pogórzu Cieszyńskim w pradziejach i czasach historycznych