Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Politeja 2015, nr 35


Małgorzata Gaszyńska‑Magiera, Wojciech Mazur
Od redaktorów

Joanna Tokarska‑Bakir
Prospero i Kurz w lustrze pamięci. Przeniesieniowe pozycje sprawcy, ofiary i świadka w polskim dyskursie publicznym drugiej dekady xxi wieku
Prospero and Kurz in the Mirror of Memory

Jan Kajfosz
Obraz przeszłości w percepcji magiczno‑mitycznej, czyli pamięć w działaniu
The Image of the Past in Magical-Mythical Perception, or the Memory in Action

Jan Grosfeld
Pamięć w tradycji żydowskiej i chrześcijańskiej
Memory in Jewish and Christian Tradition

Paweł Plichta
Zwój Estery a Szoa. Biblijne, sensacyjne i atrakcyjne oblicze postpamięci
The Book of Esther and Shoah. Biblical, Exciting and Attractive Face of Postmemory

Marek Kaźmierczak
Hipertekst jako medium postpamięci. Uwagi na przykładzie wpisów dotyczących Holokaustu na stronach serwisu twitter.com
Hypertext as a medium of postmemory. The remarks about the Holocaust fixed on Twitter

Magdalena Banaszkiewicz
Tanatoturystyka: doświadczenie, pamięć, etyka
Thanatourism: Experience, Memory, Ethics

Joanna Kabrońska
„Jeśli my zapomnimy, kto będzie pamiętał?”. Dzieło sztuki jako manifestacja postpamięci
“If we forget, who will remember?” Work of Art as a Manifestation of Post-memory

Dorota Sajewska
Ciało jako medium postpamięci
Body as a Medium of Post-memory

Grzegorz Rytel
Czas zawarty w przestrzeni. Architektura współczesnych założeń upamiętniających
Time Embedded in Space. The Architecture of Contemporary Commemorating Forms

Aurelia Kotkiewicz
Dom nad rzeką Moskwą jako architektoniczny i literacki znak pamięci
The House on the Embankment as an architectural and literary sign of memory

Małgorzata Okupnik
„Czy to jest zamiast, w zastępstwie Zagłady?”. O postpamięci w sytuacji śmiertelnej choroby
Post-memory and Terminal Illness

Sylwia Karolak
Utwory o matkach i córkach. Kobiece narracje postmemorialne
Stories about Mothers and Daughters. The Feminine Post-memorial Literary Texts

Katarzyna Thiel-Jańczuk
Między nieobecnością a obrazem. Taktyki pamięci we współczesnej francuskiej literaturze po-holokaustowej
Between Absence and Image. The Tactics of Memory in Contemporary French Post-Holocaust Literature

William Szekspir w postpamięciowym dyskursie o Zagładzie
Agata Dąbrowska
William Shakespeare and the Post-memorial Holocaust Discourse

Katarzyna Żakieta
Pamięć, tabu, trauma w najnowszym kinie polskim. Przypadek Róży W. Smarzowskiego, Idy P. Pawlikowskiego i Pokłosia W. Pasikowskiego
Memory, Taboo, Trauma in Contemporary Polish Cinema

Anna Matuchniak-Krasuska
Oflagi w pamięci indywidualnej i zbiorowej
The Oflags in Individual and Collective Memory

Katarzyna Jedynakiewicz-Mróz
Pod ciężarem niemieckiej historii. Generacja wnuków wobec narodowosocjalistycznej przeszłości swych rodzin – próba charakterystyki trendów i postaw
The Burden of German History

Dorota Pazio-Wlazłowska
Pamięć Wielkiej Wojny Ojczyźnianej w narracjach młodzieży
The Great Patriotic War in Young People’s Narratives

Teresa Sołdra‑Gwiżdż
Pamięć przeszłości jako bagaż czy grupowa duma? Postawa młodego pokolenia przesiedleńców z Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej wobec rodzinnej pamięci przeszłości
The Memory of the Past as Burden or Group Pride?

Małgorzata Gaszyńska-Magiera,
Powieść o dzieciach desaparecidos jako głos w argentyńskiej dyskusji o pamięci
Children of the desaparecidos in the contemporary Argentine prose and the debate on memory

Karolina Golemo
Muzyka jako droga do samookreślenia w wielokulturowym świecie. Odnajdywanie tożsamości i reinterpretowanie tradycji poprzez muzykę, na przykładzie twórczości portugalskich artystek pochodzenia kabowerdeńskiego
Music as a Way to Identity in the Multicultural World

Janusz Józef Węc
Proces implementacji traktatu lizbońskiego w latach 2009-2014
The process of implementing the Lisbon Treaty in the years 2009‑2014

Agnieszka Nitszke
Kompetencje budżetowe Parlamentu Europejskiego
Budgetary powers of the European Parliament

Tomasz Młynarski
Rola Parlamentu Europejskiego w kształtowaniu bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej
The European Parliament’s role in shaping the European Union’s energy security

Adam Kirpsza
Skuteczność poprawek Parlamentu Europejskiego w procedurze konsultacji (specjalnej procedurze ustawodawczej)
Effectiveness of the European Parliament amendments in the consultation procedure (special legislative procedure) The aim of the article is to empirically analyze

Michał Dulak
Ewolucja roli i funkcji Sejmu i Senatu w systemie krajowej polityki europejskiej w okresie przedakcesyjnym
Evolution of the role and functions of the Polish Sejm and Senate in the national system of implementing European policy during the pre‑accession period

Katarzyna Sobolewska-Myślik
Małgorzata Myśliwiec, Pozycja partii regionalnych w systemie politycznym współczesnej Hiszpanii

Adam Kirpsza
J. Fiszer (red.), Parlament Europejski po Traktacie z Lizbony. Doświadczenia i nowe wyzwania