Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa


Michał Głuszkowski
Ile lingwistyki w slawistyce, ile slawistyki w lingwistyce?
How much linguistics in Slavistics, how much Slavistics in linguistics?

Barbara Hlibowicka-Węglarz
Pidżyny i inne języki wehikularne
Pidgins and other vehicular languages

Aleksander Kiklewicz
Nieokreśloność a kwantyfikacja: współdziałanie kategorii semantycznych
Indefiniteness and quantification: cooperation of semantic categories

Jakub Płowens
Charakterystyka wzajemnych powiązań tekstu z dyskursem
An explanation of interconnections between text and discourse

Zbigniew Bronk
Automat do odmiany i składania liczebników głównych, czyli o pewnej aplikacji internetowej
An automaton for declining and combining of cardinal numerals, or about a certain Internet application

Hanna Jadacka
Ewolucja zakresu pojęciowego niesufiksalnych technik słowotwórczych
The evolution of suffixless techniques of word-formation

Emilia Kubicka
Jak mówimy, jakoś mówiąc? Formalne i semantyczne właściwości adwerbialnych uzupełnień quasi-imiesłowowego mówiąc
Formal and semantic characteristics of adverbial complements to quasi-adverbial mówiąc ‘speaking’

Magdalena Żabowska
Niedookreślenie, dekonkretyzacja i zmienne językowe – o quasi-tautologicznych układach typu ten i ten, to i to, tak a tak
Underclarification, substantiation and language variables. On quasi-tautological arrangements of the ten i ten, to i to, tak a tak type

Kinga Tutak
Tekstowe funkcje dwukropka – na przykładzie Dziejów w Koronie Polskiej Łukasza Górnickiego
Textual functions of the colon: using the example of Łukasz Górnicki’s Dzieje w Koronie Polskiej

Ewa Woźniak
Od dzieci z nieprawego łoża do dzieci nieślubnych. Z dziejów polskiej terminologii prawnej
From unlawful bed to extramarital. From the history of Polish legal vocabulary

Zbigniew Babik
W poszukiwaniu źródeł międzynarodowej atrakcyjności Szwecji Wymiar kulturowy
In Search of the Source of International Attractiveness of Sweden. A Cultural Dimension

Marek Stachowski
Polskie karawana i karawan na tle innych języków słowiańskich i niektórych zachodnioeuropejskich

Елена Л. Березович
Русский караван: комментарий к некоторым значениям рус. караван и его производных2 Ключевые
Русский караван: a commentary on some of the meanings of Russian караван and its derivatives

Krzysztof Tomasz Witczak
Prasłowiański przyrostek *-tajь w świetle materiału porównawczego
The Proto-Slavic suffix *-tajь in the light of comparative data

András Zoltán
Ślady dawnych gwar typu bułgarskiego w północno-wschodnich Węgrzech
Traces of old Bulgarian dialects in north-eastern Hungary

Aleksandra Niewiara
Słowa klucze kultury jako nazwy pojęć wyrazistych o wysokim stopniu utrwalenia a zagadnienia synonimii leksykalnej
Key words of culture, as names of salient and entrenched concepts, and the problems of lexical synonymy

Jerzy Reichan
Wyrazy z formantem -acja w gwarach polskich na tle historycznojęzykowym
Words with the -acja formant in Polish dialects, against the background of historical linguistic data

Marek Łaziński
Jan Baudouin de Courtenay i Aleksander Brückner
Jan Baudouin de Courtenay and Aleksander Brückner

Zygmunt Saloni
Jan Baudouin de Courtenay o kwestii narodowości
Jan Baudouin de Courtenay on the problem of nationality

Elżbieta Sękowska
Listy Jana Baudouina de Courtenay jako świadectwo autobiograficzne
Jan Baudouin de Courtenay’s letters as an autobiographic testimony