Publishing House
Proceed to the Publishing House

LingVaria 2011, nr 12

red. nacz. Mirosław Skarżyński

Publisher: Księgarnia Akademicka, 2011
Page(s): 294
LingVaria, 12
Section:
ISBN/ISSN: LV20112
Electronic edition

Available files' formats:

  • ebook online (file format *.swf Macromedia Flash)

11,00 PLN


 

Author: red. nacz. Mirosław Skarżyński

Publisher: Księgarnia Akademicka, 2011

LingVaria, 12

Section:

Page(s): 294

ISBN/ISSN: LV20112

LingVaria 2011/2(12)

Spis treści

Zagadnienia ogólne

Agnieszka Kułacka: Intensional Logic for a Montague Grammar

Polszczyzna współczesna

Beata Kliś: Polifonia czyli wielogłosowość tekstu literackiego w wybranych
tekstach prozatorskich Olgi Tokarczuk i Andrzeja Stasiuka

Beata Milewska: Brutalnie mówiąc i inne wyrażenia metatekstowe sygnalizujące
naruszenie norm zachowań językowych

Patrycja Pałka: Przysłówki prefiksalno-sufiksalne typu po polsku w słowniku
i w tekście

Ewa Rudnicka: Czy głuchy jest głupi? – studium powiązań wyrazów, które
uległy rozpodobnieniu semantycznemu

Kazimierz Sikora: „Z panem i kmieciem po świecie” – o tradycji i współczesności
w zwracaniu się do drugich

Polszczyzna historyczna

Agnieszka Słoboda: Pozajęzykowe uwarunkowania średniowiecznej morfologii
i składni liczebników głównych

Marek Stachowski: Jak się ma jasiek do Jaśka, a zośka do Zośki?
Aleksander Zajda: Rozważań nad Słowami prawnymi w rzeczy sobie podobnymi
Bartłomieja Groickiego ciąg dalszy

Dialektologia

Emil Popławski: Antychryst w polskiej leksyce i frazematyce dialektalnej
Maciej Rak: Prawda w gwarze podhalańskiej

Język polski jako obcy

Wacław Cockiewicz: Sporne problemy morfologii czasownika w opisach gramatycznych i w nauczaniu języka polskiego jako obcego
Bronisława Ligara: Relacje między językiem ogólnym a językiem specjalistycznym
w perspektywie językoznawstwa polonistycznego, stosowanego i glottodydaktyki

Kronika

Konferencja Komisji Socjolingwistyki afiliowanej przy Międzynarodowym
Komitecie Slawistów „Języki słowiańskie w ujęciu socjolingwistycznym”
(Kraków, 10-11 czerwca 2011)
Z Krakowa
Wyszły drukiem w Krakowie
Habilitacje i doktoraty na Wydziale Polonistyki UJ w roku akademickim
2010/2011