Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa


Zuzanna Topolińska
Przyimki – ich miejsce w opisie gramatycznym
Prepositions – their place in the description of a language

Anna Czelakowska
Wiedza kulturowa a opis leksykograficzny w jednojęzycznym słowniku języka polskiego
Cultural information versus lexicographic description in a monolingual dictionary of Polish

Ewa Rudnicka
Kategoria stylu w badaniach metaleksykograficznych
The category of style in metalexicographic research

Jacek Szczepaniak
Wartościowanie jako praktyka komunikacyjna (na przykładzie tekstów prasowych z dziedziny gospodarki i ekonomii)
Evaluation as a communicative practice (using the example of press texts in the fields of economy and economics)

Stanisław Koziara, Renata Przybylska
Gość czy obcy? Od pr zekazu ewangeli cznego (Mt 25, 31–46) do polskich pr zekładów bibli jnych. Problemy ekwiwalencji
Guest or foreigner? From the evangelical message (Mt 25, 31-46)t o the Polish translations of the Bible. Problems of equivalence

Dorota Masłej
Głos w dyskusji o tekście staropolskim. Znad kanonów mszy św.
A contribution to the discussion on Old Polish text. Analysing the Canons of the Mass

Piotr Sobotka, Magdalena Żabowska
Wyodrębnianie, dekodowanie i klasyfikacja historycznych jednostek języka
Delimitation, decoding and classification of historical language units

Kinga Tutak
Funkcje dwukropka w polskich opracowaniach normatywnych dotyczących interpunkcji (1770–1935)
Functions of the colon in Polish prescriptive works on punctuation (1770–1935)

Zbigniew Babik
W poszukiwaniu tzw. centrum toponimii (wczesno)słowiańskiej – przypadek ziem polskich. Cz. II
In search of the so-called “centre of (early) Slavic toponymy”. The case of Poland. Part II

Norbert Ostrowski
Od comitativu do spójnika. O pochodzeniu słowiańskiego spójnika i oraz litewskiego ir
From comitative to conjunction. On the origin of the Slavic conjunction i and Lithuanian ir ‘and; also’

Marek Stachowski
Polskie pantałyk i jego wschodniosłowiańskie, słowackie i morawskie odpowiedniki – uwagi o pochodzeniu
Polish pantałyk and its Eastern Slavic, Slovak, and Moravian counterparts.Remarks about the origin

Krzysztof Tomasz Witczak
Łacińskie lōrum w świetle etymologii
Latin lōrum in the light of etymology

Ewa Dzięgiel
Odmiany terytorialne i społeczne współczesnego języka polskiego na Ukrainie
Territorial and societal variants of contemporary Polish in Ukraine

Mirosława Sagan-Bielawa
Język jako element świadomości społecznej (na przykładzie Polski po 1918 roku)
Language as an element of the social consciousness (using the example of Poland after 1918)

Irena Bogocz
Východolašská nářečí versus gwara zachodniocieszyńska, czyli dialektologiczna wojna o Zaolzie
Eastern Lachian dialects vs. Western Lachian dialect or the dialectological battle for the Zaolzie region

Katarzyna Konczewska
Słownictwo związane z obróbką lnu i tkactwem w gwarach Grodzieńszczyzny na tle gwar podlaskich
Flax processing and weaving vocabulary in the dialects of the Grodno region, against the background of Podlasie dialects

Maciej Rak
Z dziejów Słownika gwar polskich Jana Karłowicza. Kartoteka i działania wydawnicze
From the history of Jan Karłowicz’s Słownik gwar polskich ‘A Dictionary of Polish Dialects’. Card index and publishing efforts

Joanna Wołoszyn
Czasownikowe wykładniki nakłaniania kogoś do czegoś z perspektywy semantycznej. Rekonesans badawczy
Verbal indicators of inducing someone to do something from the semantic perspective. Research reconnaissance