Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

LingVaria 2008, nr 6

Księgarnia Akademicka, 2008
LingVaria;
Stron: 272
Dział:
ISBN: LV20082
 
 
 

 

Księgarnia Akademicka, 2008

LingVaria;

Dział:

Stron: 272

ISBN: LV20082

LingVaria - czasopismo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego poświęcone zagadnieniom języka polskiego i polonistycznego językoznawstwa, jego historii i współczesności.

SPIS TREŚCI:

ZAGADNIENIA OGÓLNE


Aleksander Kiklewicz, Dwanaście funkcji języka; Tomasz Nowak, Składnia czasownika argumentować w perspekywie semantyczno-generatywnej (próba analizy metaligwistycznej); Joanna Rabiega-Wiśniewska, Wpływ fleksji na derywację - dyskusja podziału morfologii.

POLSZCZYZNA WSPÓŁCZESNA


Mirosław Bańko, Opozycja samogłosek przednich i tylnych a znaczenie polskich onomatopei; Wacław Cockiewicz, Uniform językowy - mody sie zmieniają, bezmyślność pozostaje; Jarosław Łachnik, Zasady prezentacji graficznej gniazd słowotwórczych zawierających kompozita; Renata Przybylska, Problemy pisowni i wymowy skrótowców zpożyczonych z języka angielskiego.

JĘZYK ARTYSTYCZNY


Agnieszka Bal, Nazwy barw jako komponenty frazeologizmów w utworach poetyckich Jozefa Bohdana Zaleskiego.

DEBIUTY NAUKOWE


Joanna Fabiszak, Relacje nadawczo-odbiorcze w komunikowaniu się za pomocą statusów opisowych; Victoria Kamasa, Niewerbalne rytuały liturgii mszalnej w perspektywie Goffmanowskiej; Witold Kieraś, Analiza wybranych czasowników polskich w aparacie ram interpretacyjnych; Agnieszka Kulacka, Badania nad prawem Menzeratha-Altmanna; Agnieszka Kraszewska, Aktywność słowotwórcza przyimka bez; Błażej Osowski, Przymiotnik w gwarach wielkopolskich jako przedmiot zainteresowania dialektologa; Łukasz Wiraszka, O werbalnym przywłaszczeniu mienia. Modalne użycie czasownika mieć a zjawisko subiektyfikacji.

KRONIKA
Konferencje, eseje
Varia: Instytut Języka Polskiego PAN (kwiecień-wrzesień); Uniwersytet Jagielloński
Habilitacje i doktoraty na Wydziale Polonistyki UJ w roku akademickim 2007/2008
Ukazały się w środowisku krakowskim
Dopiski do wcześniejszych artykułów: Odpowiedź autora artykułu
Sprostowanie