Księgarnia
Kliknij, aby przejść do Księgarni
Między Oryginałem a Przekładem

Między Oryginałem a Przekładem

Od rocznika 24 (2018) wersja elektroniczna czasopisma jest publikowana na nowej stronie internetowej: http://journals.akademicka.pl/moap.

KOMUNIKATY REDAKCJI:

Informujemy Szanownych Czytelników, że rocznik 2017 będzie ostatnim, który ukaże się w wersji elektronicznej i drukowanej. Począwszy od następnego roku, kwartalnik MOAP będzie wydawany jedynie w wersji elektronicznej z wolnym dostępem.

Najbliższy numer czasopisma ukaże się pod tytułem: Typowe i nietypowe role tłumacza.

 

ISSN: 1689-9121

e-ISSN: 2391-6745

DOI: https://doi.org/10.12797/MOaP

 

O czasopiśmie / About the Journal / À propos du périodique

Jesteśmy międzynarodowym czasopismem publikującym artykuły naukowe dotyczące wszystkich obszarów przekładoznawstwa w językach angielskim, francuskim i polskim. Artykuły te, zgodnie z klasyfikacją tematyczną Thomson Reuters Scientific, wpisują się w następujące kategorie: Cultural Studies, Film, Radio, Television, Humanities, Multidisciplinary, Language & Linguistics, Literary Theory & Critisism. Obecnie czynimy starania o indeksowanie naszego pisma w bazie Scopus.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna. Począwszy od numeru 31 oferujemy na naszej stronie internetowej wolny dostęp do elektronicznych wydań naszego czasopisma.

***

Między Oryginałem a Przekładem is an international journal publishing research articles from all areas of Translation Studies in English, French and Polish. Following Thomson Reuters' categories, our articles are classified as: Cultural Studies, Film, Radio, Television, Humanities, Multidisciplinary, Language & Linguistics, Literary Theory & Criticism. We are seeking to be listed in the Scopus database.
The journal is published continuously online. It publishes its articles online first. Since 2016 (No 31) full journal content has been available online in open access.

***

Między Oryginałem a Przekładem [Entre l’original et sa traduction] est une revue qui publie les articles scientifiques traitant de tous les domaines de la traductologie en polonais, anglais et français. Ces articles, conformément au classement thématique du Thomson Reuters Scientific, relèvent des catégories suivantes : Cultural Studies, Film, Radio, Television, Humanities, Multidisciplinary, Language & Linguistics, Literary Theory & Critisism. Aujourd’hui, nous avons entrepris des démarches visant l’inscription de notre revue dans la base d’indexation Scopus.
La revue est publiée de façon continue en ligne et sa version numérique est considérée comme l’édition de base. À partir du numéro 31, notre revue est accessible en accès gratuit.

  

Założycielka / Founding Editor / Éditeur fondateur
Jadwiga Konieczna-Twardzikowa


Redaktor naczelny / Editor-in-Chief / Rédacteur en chef
Jerzy Brzozowski


Zastępcy redaktora naczelnego / Assistants to the Editor-in-Chief

Anna Szczęsny (Warszawa)
a.m.szczesny@uw.edu.pl

Marzena Chrobak (Kraków)
marzena.chrobak@uj.edu.pl


Sekretarze redakcji / Editorial Assistants / Secrétaires de rédaction
Karolina Dębska (Warszawa)
k.debska@uw.edu.pl
 
Joanna Górnikiewicz (Kraków)
joanna.gornikiewicz@uj.edu.pl

 

Adres redakcji / Journal Contact /
Zakład Portugalistyki i Przekładoznawstwa, Instytut Filologii Romańskiej, Uniwersytet Jagielloński
Al. Mickiewicza 9-11, 31-120 Kraków

 

Liczba punktów na liście B MNiSzW / Points on the List "B" of Ministry of Science and Higher Education Republic of Poland: 14 pkt.

 

Indeksowanie w bazy naukowych / Abstracting and Indexing Services


Dla autorów: pobierz

Guideline for Authors: download

Pour les auteurs: télécharger

 

Zasady publikacji i recenzowania / Submissions & Review Procedures

Proponowane do publikacji artykuły muszą być niepublikowanymi dotąd, oryginalnymi pracami naukowymi. Nie mogą być proponowane jednocześnie do druku, w całości lub w części, innemu periodykowi naukowemu. Autorzy mają obowiązek podania informacji o wszystkich podmiotach, które przyczyniły się do powstania artykułu, w tym określenia wkładu – merytorycznego, rzeczowego, finansowego – każdego z nich. Wykryte przypadki ghostwriting będą zgłaszane odpowiednim podmiotom naukowym.
Nadsyłane artykuły będą recenzowane przez dwóch niezależnych recenzentów. Przyjmujemy zasadę, iż autor i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. podwójnie ślepa recenzja, ang. double-blind review) oraz stosujemy się do pozostałych zaleceń Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawartych w dokumencie Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych, MNiSW, 2011.

