Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Między Oryginałem a Przekładem 2017, nr 37


Krzysztof Hejwowski, Anna Szczęsny
Przedmowa

Joanna Kubaszczyk
Uschematyzowane wyglądy w teorii dzieła literackiego Romana Ingardena z perspektywy przekładu
Schematized aspects in Roman Ingarden's theory of the literary work of art from the perspective of translation

Karolina Dębska
Dominating and peripheral cultures in translation vs. translator's status
Dominujące i peryferyjne kultury w tłumaczeniu a status tłumacza

Małgorzata Ślarzyńska
Polskie przekłady wybranych fragmentów prozy włoskiej w świetle uwarunkowań kulturowych i historycznych recepcji literatury obcej w PRL
Polish Translations of Selected Fragments of Italian Fiction in the Light of Cultural and Historical Determinants of the Reception of Foreign Literature in the People’s Republic of Poland

Sylvia Liseling-Nilsson
Tłumaczenie niderlandzkiego czasownika zeggen na przykładzie polskiego i szwedzkiego przekładu Minoes Annie M.G. Schmidt
Translation of the Dutch verb zeggen. The case of Polish and Swedish translation of Minoes by Annie M.G. Schmidt

Józefina Piątkowska
Kategorie czasu i aspektu jako środek nadawania pierwszoplanowości w liryce – analiza oryginału i przekładów wiersza Osipa Mandelsztama Wiatr otuchę w nas tchnął…
Foregrounding through Tense/Aspect Morphology in Lyric Poetry – analysis of Osip Mandelstam’s Poem The Wind Brought Us Comfort… and its Polish and English Translations

Aleksandra Jackiewicz
O przekładzie utworów poetyckich na przykładzie tłumaczeń poezji Skamandrytów na język hiszpański
On the translation of poetry: a study of the translation of Skamander’s poems into Spanish

Karolina Puchała-Ladzińska
Translator Google wie najlepiej… Czy na pewno? O rozwoju i jakości tłumaczenia maszynowego
Google Translate knows best… or does it? On the development and quality of machine translation

Natalia Kiser
Audio description in puppet theatre for children – a case study
Audiodeskrypcja w teatrze lalek dla dzieci – studium przypadku

Łucja Biel
Recenzja książki Tłumacz – praktyczne aspekty zawodu autorstwa Bogusławy Whyatt, Zbigniewa Nadstogi, Agnieszki Chmiel et al.