Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Krakowskie Pismo Kresowe 2013, nr 5: Kontekst rosyjski


Adam Świątek
Wstęp

Paweł Krokosz
Baturyn – idea hetmańskiej stolicy
Baturyn – the idea of a hetman capital

Andrzej Emeryk Mańkowski
Profesor Aleksander Todorow Mańkowski (1868-1946) – Polak z Podola, rosyjski biały emigrant w Bułgarii, twórca Instytutu Histologii i Embriologii Uniwersytetu w Sofii
Aleksander Todorow Mańkowski (1868-1946). A Pole from Podolia, a white Russian emigrant in Bulgaria, the creator of the Institute of Histology and Embriology at the University of Sophia

Andrzej Wawryniuk
Sytuacja na wschodnim pograniczu Polski w świetle raportu kontrwywiadowczego Korpusu Ochrony Pogranicza za 1936 rok. Próba analizy
The situation on the eastern border of Poland in the context of counterintelligence report of the Border Protection Corps for 1936. An Attempt at Analysis

Grzegorz Demel
Społeczność rosyjskojęzyczna w obwodzie lwowskim
Russian-speaking community in the Lviv region

Grigorij Aleksandrowicz Worobjew (wstęp, tłum. i oprac. Agnieszka Biedrzycka)
W stolicy Rusi Halickiej (historyczno-archeologiczny szkic o Lwowie)
In the capital of Halych Ruthenia (a historical and archeological survey of Lviv)

Agnieszka Biedrzycka
Ryszard Jan Czarnowski, Lwów sacrum et profanum, Galaktyka, Łódź 2012, ss. 282

Tomasz Krzyżowski
Ks. Józef Krętosz, Z dziejów duszpasterstwa katolickiego w Odessie w XIX i XX w. Studium pastoralno-historyczne, Studio IMPRESO, Opole 2010, ss. 145, il.

Adam Świątek oprac.
Biblioteka kresoznawcy za rok 2012