Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Rzeczpospolita wielu wyznań

red. Adam Kaźmierczyk, red. Andrzej Link-Lenczowski, red. Mariusz Markiewicz

Księgarnia Akademicka, 2004
Stron: 608
Dział:
ISBN: 9788371886720
 
 
 

 

 

Od Redakcji
Wystąpienie JM Rektora UJ prof. dr hab. Franciszka Ziejki na inaugurację konferencji
Krystyn Matwijowski
Sylwetka Jubilata. Szkic z okazji 80. rocznicy Prof. dr Józefa Andrzeja Gierowskiego
Bibliografia prac Prof. J. A. Gierowskiego za lata 1999-2003

I. PROBLEMY TOLERANCJI
Jerzy Kłoczowski
Christianitas - świat cywilizacji chrześcijańskiej w doświadczeniu Rzeczypospolitej Polsko-Litewskiej w XVI-XVII stuleciu
Stanislaw Grzybowski
W kręgu miast. Problemy nietolerancji i różnorodności wyznaniowej oraz kulturowej w czasach wczesnonowożytnych na tle porównawczym
Almut Bues Konfesionalizacja w księstwie Kurlandii. Przypadek wyjątkowy w skali Rzeczypospolitej szlacheckiej?
Stanislaw Salmonowicz
Protestanci i katolicy w jednym mieście: casus Torunia w XVI-XVIII wieku
Ewa Dubas-Urwanowicz
Dylematy wyznaniowe magnaterii litewsko-ruskiej w XVI-XVII w.
Robert Frost
Konfesjonalizacja a wojsko w Rzeczpospolitej 1558-1668
Mirosław Nagielski
Z problematyki wyznaniowej armii Rzeczypospolitej połowy XVII wieku
Jarosław Stolicki
Sejmiki ukrainne wobec spraw religijnych w latach 1669-1696
Jacek Krupa
Konfederacje szlacheckie wobec Żydów za Augusta II
Jacek Staszewski
Masoni w Polsce w XVIII stuleciu
Jerzy Dygdała
Między wiernością wobec monarchy, lojalnością wobec państwa i poczuciem wspólnoty wyznaniowej (postawy ewangelickich elit wielkich miast Prus Królewskich w latach 1763-1772)
James Shedel
Tolerancja: pisane i niepisane konstytucje w Austrii i Rzeczpospolitej Obojga Narodów w końcu XVIII wieku

II. WOKOŁ KOSCIOŁA KATOLICKIEGO
ks. bp Jan Kopiec
Konstanty Felicjan Szaniawski (1668-1732) - biskup i mąż stanu za panowania Augusta II
ks. Stanisław Nabywaniec
Rzymsko-katolicki Kościół potrydencki a Kościół unicki w Polsce. Korzystanie z doświadczeń czy latynizacja?
ks. Stanisław Obirek
Jezuici wobec tradycji humanistycznej. Zakon wyrosły z ducha erazmiańskiego
Gaetano Platania
Rzeczpospolita i Święta Kongregacja Szerzenia Wiary w czasach Wazów
Krystyn Matwijowski Działalność biskupa Stefana Wierzbowskiego w czasach Jana III Sobieskiego
Marek Wagner
Biskupi polscy wobec problemu obronności Rzeczypospolitej w latach 1674-1696. Zarys problematyki
Jakub Basista
O nawiedzaniu miejsc świętych przez sarmackich podróżników
Krzysztof Mikulski
Obcy w oblężonej twierdzy protestantyzmu - portret zbiorowy katolików toruńskich w II połowie XVII i w XVIII wieku
Bogdan Rok
Poradnictwo życiowe duszpasterzy czasów saskich
Kazimierz Maliszewski
Kościół Katolicki a kultura polskiego baroku - w kręgu wzajemnych wpływów i oddziaływań. Próba zarysu problematyki
Jadwiga Muszyńska
Rola biskupów krakowskich w rozwoju górnictwa i hutnictwa
Mariusz Markiewicz
Problem antyklerykalizmu w czasach saskich
Adam Kaźmierczyk
Polscy biskupi wobec Żydów w XVIII wieku
Maria Czeppe
Biskup Kajetan Sołtyk a innowiercy. Argumentacja użyta w wystąpieniach na sejmie 1766 r.
Wojciech Kęder
Kryzys wokół sprawy dysydenckiej a sprawa suwerenności Rzeczypospolitej w latach 1764-1767 w świetle dokumentów papieskiego Sekretariatu Stanu
Richard Butterwick
Polska rewolucja a Kościół rzymsko-katolicki 1788-1792. Problemy badawcze i wstępne wnioski

III. WYZNANIA CHRZEŚCIJAŃSKIE I NIECHRZEŚCIJAŃSKIE
Andrzej Wyczański
Cenzus wykształcenia wśród szlachty protestanckiej w Polsce XVI wieku
Maria Bogucka
Specyfika gdańskiego luteranizmu, XVI-XVIII w.
Antoni Mironowicz
Kultura prawosławna w dawnej Rzeczypospolitej
Andrzej K. Link-Lenczowski
Na pograniczu świata islamu
Dariusz Kołodziejczyk Rola islamskiego sąsiedztwa w kulturze i polityce Rzeczypospolitej
Janusz Kamocki
Fenomen Tatarów polskich
Stefan Gąsiorowski
Tatarzy, Turcy czy Żydzi? Karaimi w dawnej Rzeczypospolitej (X1II-XVIII w.)
Jan Doktór Rok 1772 i konsolidacja chasydyzmu besztiańskiego
Jerzy Urwanowicz
Ze sobą, czy obok siebie? Próba charakterystyki chrześcijańskich i żydowskich mieszkańców Grodna w końcu XVIII w.
IV. VARIA
James B. Collins
Wpływ doświadczenia Henryka Walezjusza w Polsce na jego rządy we Francji
Kazimierz Przyboś
Rejestry pogłównego jako źródło do badań wzajemnego oddziaływania wyznań
Grzegorz Chomicki
Dyplomatyczne reperkusje konwersji królewicza Fryderyka Augusta w świetle raportów posłów brytyjskich
Zbigniew Anusik
Polska kolonia katolicka w Sztokholmie w końcu XVIII wieku
Marian Drozdowski
Elementy wyznaniowe polityki osiedleńczej Fryderyka II w Okręgu Nadnoteckim
Marco Jacov Riflessione storica sul ruolo della Polonia. Tra 1 Occidente e l Oriente alla luce di un censimento del 1873
Józef Andrzej Gierowski
Podsumowanie konferencji "Rzeczpospolita wielu wyznań "
Skróty i objaśnienia
Indeks nazwisk