Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa


Mieszko Pawlak
Teoria prawa Marsyliusza z Padwy
Marsilius of Padua’s Theory of Law

Tomasz Tulejski
Doktryna władzy monarszej Jakuba VI (I) Stuarta
James I Stuart’s theory of the divine right of kings

Teresa Łozińska
Czang Kaj‑szek – od fascynacji do rozczarowania rewolucją bolszewicką
Jiang Jieshi – from fascination to disappointment of the Bolshevik Revolution

Szymon Olszynka
Nieoczekiwani sojusznicy ? Alasdair MacIntyre i Hilary Putnam o racjonalności, realizmie i polityce
Unexpected Allies? Alasdair MacIntyre and Hilary Putnam on Rationality, Realism and Politics

Lotar Rasiński
Genealogia jako krytyka: Habermas vs . Foucault
Genealogy as critique: Habermas vs. Foucault

Mikołaj Ratajczak
Negatywność i bios politikos Translacja tego , co polityczne , we współczesnej włoskiej filozofii politycznej
Negativity and bios politikos. The translation of the political in the contemporary Italian political philosophy

Nicolas Levi
La théorie de la reproduction des élites de Pierre Bourdieu et le cas des élites nord‑coréennes
Pierre Bourdieu's theory of the reproduction of elites and the case of the North Korean leadership

Paulina Matera
Interesy państw a działalność amerykańskich korporacji międzynarodowych w latach 60. i 70. XX wieku
The national interests and the activities of the American international corporations in the 1960s and 1970s

Katarzyna Górak‑Sosnowska
Branding caliphate ISIS, Al‑Baghdadi i nowa era globalnego dżihadyzmu
Branding caliphate. ISIS, Al‑Baghdadi and the new era of global jihadism

Mateusz Fiszer
Święta wojna w Bośni i Hercegowinie – geneza, aktorzy, zagrożenia
Holy war in Bosnia and Herzegovina – origins, actors and threats

Łukasz Wojcieszak
Gazociąg TAPI – niepewna przyszłość ambitnego projektu
TAPI gas pipeline – uncertain future of an ambitious project?

Rafał Prostak
Nowe państwa członkowskie i „polityczne kryteria kopenhaskie ”
New member states and „the political Copenhagen criteria”

Sprawa wicekonsul Devyani Khobragade i kryzys w stosunkach amerykańsko‑indyjskich
Case of vice-consul Devyani Khobragade and crisis in American-Indian relation

Ewa Kozerska, Tomasz Scheffler
Ocena współczesnej kultury Zachodu w nauczaniu Benedykta XVI (Josepha Ratzingera)
The Assessment of the Contemporary Western Culture in the Teaching of Benedict XVI (Joseph Ratzinger)

Katarzyna Duda
Nowy Rosjanin w przestrzeni miasta‑metropolii (na przykładzie współczesnej literatury rosyjskiej)
The New Russian in the space of metropolis (examples in modern Russian literature)

Marta Polaczek‑Bigaj
The influence of the existence of and the process of the li quidation of the Workers ’ Publishing Cooperative “Press – Book – Ruch” on contemporary press system

Jakub Żurawski
Zasady dostępu do telewizji i wykorzystywania jej jako środka politycznej komunikacji marketingowej w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii
Rules for access to television as the medium of marketing political communication in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Bartosz Włodarski
W stronę modernizmu – z dziejów warszawskiej Szkoły Nauk Politycznych 1915‑1939
In the direction of modernism – aspects of history of the School of Political Sciences in Warsaw in 1915‑1939

Agnieszka Nitszke, Andrzej Porębski
Mirosław Matyja, Granice demokracji bezpośredniej. Wpływ szwajcarskiego systemu politycznego na proces integracyjny muzułmańskiej mniejszości religijnej Wydawnictwo Poligraf, Brzezia Łąka 2014, 261 s.

Shana Penn
Wendy Lower, Hitler’s Furies. German Women in the Nazi Killing Fields Houghton Mifflin Harcourt, Boston 2013, 270 s.

Dariusz Grzybek
Andrzej Leder, Prześniona rewolucja. Ćwiczenie z logiki historycznej Wydawnictwo „Krytyki Politycznej”, Warszawa 2014, 204 s.

Maciej Strutyński
Bogumił Grott, Dylematy polskiego nacjonalizmu – powrót do tradycji czy przebudowa narodowego ducha Wydawnictwo Von Borowiecky, Warszawa 2014, 416 s.