Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa


Rezolucja Europejskiej Federacji Narodowych Instytucji do spraw Języka (EFNIL) Użycie języka w dydaktyce uniwersyteckiej i badaniach naukowych Florencja, 28 września 2014 r.

Piotr Rybka
Jak badać samogłoski metodami akustycznymi? Propozycja metody opartej na względnych częstotliwościach formantowych oraz modelu samogłosek podstawowych. Cz. II
How to study vowels using acoustic methods? A proposal of a method based on relative formant frequencies and cardinal vowels model. Part II .

Katarzyna Wołowska
O badaniu wirtualności semantycznej w perspektywie interpretacyjnej
On studying semantic virtuality in the interpretative perspective

Magdalena Graf
Onimy marketingowe – między informacją a perswazją
Marketing onyms – between information and persuasion

Tomasz Kurdyła
Pragmatyka w klasyfikacji słowotwórczej rzeczownika
Pragmatics in word-formative classification of nouns

Marek Świdziński
O frazie nominalnej liczebnikowej w pozycji podmiotu po raz kolejny
Again on numeral-nominal phrases in subject position

Krystyna Waszakowa
Pragmatyka słowotwórczego działania (Kontynuacja myśli Marii Honowskiej o technikach stawania się form słowotwórczych)
Pragmatics of word-formative action. (A continuation of M. Honowska’s thought on word-formative techniques of becoming)

Piotr Żmigrodzki
Wielki słownik języka polskiego PAN a obecna sytuacja językoznawstwa polskiego
The Great Polish Academy of Sciences Dictionary of Polish and the current situation of Polish linguistics

Marcin Kuźmicki
O wariantywności w Psałterzu floriańskim
On variation in Saint Florian Psalter

Agnieszka Piela
Zwyczaj picia kawy i herbaty odzwierciedlony w polskim słownictwie i frazeologii
The habit of drinking coffee and tea reflected in Polish lexicon and phraseology

Magdalena Puda-Blokesz
Językowe dziedzictwo mitologiczne w Słowniku języka polskiego Samuela Bogumiła Lindego – leksyka
Linguistic mythological heritage in S.B. Linde’s Słownik języka polskiego ‘Polish dictionary’. Vocabulary

Anna Kaczan
Hipotezy etymologiczne nazwy jęczmień a językowo-kulturowy obraz tego zboża w polszczyźnie ludowej
Etymological hypotheses for jęczmień ‘barley’ and the linguistic-cultural image of this cereal in Polish dialects

Olga Kielak
Etymologia a językowo-kulturowy obraz jałowca i kaliny
Etymology and the cultural-linguistic image of jałowiec ‘juniper’ and kalina ‘viburnum’

Mirosław Skarżyński
Rosyjskie 'lipа', 'lipny' i polskie 'lipa', 'lipny'
Russian lipа, lipny ‘counterfeit’ and Polish lipa, lipny ‘false’

Agnieszka Gotówka
Archaizmy leksykalne w gwarach góralskich (na przykładzie wybranego słownictwa rodzinnego)
Lexical archaisms in the dialects of Polish highlanders (using the example of selected native vocabulary)

Tetyana Yastrems’ka
The lexeme верх: its phonetic and semantic features, and derivative resources in south-western dialects of Ukrainian

Janina Labocha
Od gwary po dyskurs. Pogranicze polsko-czeskie na Zaolziu w badaniach językoznawczych
From dialect to discourse. The Polish-Czech border in Zaolzie in linguistic research

Małgorzata Jaracz
Antroponimia Żydów w przestrzeni nazewniczej międzywojennej Bydgoszczy – system imion
Jewish anthroponymy in the naming space of interwar Bydgoszcz – the system of given names

Ewa Rogowska-Cybulska
O sposobach tworzenia nazw miejscowości w świetle etymologii ludowej
On creation of place names in the light of folk etymology

Ewa Rudnicka
Elementy informacji gramatycznej w słowniku pod red. Tadeusza Lehra-Spławińskiego jako przykład uwarunkowań socjokulturowych w leksykografii
Elements of grammatical information in the dictionary edited by T. Lehr-Spławiński, as an example of socio-cultural factors in lexicography

Tomasz Sobański
Spontaniczne nabywanie umiejętności wymowy wybranych elementów segmentalnych w języku hiszpańskim przez rodowitych użytkowników języka polskiego – studium przypadku
Spontaneous acquisition of pronunciation of selected segmental elements in Spanish, by native speakers of Polish. A case study