Bookstore
Proceed to the Bookstore
Close
+48 12 43 127 43
LingVaria

LingVaria

Since the volume 13 (2018) the electronic version of the journal is available at: http://journals.akademicka.pl/lv.

 

 

 

Numer ISSN: 1896-2122

E-ISSN: 2392-1226 

Bazy naukowe: Central and Eastern European Online LibraryThe Central European Journal of Social Sciences and Humanities; Index Copernicus, EBSCO, ERIH Plus

Liczba punktów na liście B MNiSzW: 13 pkt. 


Redaktor naczelny:  prof. dr hab. Mirosław Skarżyński

Zastępca redaktora naczelnego: dr hab. Maciej Rak

Redakcja:

dr Tomasz Kurdyła (sekretarz redakcji)
dr Anna Czelakowska


Rada naukowa:

prof. Jolanta Antas (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
prof. Jan Fellerer (University of Oxford)
prof. Krystyna Kleszczowa (Uniwersytet Śląski, Katowice)
prof. dr Jewgenija A. Karpiłows’ka (Nacional’na akademija nauk Ukrajiny, Kyjiv)
prof. Halina Kurek (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
prof. Janina Labocha (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
prof. Koji Morita (Tokyo University of Foreign Studies, Section of Polish Studies, Tokyo)
prof. Anna Pajdzińska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
prof. Renata Przybylska (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
prof. Hélène Włodarczyk (Université de Paris-Sorbonne)

Dane teleadresowe:

Redakcja LingVariów,
ul. Gołębia 16/18
31-007 Kraków
e-mail: lingvaria@vp.pl

Charakterystyka czasopisma:

„LingVaria” są półrocznikiem wydawanym od 2006 r. przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i publikującym artykuły z zakresu językoznawstwa, głównie polonistycznego, ale też z zakresu językoznawstwa ogólnego i slawistycznego. Odbiorcami są językoznawcy, a także doktoranci i studenci o zainteresowaniach lingwistycznych. 
 

Lista recenzentów rocznika XII, 2017

prof. dr hab. Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Wiesław Boryś, Instytut Slawistyki PAN
dr hab. Renata Bura, Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Elżbieta Chrzanowska-Kluczewska, Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Barbara Falińska, Uniwersytet w Białymstoku
prof. dr hab. Adam Fałowski, Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Maciej Grochowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
prof. dr hab. Włodzimierz Gruszczyński, Instytut Języka Polskiego PAN
dr hab. Mariola Jakubowicz, prof. w Instytucie Slawistyki PAN
prof. dr hab. Irena Kamińska-Szmaj, Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Halina Karaś, Uniwersytet Warszawski
проф. Євгенія A. Карпіловська, Національна академія наук України
prof. dr hab. Aleksander Kiklewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
prof. dr hab. Krystyna Kleszczowa, Uniwersytet Śląski
dr hab. Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
проф. Алла Кравчук, Львівський національний університет ім. Івана Франка
dr hab. Tomasz Mika, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
prof. dr hab. A. Nagórko, Humboldt-Universität zu Berlin
dr hab. S. Niebrzegowska-Bartmińska, prof.  Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
dr hab. A. Niewiara, prof. Uniwersytetu Śląskiego
prof. dr hab. Joanna Okoniowa, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
prof. dr hab. A. Pajdzińska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
prof. dr hab. A. Pihan-Kijasowa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
prof. dr hab. J. Rieger, Instytut Slawistyki PAN
prof. dr hab. E. Sękowska, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. M. Stachowski, Uniwersytet Jagielloński
dr hab. D. Szumska, Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Krystyna Waszakowa, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Bogusław Wyderka, Uniwersytet Opolski
prof. dr hab. Zofia Zaron, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. A. Zajda, Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki, Instytut Języka Polskiego PAN
prof. dr hab. Urszula Żydek-Bednarczuk, Uniwersytet Śląski  

 

