Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa


Maciej Rak
Językoznawstwo polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim dawniej i dziś (w 10 rocznicę powstania Wydziału Polonistyki UJ)
Polish linguistics at the Jagiellonian University then and now (on the tenth anniversary of the creation of the Faculty of Polish Studies

Aleksander Kiklewicz
Postmodernizm jako czynnik zmian we współczesnym językoznawstwie w aspekcie epistemicznym, społecznym i etycznym (przy uwzględnieniu innych nauk humanistycznych). Cz. II
Postmodernism as a change factor in modern linguistics, in the epistemic, social and ethical aspect (taking into account the humanities). Part 2

Justyna Winiarska
Plakat jako przykład multimodalnego amalgamatu
Poster as an example of a multimodal amalgam (conceptual blend)

Natalia Długosz
O dyfuzji semantycznej w tekstach dziennikarskich na przykładzie wybranych polskich compositów z pierwszym obcym komponentem
On semantic diffusion in journalistic texts, using the example of selected Polish compounds where the first element is foreign

Wanda Fijałkowska
Czy derywaty prefiksalne wymienne wyrażają intensywność?
Do derivatives created by exchange of prefixes express intensity?

Maciej Grochowski
Poszczególne wśród operatorów kwantyfikacji
Poszczególne ‘individual’ among quantification operators

Alina Naruszewicz-Duchlińska
„W naszym timie…” – kilka uwag o socjolekcie korporacyjnym
„W naszym timie…” – several remarks on the corporate jargon

Sebastian Wasiuta
Przysłowie jako jednostka języka (w perspektywie tekstologii integralnej)
Proverb as a linguistic unit (from the perspective of integral text linguistics)

Paulina Witkowska
Cechy słowotwórcze czasowników oznaczających zmianę pozycji ciała względem osi ciała
Word-formational features of verbs denoting change of position with respect to the axis of the body

Adam Fałowski
W sprawie najdawniejszych zapożyczeń wschodniosłowiańskich w języku polskim
Regarding the earliest East Slavic borrowings in Polish

Michał Łuczyński
Gdzie walczył i jak miał na imię brat Mieszka I?
Where did the brother of Mieszko I fight and what was his name?

Aleksander Zajda
Nieliterackie źródła do dziejów słownictwa polskiego (do XVIII w.). Cz. II
Non-literary sources for the history of Polish vocabulary (until the 18th century). Part II

Zofia Kubiszyn-Mędrala
Z bilingwizmu pisarzy młodopolskich. Antroponimia w polsko- i niemieckojęzycznych dramatach Tadeusza Rittnera
On the bilingualism of Young Polish writers. Anthroponymy in Tadeusz Rittner’s Polish and German dramas

Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska
Gatunkowe uwarunkowania znaczeń symbolicznych
Genre conditioning of symbolic meanings

Irena Bogocz
„Jak oni mówią?”, czyli próba interpretacji języka Polaków na Zaolziu
„How do they speak?” or on commonly spoken language of the Poles in the Czech part of the Cieszyn Region

Monika Buława
Nazwy chorób epidemicznych w przeklęciach gwarowych
Names of epidemic illnesses in dialectal curses

Joanna Okoniowa
Losy projektu Wielkiego słownika gwary podhalańskiej
The fate of the projected Great Dictionary of the Podhale Dialect

Monika Gabryś-Sławińska
Język jako wartość w „Tygodniku Ilustrowanym” w latach 1918–1928
Language as a value in ”Tygodnik Ilustrowany” in the years 1918–28

Mirosław Skarżyński
Powstanie Polskiego Towarzystwa Językoznawczego
The foundation of the Polish Linguistic Society