Publishing House
Proceed to the Publishing House

Współczesna polityka bezpieczeństwa. Aspekty polityczne, gospodarcze i militarne, t. 2

red. Marek Delong, red. Mira Malczyńska-Biały

UNIWERSYTET RZESZOWSKI, 2018
Page(s): 296
Section:
ISBN: 9788379965991
 
 
 

 

SPIS TREŚCI

 

Wstęp

Część pierwsza

WYBRANE ASPEKTY POLITYKI BEPIECZEŃSTWA W EUROPIE

 

Andrzej Zapałowski, Współczesne tendencje w konfliktach o niskiej intensyw­ności w Europie

Anna Paterek, Kryzys europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony w świetle 53. Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa

Filip Tereszkiewicz, Stała współpraca strukturalna (PESCO) w ramach Unii Europejskiej: zależność od ścieżki czy krytyczne skrzyżowanie?

Krzysztof Żarna, Sprawa Radislava Krsticia przed Międzynarodowym Trybu­nałem Karnym dla byłej Jugosławii

Mira Malczyńska-Biały, Normalizacja europejska a bezpieczeństwo produktów konsumenckich

Arkadiusz Machniak, Ekoterroryzm jako zagrożenie o charakterze ponowoczesnym

 

Część druga

KONFLIKT NA UKRAINIE JAKO WYZWANIE WSPÓŁCZESNEJ POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA

 

Andrij Kharuk, Emilia Kazan, Wojskowe lotnictwo medyczne na Ukrainie: historia i współczesność

Grzegorz Pawlikowski, Konflikt na Ukrainie i jego wpływ na strategie bezpie­czeństwa wybranych państw (Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia, Szwecja)

Олег Івахів, Наталя Марцінко, Гібридна війна: економічна складова

Олена Щурко, Забезпечення інформаційної безпеки держави в контексті сучасних загроз

Paweł Korzeniowski, Analiza potencjału ukraińskich wojsk lądowych od mo­mentu aneksji Krymu do połowy 2016 roku

 

Część trzecia

PROBLEMY POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

Grażyna Stojak, Wpływ nielegalnych upamiętnień UPA na stan bezpieczeństwa wewnętrznego Polski

Grzegorz Milewski, Wybrane zagrożenia bezpieczeństwa wymagające użycia policyjnych służb specjalnych

Sabina Olszyk, Attaché obrony – rola i zadania w działaniach na rzecz bezpie­czeństwa

Tomasz Koziełło, Sojusznicy i wrogowie Polski w środowisku międzynarodo­wym w myśli politycznej Ligi Polskich Rodzin

 

Część czwarta

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W WYMIARZE WEWNĘTRZNYM

 

Bartosz Wróblewski, Paradoks demokratyzacji państw arabskich na przykła­dzie wydarzeń politycznych w Haszymidzkim Królestwie Jordanii w latach 1952–2010

Beata Molo, Zrównoważone zaopatrzenie energetyczne w polityce energetycznej i bezpieczeństwie energetycznym Niemiec w drugiej dekadzie XXI wieku

Dorota Semków, Надія Володимирівна Гуменна, Kryminologiczno-prawne aspekty handlu ludźmi w kontekście bezpieczeństwa publicznego

Grzegorz Bonusiak, Przemiany w polityce Królestwa Szwecji wobec imigran­tów w dobie „kryzysu uchodźczego”

Marek Delong, Miejsce Rosji w strukturze międzynarodowej według Jewgienija Primakowa

 

 Noty o autorach