Bookstore
Proceed to the Bookstore
Close
+48 12 43 127 43
Publisher's suggestions
Rod_heraldyczny_Prus_na_Mazowszu_w_XIII_XVI_wieku

Ród heraldyczny Prus na Mazowszu w XIII-XVI wieku

Obszerna rozprawa naukowa poświęcona kształtowaniu się rodu heraldycznego Prus na Mazowszu w XIII-XVI wieku.

Wstęp…………………………….…….………………………………….……...11

Uzasadnienie wyboru tematyki rozprawy i przyjętych ram badawczych………...….11

Tezy główne rozprawy i zastosowane metody badawcze……..……………………15

Struktura pracy…...……………………………………………………………….17

Rozdział I: Ród heraldyczny w dawnej Polsce………………………………...20

Geneza stanu rycerskiego w średniowiecznym państwie piastowskim……..…….....20

Ród heraldyczny jako twór polityczny, społeczny i kulturowy. Herby i struktura......30

Ród heraldyczny w aspekcie prawnym. Przywileje...………………............................37

Ród gniazdowy jako gałąź rodu heraldycznego. Nazwiska odmiejscowe….………..42

Rozdział II: Migracja Prusów w średniowieczu i jej tło polityczne…………..48

Najstarsze osadnictwo pruskie na ziemiach piastowskich. Próby ekspansji piastowskiej na ziemie pruskie……………48

Sytuacja polityczna w Prusach w XIII wieku. Podbój krzyżacki i jego skutki………52

Sytuacja polityczna na Mazowszu w XIII wieku…………………………….……..68

Główne kierunki emigracji pruskiej w XIII wieku………………………….……...71

Rozdział III: Geneza i ukształtowanie się rodu heraldycznego Prus na średniowiecznym Mazowszu…81

Analiza przywileju książąt mazowieckich Siemowita III i Kazimierza I z 1345 roku stanowiącego podstawę prawa pruskiego….81

Analiza dokumentu księcia mazowieckiego Siemowita I z 1250 roku oraz dokumentu sądu płockiego z 1363 roku…….88

Umiejscowienie w czasie nadań i przywilejów pierwotnych dla protoplastów rodu Prus oraz identyfikacja miejsc tychże nadań na Mazowszu…..93

Identyfikacja dokładnych miejsc pochodzenia protoplastów dwóch głównych gałęzi rodu heraldycznego Prus…..102

Struktura genealogiczna i etniczna kształtującego się rodu heraldycznego Prus, używane przezeń godła herbowe oraz stosunki wewnętrzne w rodzie…113

Rozdział IV: Rozsiedlenie rodu Prus na Mazowszu w późnym średniowieczu...................................134

Herbowni Prusa i pruskie gniazda rodowe w ziemiach czerskiej i warszawskiej.….134

Herbowni Prusa i pruskie gniazda rodowe w ziemi wyszogrodzkiej i okolicach…..184

Herbowni Prusa i pruskie gniazda rodowe na wschodnim i północnym Mazowszu…………………………………………..225

Herbowni Prusa i pruskie gniazda rodowe na południowo-zachodnim Mazowszu…………………………………………...281

Charakter osadnictwa i kierunki ekspansji rodu heraldycznego Prus na Mazowszu oraz identyfikacja herbownych z dwóch głównych grup krewniaczych..…289

Zakończenie……………………………………..…….....................................296

Aneksy…………………………………..………………………………………301

Aneks 1: herbowni Prusa z rodu Windyki i Obizora....…………………………...301

Aneks 2: herbowni Prusa z rodu Rukały…………….…..……………………….302

Bibliografia……………………………..………………………………………304

Źródła archiwalne i wypisy z tychże…………..………………………………….304

Źródła drukowane i ich opracowania oraz kroniki…...…………………………..304

Herbarze i spisy szlachty……………………………………...................................310

Literatura...………………………………....................................................................312

Strony internetowe……………………………………………………………….328

Wykaz skrótów…………………………………………………………….…...330

Stay In Touch with Our Updates

My husband loves books. I think that book is the perfect gift for all holidays. I would definitely recommend BookLovers to my family and friends.

Laura Priston

I love read romance books. Is so amazing to have your love story in a book that you can always look back on and never forget how much you love each other.

Joel Morris

Chciałem tylko napisać, że przyjemna ta Wasza strona. Z łatwością znalazłem co chciałem i książki przyszły na czas. Trzymajcie tak dalej!

Dean White
Telephone: +48 12 421 13 87
E-mail: lp.akcimedaka@akcimedaka
Address: ul. św. Anny 6,
PL 30-008 Kraków
Website upgrade co-financed by:
Logo Ministerstwa