Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Między Oryginałem a Przekładem 2016, nr 34


Przedmowa
Introduction

Anna Majkiewicz
„Jau, so a Gaudi” Über Strategie und Norm in der Dialektübersetzung
”Jau, so a Gaudi”. Strategy and Norm in translation of Dialect

Joanna Warmuzińska-Rogóż
Norma i proces przekładu a nowe wyzwania tłumaczeniowe, czyli o kanadyjskiej hybrydyczności literatury i możliwościach jej przekładu
Norm, process of translation and new translation challenges, or on Canadian hybridity of literature and translation possibilities

Renata Niziołek
Brak normy jako norma: Gombrowicz „tłumaczy” Ferdydurke
No norm as a norm: Gombrowicz "translates" Ferdydurke

Aleksandra Jackiewicz
Las normas en la traducción poética: estudio comparativo de las traducciones del poema Pierwsza przechadzka de Leopold Staff al español
Norms in poetry translation: a contrastive study of the poem Pierwsza przechadzka by Leopold Staff and its translations into Spanish

Paweł Jędrzejko, Claudio Salmeri
Odpowiedzialność przekładoznawcy, czyli o normatywności i granicach interpretacyjnej swobody tłumacza (przypadek Johna le Carré)
The responsibility of translation studies scholar, or reflections on normativity and freedom of interpretation (the case of John le Carré)

Weronika Szwebs
Tłumacz jako marka? O tym, co zastąpiło kryteria w internetowej recepcji przekładu Wielkiego Gatsby’ego Francisa Scotta Fitzgeralda
The Translator as a Brand. What replaced the criteria in the Internet reception of the translation of The Great Gatsby by Francis Scott Fitzgerald

Barbara Bibik
Przekłady starożytnych utworów dramatycznych – w zgodzie czy wbrew normom? Kilka refleksji o tradycji przekładoznawczej w Polsce
The translations of ancient dramas – in harmony or against norms? A few reflections on the tradition of translation in Poland

Borys Szumański
Norma w tłumaczeniu a poczucie utraty – próba psychoanalitycznej refleksji nad doś wiadczeniem przekładu
The norm in translation and the feeling of lack – an attempt of psychoanalytical reflection on the experience of translation