Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa


Dziesięć lat „LingVariów”

Przemysław E. Gębal
Profesor Władysław T. Miodunka – twórca krakowskiej szkoły glottodydaktyki porównawczej

Robert Dębski
Phonological patterns in the speech of English-Polish bilingual children in Australia. Initial Findings

Iwona Janowska
Kompetencja komunikacyjna a glottodydaktyka
Communication competence and glottodidactics

Ewa Lipińska
Dwujęzyczność kognitywna
Cognitive bilingualism

Waldemar Martyniuk
Edukacyjna sprawność językowa w ujęciu działaniowym Rady Europy
Educational language competence in the action-oriented approach of the Council of Europe

Anna Seretny
Zasób leksykalny obcojęzycznych użytkowników polszczyzny w świetle badań ilościowych
Assessing lexical resources of Polish language learners using lexical frequency profile

Wiesław T. Stefańczyk
Zmiany we współczesnym polskim systemie fleksyjnym (na materiale rzeczownikowym i przymiotnikowym)
Changes in the inflectional system of Polish (an analysis of nouns and adjectives)

Michał Łuczyński
Staropołabskie teonimy *Svętovitъ, *Jarovitъ, *Rujevitъ, *Borovitъ: deadiectiva czy comp osita?
Old Polabian theonyms *Svętovitъ, *Jarovitъ, *Rujevitъ, *Borovitъ: deadjectival nouns or compounds?

Mariana Idzo
Ekspresywizacja nazw własnych we współczesnych mediach polskich
Expressivization of proper names in current Polish media

Adam Przepiórkowski
Inżynieria lingwistyczna a obecna sytuacja językoznawstwa polskiego
Linguistic engineering and the current situation of Polish linguistics

Mirosława Siuciak
Ciągłość i zmienność jako problem badań diachronicznych
Continuity and variability as a problem in diachronic research

Krzysztof Waśkowski
Dyferencjacja stylowa w tekście Mateusza Cygańskiego Myślistwo ptasze, w którym się opisuje sposób dostawania wszelakiego ptaka
Stylistic differentiation in Mateusz Cygański’s Myślistwo ptasze, w którym się opisuje sposób dostawania wszelakiego ptaka

Karolina Borowiec
Filologiczne wydanie Rozmyślania przem yskiego a czeski Život Krista Pána
A philological edition of Rozmyślanie przemyskie and the Czech Život Krista Pána

Zdzisława Krążyńska
Staropolskie konstrukcje z przyimkami. Krótka synteza
Old Polish constructions with prepositions. A short synthesis

Marcin Kuźmicki
Wydanie Wielkopolskich rot sądowych w świetle najnowszych ustaleń badawczych
Editing Wielkopolskie roty sądowe in the light of the newest findings

Dorota Masłej
O wyjątkowym średniowiecznym komentarzu do tłumaczenia modlitw
On one exceptional mediaeval commentary on translation of prayers

Tomasz Mika
Tekst staropolski jako odmienny obiekt badań? W poszukiwaniu narzędzi opisu
Old Polish text as a separate subject of study? In the search of descriptive tools

Dorota Rojszczak-Robińska
O ostrożniejszym aniżeli dotychmiast poezji średniowiecznej czytaniu…
On a more cautious than previously reading of mediaeval poetry

Agnieszka Słoboda
Liczebniki przysłówkowe w Rozmyślaniu przemyskim – kwantyfikacja zdarzeń
Adverbial numerals in Rozmyślanie przemyskie – a quantification of events

Olga Stramczewska
Wobec braku źródeł. O śladach ACI w Rozmyślaniach dominikańskich
In the absence of sources. On the traces of ACI in Rozmyślania dominikańskie

Aleksandra Niewiara
Słowa klucze kultury w sytuacji bliskiego sąsiedztwa kultur i powinowactwa językowego (dusza – serce)
The culture’s key words in the case of a close proximity of cultures and affinity of languages (dusza ‘soul’ – serce ‘heart’)

Maciej Rak
Co to jest kulturem?
What is a cultureme?