Księgarnia
Kliknij, aby przejść do Księgarni
Propozycje wydawnictwa
Powstanie_kozackie_1648_1658._Studium_z_historii_wizualnej

Powstanie kozackie 1648-1658. Studium z historii wizualnej

Wydarzenia lat 1648-1658 na południowowschodnich
kresach Rzeczypospolitej Obojga
Narodów nazywano rozmaicie: powstaniem
Bohdana Chmielnickiego, buntem
kozackim, rewolucją, wojną domową, wojną
narodowowyzwoleńczą, wojną polsko-ukraińską.
Końcowa cezura tytułu odnosi się
głównie do podpisania aktu ugody (unii)
hadziackiej i wskazuje jubileuszowy charakter
monografii (w 2018 r. obchodzono 360.
rocznicę unii Rzeczypospolitej z Kozaczyzną,
rok 2019 to jubileusz 450-lecia unii lubelskiej).
Opracowaniem dziejów tych wydarzeń
zajmowali się głównie historycy, zazwyczaj
historycy nowożytności. Rozpatrywano je dotąd
przede wszystkim z punktu widzenia
historii politycznej, rzadziej społecznej i gospodarczej,
w znacznie mniejszym stopniu
z punktu widzenia szeroko rozumianej historii
kultury i nigdy dotąd w ramach historii wizualnej.
Celem monografii jest przedstawienie
skomplikowanej, konstruowanej przez wieki,
wizji powstania kozackiego 1648-1658.
Celem tej pracy jest także stworzenie modelu,
zestawu narzędzi pomocnych w przyszłych
badaniach historyków, zwłaszcza historyków
nowożytności, wychodzących poza
tradycyjną historiografię.
(ze wstępu)

Monografia Jacka Szymali jest bardzo oryginalna. To opowieść o tym,
w jaki sposób obrazowano w sztukach wizualnych powstanie Bohdana
Chmielnickiego. Ale jednocześnie jest to historia polityczna i kulturowa
pokazująca, jak bieżące wydarzenia sprawiały, że powstanie kozackie
przedstawiano tak, a nie inaczej. Scharakteryzowanie sposobu obrazowania
powstania Chmielnickiego jest też opisem, jak kształtowano
myślenie społeczne o tym wydarzeniu. Zaś zrozumienie tego pozwala
z kolei lepiej rozeznać się we współczesności, w myśleniu przeciętnego
człowieka o wydarzeniach z XVII w.
Prof. dr hab. Dorota Skotarczak, UAM


Piśmiennictwo dotyczące historii wizualnej nie jest rozbudowane,
aczkolwiek współcześnie, wobec wyzwań rewolucji technicznej,
problematyka przekazu jest niezwykle istotna. W tym sensie rozprawa
Jacka Szymali wpisuje się w nurt modernizowania nauki historycznej
(…). Bardzo interesującym, a jednocześnie mającym wymiar praktyczny
fragmentem monografii jest rozdział 4, będący przewodnikiem historyczno-
wizualnym po miejscach pamięci o powstaniu Bohdana
Chmielnickiego. (…) W ten sposób możemy dotrzeć do szerszej
publiczności, co przy obecnym spadku zainteresowania historią jest
wartością.
Prof. dr hab. Tadeusz Srogosz, UJD


Książka będzie stanowić lekturę obowiązkową dla przyszłych badaczy
tematu. Autor znakomicie orientuje się w piśmiennictwie polskim,
ukraińskim i rosyjskim. Studia wizualne oparł na intensywnych badaniach
terenowych i kwerendach. Cenną częścią tekstu są katalogi zabytków.
Do książki Jacek Szymala dołączył duży zbiór własnych
fotografii z ilustracjami wielu omawianych budowli i artefaktów, a nawet
widokiem muzealnych ekspozycji. Wielojęzyczna bibliografia prezentuje
kompetentnie aktualny stan badań nad powstaniem kozackim. (…)
książka stanowi w pełni dojrzałe dzieło naukowe, zachowując zarazem
nowatorski charakter.
Prof. dr hab. Mirosław Kocur, UWr

Cena: 30,24 zł

Wydanie papierowe

Zostań z Nami! Dołącz do naszego newslettera!

My husband loves books. I think that book is the perfect gift for all holidays. I would definitely recommend BookLovers to my family and friends.

Laura Priston

I love read romance books. Is so amazing to have your love story in a book that you can always look back on and never forget how much you love each other.

Joel Morris

Chciałem tylko napisać, że przyjemna ta Wasza strona. Z łatwością znalazłem co chciałem i książki przyszły na czas. Trzymajcie tak dalej!

Dean White
Telefon: +48 12 421 13 87
E-mail: lp.akcimedaka@akcimedaka
Adres: ul. św. Anny 6,
31-008 Kraków
Modernizacja strony dofinansowana przez:
Logo Ministerstwa