Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

W kręgu języka. Materiały konferencji "Słowotwórstwo-słownictwo-polszczyzna kresowa

red. Mirosław Skarżyński, red. Monika Szpiczakowska

Księgarnia Akademicka, 2009
Biblioteka LingVariów;
Stron: 452
Dział:
ISBN: 9788386575572

 


SPIS TREŚCI
Wstęp
Władysław T. Miodunka: Słowo na otwarcie konferencji Słowotwórstwo
- słownictwo - polszczyzna kresowa poświęconej pamięci

Profesor Zofii Kurzowej
I. O Profesor Zofii Kurzowej
Wacław Cockiewicz: "...cum sapientia forma". Wspomnienie o Profesor Zofii Kurzowej Monika Szpiczakowska: Profesor Zofia Kurzowa jako badaczka polszczyzny kresowej
Mirosław Skarżyński: Badania Profesor Zofii Kurzowej w zakresie słowotwórstwa
Władysław T. Miodunka: Profesor Zofia Kurzowa a nauczanie języka polskiego jako obcego
Zofia Cygal-Krupa: Podstawowe słownictwo języka polskiego w pracach leksykograficznych prof. Zofii Kurzowej

II. Kresy - pogranicza - małe ojczyzny
Antonina Grybosiowa: Mała ojczyzna - nowy termin socjologiczny. Powstanie - ekspansja - konteksty
Halina Karaś: Charakterystyka wyrazu szlachta w gwarach polskich na Litwie
Maria Karpluk: Zapamiętane nazwiska mieszkańców Brodów (1935-1943)
Elżbieta Koniusz: Józefa Weyssenhoffa komentarze do regionalnych elementów.
językowych z Kowieńszczyzny zawarte w "powieściach litewskich"
Jerzy Kowalewski: Od polszczyzny po polskość? Jak uczyć języka polskiego na Kresach? Idea programu kulturowego
Halina Kurek: Polska wieś południowo-wschodniego pogranicza - trzy typy języka i kultury (na przykładzie regionu krośnieńskiego)
Agata Kwaśnicka-Janowicz: Z osobliwości leksykalnych gwar Małopolski południowo-wschodniej (paryja 'wąwóz, jar')
Janina Labocha: Pogranicze językowe w badaniach naukowych
Jolanta Mędelska: O kolejności wyrazów w zdaniu północnokresowym (na materiale międzywojennych wydawnictw kowieńskich)
Joanna Okoniowa: Wkład Józefa Trypućki w prace Zofii Kurzowej o dialekcie północnokresowym
Alicja Pihan-Kijasowa: Akty cechów wileńskich z lat 1495-1759. Komentarz językowy
Zofia Sawaniewska-Mochowa: Elementy kresowe w języku prozy Aleksandra Jurewicza
Kazimierz Sikora: Południowokresowe "ta" (na przykładzie radiowych dialogów Szczepka i Tońka)
Elżbieta Smułkowa: Wielojęzyczność czy tendencja do unifikacji? Na przykładzie brasławskiego fragmentu pogranicza polsko-białorusko-litewskiego
Kinga Tutak: Wybrane elementy egocentryczne w języku filomatów i filaretów

III. Język z różnych miejsc widziany
Renata Grzegorczykowa: Problem znaczeń tekstowych w świetle nowych teorii języka
Jadwiga Puzynina: Rzetelny
Piotr Żmigrodzki: Obraz relacji znaczeniowych w polskich słownikach synonimów i antonimów
***
Krystyna Data: Wyrazy złożone z członem e-, i-, m- w języku polskim
Hanna Jadacka: Nieporozumienia wokół nazw żeńskich
Krystyna Kleszczowa: Relacja symetrii w ewolucji polskiego słowotwórstwa
Donata Ochm ann: Złożenia kontaminacyjne we współczesnym języku polskim
Teresa Zofia Orłoś: Nowsze uniwerbizmy w czeskim języku potocznym
***
Aleksandra Cieślikowa: Funkcje przyimków w nazwach własnych
Bogusław Dunaj: Formy derywowane imion z zapożyczonym sufiksem -i
Józefa Kobylińska: Imiennictwo ludności wiejskiej w Polsce południowej (XVI-XVIII wieku)
Zofia Kubiszyn-Mędrala: O niektórych nazwiskach współcześnie w Polsce używanych z elementem strukturalnym proweniencji kresowej (formacje z -enko /-eńko)
Maria Malec: Nazwiska od imion prawosławnych w Polsce
***
Maciej Rak: Iteratiwa w gwarach Podtatrza (wstępna charakterystyka zagadnienia)
Jerzy Reichan: Formacje z przyrostkiem -anka w funkcji niekategorialnych nazw czynności i stanów w gwarach polskich na tle danych historycznojęzykowych Jadwiga Wronicz: Z zagadnień leksyki gwarowej
***
Maria T. Lizisowa: Mickiewiczowska metafora sądu
Teodozja Rittel: Struktura konceptualna gniewu w tekstach Elżbiety Drużbackiej (Relacje wyprofilowane przez metaforę burzy i chimery)
Władysław Śliwiński: Funeralia w rapsodzie Stanisława Wyspiańskiego "Kazimierz Wielki. Analiza paradygmatyczna i syntagmatyczna jednostek składniowych
***
Jadwiga Kowalikowa: Pola semantyczne pojęć dobro i zło w świadomości językowej młodzieży z perspektywy edukacyjnej
Mirosława Mycawka: Nowe frazeologizmy w polszczyźnie: kierować z tylnego
siedzenia, {ktoś (coś)} z tylnego siedzenia
Maria Zarębina: Wyraz gość i wyrazy pochodne w tekstach studentów krakowskich