Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

LingVaria 2011, nr 11

red. Mirosław Skarżyński

Księgarnia Akademicka, 2011
LingVaria;
Stron: 294
Dział:
ISBN: LV20111

 

LingVaria 2011/1(11)
 
Spis treści:
 
ZAGADNIENIA OGÓLNE

Agnieszka Kułacka, Syntax of a Montague grammar
 
JĘZYKOZNAWSTWO KONFRONTATYWNE

Violetta Koseska-Toszewa, Gramatyka konfrontatywna języków polskiego i bułgarskiego

POLSZCZYZNA WSPÓŁCZESNA


Iwona Burkacka, Terminy naukowe jako podstawy słowotwórcze
Sebastian Kiraga, "Sacrum und Profanum" - Ein neues Wörterbuchprojekt zur säkularisierten Lexik
Tomasz Kurdyła, Jeszcze o derywatach tautologicznych
Jarosław Łachnik, Udział formacji złożonych w tworzeniu gniazd słowotwórczych rzeczowników polskich
Jadwiga Puzynina, Współcześni językoznawcy polscy jako współbadacze i animatorzy kultury duchowej
 
POLSZCZYZNA HISTORYCZNA
 
Zdzisława Krążyńska, Zdania podrzędne czasowe w wielkopolskich rotach sądowych
Joanna Kulwicka-Kamińska, Nazwy świętych ksiąg w piśmiennictwie Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego - między przekładem wiernym i swobodnym
Bronisława Ligara, Dwujęzycznośść twórców literatury polskiej jako problem badawczy historii języka
Władysław T. Miodunka, Między etniczno-genealogicznym a kulturowym rozumieniem narodu. O potrzebie historycznojęzykowych badań polszczyzny jako języka obcego i drugiego
Marek Stachowski, Polskie dunder
 
DIALEKTOLOGIA
 
Dorota Krystyna Rembiszewska, Spółgłoski wargowe miękkie we wschodniej części Mazur w ankietach Georga Wenkera
 
Z PRZESZŁOŚŚCI JĘZYKOZNAWSTWA

Joanna Radwańska-Williams, The relationship between Baudouin and Kruszewski in its psychological and biographical aspects
Marek Stachowski, Teoria nostratyczna i szkoła moskiewska
 
JĘZYK POLSKI JAKO OBCY
 
Anna Seretny, Podejście leksykalne Michaela Lewisa a glottodydaktyka polonistyczna
 
KRONIKA
Konferencje
Varia
Ukazały się drukiem w środowisku krakowskim