Księgarnia
Kliknij, aby przejść do Księgarni
Classica Cracoviensia

Classica Cracoviensia

Since the volume 20 (2017) the electronic version of the journal has been published on the new website: https://journals.akademicka.pl/cc.

Redakcja czasopisma Classica Cracoviensia (lista B, 9 pkt.), wydawanego przez Instytut Filologii Klasycznej UJ, zaprasza do składania artykułów z zakresu: antyku grecko-rzymskiego, recepcji antyku w kulturach późniejszych oraz literatury bizantyńskiej, nowołacińskiej i nowogreckiej do numeru 22 (rocznik 2019). Artykuły oraz recenzje w językach kongresowych (angielski, niemiecki, francuski i włoski) można nadsyłać do 30 listopada 2019 roku na adres redakcji: classica.cracoviensia@outlook.com.

The annual journal Classica Cracoviensia 
(the MEN Part B journals with no IF, article rank 9 pts.) of the Institute of Classical Philology at the Jagiellonian University invites authors to submit articles and reviews on Greek and Roman Antiquity, reception of Antiquity in subsequent periods as well as Byzantine, Neo-Latin, and Modern Greek literature to the upcoming issue 22 (2019). Texts in world languages (English, German, French and Italian) can be sent in at classica.cracoviensia@outlook.com by 30 November 2019.

Nazwa czasopisma: Classica Cracoviensia

Numer ISSN: 1505-8913

E-ISSN: 2391-6753

Bazy naukowe: Central and Eastern European Online Library; Index Copernicus; The Central European Journal of Social Sciences and Humanities; WorldCat

Liczba punktów na liście B MNiSzW: 9 pkt.

Redakcja czasopisma
Jerzy Styka (jerzy.styka@uj.edu.pl) - redaktor naczelny
Michał Bzinkowski (classica.cracoviensia@outlook.com)
Tomasz Babnis (tomasz.babnis@gmail.com) - sekretarz redakcji

Rada redakcyjna:

Michael von Albrecht (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, emeritus)
Gerhard Binder (Ruhr-Universität Bochum, emeritus)
Paavo Castrèn (Helsingin yliopisto / University of Helsinki, emeritus)
Bernd Effe (Ruhr-Universität Bochum, emeritus)
Daniël den Hengst (University of Amsterdam)
Józef Korpanty (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, emeritus)
Kazimierz Korus (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Hugo Montgomery (Universitetet i Oslo / University of Oslo, emeritus),
Oswald Panagl (Universität Salzburg, emeritus)
Johannes Jacobus Smolenaars (Universiteit van Amsterdam / University of Amsterdam)
Heikki Solin (Helsingin yliopisto / University of Helsinki)
Wolfgang Speyer (Universität Salzburg, emeritus)

Redaktorzy językowi:

Mateusz Urban

Charakterystyka czasopisma: 

Rocznik Classica Cracoviensia został założony w roku 1995 z inicjatywy ówczesnego dyrektora Instytutu Filologii Klasycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr hab. Stanisława Stabryły. Od roku 1996 funkcję redaktora naukowego pełni nieprzerwanie prof. dr hab. Jerzy Styka. Od samego początku Classica Cracoviensia były pomyślane jako forum współpracy naukowej Instytutu Filologii Klasycznej UJ z europejskimi ośrodkami uniwersyteckimi, rozwijającymi studia nad antyczną kulturą grecko-rzymską, w jej różnych kształtach – literackim, społeczno-politycznym, filozoficznym, religijnym, prawnym, artystycznym i oczywiście recepcyjnym – oddziaływania na nowożytną kulturę europejską. Organizowane cyklicznie konferencje, wspólnie podejmowane projekty badawcze, gościnne wykłady, inicjowane nowe serie wydawnicze – to niektóre przykłady tej współpracy, która wnosi istotny wkład w rozwój nauki o starożytności grecko-rzymskiej, ale także w równym stopniu zbliża ludzi i ma swój indywidualny wymiar w dziele jednoczenia Europy. Poprzez prezentację badań nad różnorodnymi postaciami kultury grecko-rzymskiej, dążymy do ukazania procesów kształtowania się tej kultury, złożoności zachodzących w niej przemian cywilizacyjnych, staramy się podkreślić jej uniwersalny charakter i jej inspirującą rolę w kształtowaniu się nowożytnej Europy. Przyjęta, bardzo szeroka formuła czasopisma, sprzyja badaniom interkulturowym i interdyscyplinarnym, umożliwiającym wieloaspektową i pogłębioną prezentację kulturowych zjawisk oraz występującego w antycznym świecie grecko-rzymskim dialogu kultur, uczy szacunku dla odmienności i różnorodności warsztatów badawczych, dostarcza argumentów służących obronie dziedzictwa antycznego we współczesnym świecie. Classica Cracoviensia są adresowane w pierwszym rzędzie do ludzi nauki, służą nowoczesnemu postępowi naukowemu i szerokiej wymianie poglądów w dziedzinie studiów nad starożytnością grecko-rzymską. Odpowiada temu językowa formuła czasopisma, publikowania artykułów w językach kongresowych, angielskim, niemieckim, francuskim i włoskim (wyjątkowo w języku polskim, w przypadku tomów in honorem alicuius, zawsze jednak z obszernym streszczeniem obcojęzycznym), powszechnie stosowanych w dyscyplinach starożytniczych. Kolejną grupę odbiorców stanowią studenci kierunków starożytniczych i wszyscy zainteresowani pogłębioną wiedzą o antycznej kulturze grecko-rzymskiej. Classica Cracoviensia wpisały się już z sukcesem w pejzaż naukowych europejskich wydawnictw i ich kolejne tomy odnaleźć można na półkach wielu bibliotek uniwersyteckich w Europie i w Ameryce Północnej.


Punktacja czasopisma: 9 punktów na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Lista recenzentów numeru 21 (2018):

Bartosz Awianowicz (Nicolaus Copernicus University, Toruń)
Bogdan Burliga (University of Gdańsk)
Konrad Dominas (Adam Mickiewicz University, Poznań)
Agnieszka Dziuba (John Paul II Catholic University of Lublin)
Elwira Kaczyńska (University of Łódź)
Jan Kucharski (University of Silesia, Katowice)

Katarzyna Marciniak (University of Warsaw)
Patrycja Matusiak (University of Silesia, Katowice)
Jakub Pigoń (University of Wrocław)
Rafał Rosół (Adam Mickiewicz University, Poznań)
Witold Sadziński (University of Łódź)
Tomasz Sapota (University of Silesia, Katowice)
Ewa Skwara (Adam Mickiewicz University, Poznań)
Robert Sucharski (University of Warsaw)
Elżbieta Wesołowska (Adam Mickiewicz University, Poznań)
Małgorzata Zadka (University of Wrocław)
Karol Zieliński (University of Wrocław)
 


Wymagania redakcyjne:
pobierz (PL)  pobierz (EN)

Procedura recenzowania: pobierz