INFORMACJE DLA AUTORÓW

1. Objętość artykułów nie powinna przekraczać 27 000 znaków ze spacjami.
2. Prosimy o nadsyłanie pliku pocztą elektroniczną. W wypadku użycia znaków specjalnych (np. fonetycznych oraz fontów niełacińskich) prosimy dołączyć plik artykułu w PDF.
3. Do artykułu prosimy dołączyć streszczenie (10–15 wierszy) w języku angielskim lub polskim.
4. Autorów, którzy pierwszy raz przysyłają do nas tekst, prosimy o podawanie stopnia lub tytułu naukowego, nazwy ośrodka, w którym pracują lub w którym są doktorantami, adresu pocztowego, adresu e-mail.
5. Artykuły doktorantów przeznaczone do działu „Debiuty naukowe” przyjmujemy wyłącznie po zaakceptowaniu ich przez opiekunów naukowych.
6. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania zbyt długich tekstów, jak również nieprzyjęcia tekstu w innej postaci niż tu określona.
7. Zasady kwalifikowania artykułów do publikacji.
a) Podstawą zakwalifikowania artykułów do druku są dwie pozytywne recenzje językoznawców – specjalistów z zakresu, którego dotyczy artykuł – niezwiązanych z Wydziałem Polonistyki UJ. W wypadku zasadniczo sprzecznych ocen redakcja zastrzega sobie prawo powołania trzeciego recenzenta, którego opinia będzie rozstrzygająca.
b) W postępowaniu recenzyjnym zachowywana jest zasada anonimowości autora i recenzenta. Lista wszystkich recenzentów współpracujących z czasopismem jest zamieszczana w 2. (jesiennym) numerze każdego rocznika, począwszy od nru 2/2011.
 c) O wyniku postępowania recenzenckiego autor jest powiadamiany przez redakcję, otrzymuje także kopie recenzji
8. Stosownie do zaleceń MNiSzW redakcja informuje, że:
a) Autor jest zobowiązany podać  informację o osobach, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do powstania artykułu. Takie postępowanie ma celu uniknięcie sytuacji określanej jako ghostwriting, czyli ukrywanie udziału w powstaniu artykułu osób innych niż oficjalnie figurujące w nagłówku tekstu. Należy więc podawać wszystkich współautorów artykułu, z ich afiliacją oraz informacje, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji. Jeśli w grę wchodzi pomoc osób trzecich lub instytucji, należy je podać w przypisie
b) Innym sprzecznym z naukową rzetelnością zjawiskiem może być  podawanie jako współautorów osób, które nie wniosły żadnego wkładu w publikację (tzw. guest authorship).
c) Jeśli artykuł związany jest z badaniami finansowanymi z grantu NCN lub innej instytucji czy stowarzyszenia, autor jest zobowiązany podać tę informację wraz z numerem grantu w przypisie.
d) Odpowiedzialność za zgodne z prawdą podanie informacji, o których mowa w pkt. a-c spoczywa na osobie zgłaszającej tekst do redakcji.
9. Informacje techniczne:
a) Przypisy tekstowe robimy w wersji „dolne”, tj. u dołu strony, natomiast przypisy bibliograficzne w wersji tzw. oksfordzkiej, tj. (Grzegorczykowa 2007) lub (Grzegorczykowa 2007: 23).
b) Wykresy i fotografie (te drugie w formacie JPEG lub TIFF) itp. prosimy dołączać w osobnych plikach, natomiast w tekście wyraźnie oznaczać miejsca, w których mają być umieszczone.
c) Tytuły czasopism podajemy w cudzysłowach, tytuły książek, rozdziałów i artykułów kursywą bez cudzysłowów.
d) Krótkie cytaty umieszczone w tekście zapisujemy w cudzysłowie, dłuższe (ponad 3 wiersze) w osobnych akapitach, mniejszą czcionką niż podstawowa w danym artykule.
f) Omawiane wyrazy, zwroty, zdania oraz zwroty obcojęzyczne wyodrębniamy kursywą.
g) Objaśnienia znaczeń wyrazów podajemy w łapkach.
h) Pełny opis bibliograficzny w „Literaturze” po tekście artykułu podajemy następująco:
Grochowski M., 2004, Jednostki leksykalne o postaci ba jako komentarz metatekstowy, „Poradnik Językowy” z. 2, s. 18–26.
Grzegorczykowa R., 2007, Wstęp do językoznawstwa