Publishing House
Proceed to the Publishing House

Językowe środki perswazji w sloganach reklamujących polskie marki terytorialne na przykładzie haseł promujących Polskę, województwa i miasta wojewódzkie

Beata Jędrzejczak

UNIWERSYTET GDAŃSKI, 2020
Page(s): 242
ISBN: 9788378659464
 
 
 

 

Beata Jędrzejczak

UNIWERSYTET GDAŃSKI, 2020

Page(s): 242

ISBN: 9788378659464

Wszelkie sposoby perswazyjnego oddziaływania sloganów promujących marki terytorialne zostały w książce Beaty Jędrzejczak opisane szczegółowo na podstawie wnikliwych analiz, udokumentowane licznymi przykładami. Środki perswazyjne są stosowane na wszystkich poziomach języka i obejmują wszystkie płaszczyzny tekstu. Autorka wskazuje m.in. różnice między językiem (środkami stosowanymi)  w reklamie innego typu a sloganami reklamującymi marki terytorialne. Odwoływanie się do literatury przedmiotu uwiarygodnia wyrażone tezy, ale również uzasadnia wybór metody badań i opisu. Metoda przyjęta  w opracowaniu – analiza przykładów konkretnych haseł, szczegółowa, bardzo wnikliwa i wielostronna, nie jest egzemplifikacją z góry przyjętej  tezy odnośnie do opisywanego zjawiska – semantycznego czy gramatycznego, jest natomiast podstawą do sformułowania bardziej ogólnych wniosków. Wskazanie najbardziej charakterystycznych zabiegów językowych, cech omawianego zjawiska, uogólnienie zawierają się  w podsumowaniu podrozdziałów i rozdziałów. Konsekwentne zastosowanie tej metody buduje bardzo przejrzystą i logiczną całość. Na podkreślenie zasługuje fakt, że zagadnienie perswazji w sloganach – jako jednym z gatunków reklamy – zostało opisane obiektywnie, bez oceny, która bywa niekiedy potocznie łączona z reklamą.

Po Słowniku sloganów reklamujących polskie marki terytorialne, tom 1: Polska i województwa autorstwa Beaty Jędrzejczak, wydanym w 2018 roku, czytelnik otrzymuje opracowanie tam zawartego materiału w postaci książki na wysokim poziomie naukowym, opartej na własnych rzetelnych badaniach, a napisanej komunikatywnym językiem, wzorcową polszczyzną.

Z recenzji prof. dr hab. Urszuli Kęsikowej