***

We welcome submissions of original and unpublished research. The manuscript cannot be simultaneously submitted for publication elsewhere, whether partially or in its entirety. Authors must provide information about all those who have contributed to the creation of the article, by specifying their shares with regard to intellectual and/or financial contribution. Cases of ghostwriting will be reported to the relevant authorities.
Submissions will be reviewed by two independent reviewers, in a double-blind review process, and following the guidelines of the Polish Ministry of Science and Higher Education outlined in Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych, MNiSW, 2011.

***

Les articles proposés à la revue n’auront jamais été publiés ailleurs et constituent des travaux scientifiques originaux. Ils ne peuvent simultanément être soumis, dans leur totalité ou en partie, à publication à un autre périodique scientifique. Les auteurs sont tenus de fournir toutes les informations relatives aux personnes ou instances qui ont contribué à la création de l’article, notamment à préciser l’apport des connaissances particulières ainsi que ceux en nature et en numéraire de chacune d’elles. Tous les cas de ghostwritting repérés seront signalés aux autorités universitaires compétentes.
Les articles reçus seront soumis à deux évaluations indépendantes anonymes (ang. double-blind review). Toutes nos démarches sont conformes aux consignes du Ministère de la Science et de l’Education  Supérieure polonais (pl. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) publiées dans le document intitulé Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych, 2011 [Bonnes pratiques dans les procédures d’évaluation, Ministère de la Science et de l’Education  Supérieure, 2011].

   


Rada Naukowa / Advisory Board / Conseil scientifique

Krzysztof Hejwowski (Warszawa) - przewodniczący / President
Ivana Čeňková (Prague)
Urszula Dąmbska-Prokop (Kraków)
Yves  Gambier (Turku)
Dirk Delabastita (Namur)
Piotr Fast (Katowice)
Jean-René Ladmiral (Paris)
Roman Lewicki (Lublin)
Jean-Yves Masson (Paris)
Teresa Tomaszkiewicz (Poznań)
Patrick Zabalbeascoa Turán (Barcelona)
Richard Zenith (Lisboa)

Redaktorzy tematyczni / Editorial Board / Éditeurs de thème
Anna Bednarczyk (słowiański obszar językowy / Slavic language area)
Zofia Berdychowska (germański obszar językowy / Germanic language area)
Maria Piotrowska (dydaktyka przekładu / didactics of translation)
Anna Sawicka (hiszpański obszar językowy / Spanish language area)
Małgorzta Tryuk (tłumaczenie ustne i sądowe / interpretation and judical translation)
Agnieszka Szarkowska  (tłumaczenie audiowizualne / audiovisual translation)

 

Recenzenci numerów 35-38 (2017) / Reviewers for issues 35-38 (2017) / Évaluateurs de nombre 35-38 (2017)

prof. dr hab. Zofia Berdychowska (Uniwersytet Jagielloński)
prof. dr hab. Leszek Berezowski (Uniwersytet Wrocławski)
prof. dr hab. Jerzy Brzozowski (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. Marzena Chrobak (Uniwersytet Jagielloński)
prof. dr hab. Urszula Dąmbska-Prokop (Uniwersytet Jagielloński)
prof. Lieven D’hulst (Katholieke Universiteit Leuven)
dr hab. Katarzyna Gadomska (Uniwersytet Śląski)
dr Joanna Górnikiewicz (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. Ewa Gruszczyńska (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Lucyna Harmon prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski)
prof. dr hab. Krzysztof Hejwowski (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Wojciech Kubiński, prof. UG (Uniwersytet Gdański)
prof. Maryla Laurent
dr hab. Mirosław Loba, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. dr hab. Roman Lewicki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
dr hab. Jolanta Lubocha-Kruglik, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski)
prof. dr hab. Jadwiga Miszalska (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. Alicja Pastyga, prof. UG (Uniwersytet Gdański)
dr hab. Maria Piotrowska, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN)
dr hab. Andrzej Pawelec (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. Anna Sawicka (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. Tomasz Swoboda, prof. UG (Uniwersytet Gdański)
prof. dr hab. Teresa Tomaszkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
dr hab. Urszula Topczewska (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Małgorzata Tryuk (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Joanna Warmuzińska-Rogoż (Uniwersytet Śląski)