pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 Newsletter:
Twój email:*
 


 

Kraków - Lwów XIV. Książki XIX-XX w.

2017-04-10

 

 

Kraków - Lwów XV. Czasopisma XIX-XX w.

2017-04-10

 

 

Kraków - Lwów XVI. Biblioteki XIX-XX w.

2017-04-10

 

 

Zmiany strukturalne w gospodarce światowej

2017-04-06

Na przełomie XX i XXI wieku proces zmianstrukturalnych przyspieszył. Postęp technologiczny zrewolucjonizował wiele sfer życia i gospodarowania, zachodziły ogromne zmiany polityczne i instytucjonalne. Zmieniał się układ sił gospodarczych w świecie. Znikały jedne branże i pojawiały się inne. Mobilność czynników produkcji niepomiernie wzrosła. Globalizacja obejmowała coraz więcej rynk&oacut...
 


 

Od Manzikertu do Antiochii. Syria w przededniu wypraw krzyżowych

2017-04-03

 

 

Saga o Olafie Tryggvasonie

2017-04-03

'Saga o Olafie Tryggvasonie' jest najstarszą zachowaną do naszych czasów islandzką sagą królewską, powstałą w II połowie XII wieku. Jej autor, mnich z benedyktyńskiego klasztoru Thingeyrar Oddr Snorrason, przedstawił w niej dzieje króla Norwegii Olafa Tryggvason (ok. 995-1000), gorliwego krzewiciela wiary chrześcijańskiej na Północy, wielkiego wojownika i wikinga. Sa...
 


 

Sztuczne natury. Performanse technonauki i sztuki

2017-04-03

 

 

Teoria literatury w dawnych Indiach

2017-04-03

 

 

Zapomniany bibliocyd. Szkice o ludziach i książkach w czasach stalinizmu

2017-04-03

Książka Andrzeja Dróżdża jest zbiorem interesujących tekstów autorskich. Zaproponowany w niej termin bibliocyd jest stosunkowo rzadko jeszcze spotykany w polskiej literaturze przedmiotu, choć samo zjawisko zagłady i eliminowania książek z życia publicznego ma już swoje piśmiennictwo, które jest przywoływane w tekście tej publikacji.
(z rec. dr. hab., prof. UWr Małgorza...
 


 

Wartanidzi. Wojownicy Wartana Mamikoniana, tom II

2017-03-29

Dwutomowa powieść Derenika Demircziana pt. Wartanidzi przedstawia rozległą panoramę społeczeństwa starożytnej Armenii w połowie V wieku: od znanych z historii pisanej bohaterskich przywódców powstania antyperskiego lat 450-451 z Wartanem Mamikonianem na czele po postaci chłopów zaangażowanych w walkę o zachowanie godności narodowej.

"Wartanidzi" nie są książką, kt&oac...
 


 

Woluntarystyczny dynamizm, czyli koncepcja woli w "Kwestiach do Etyki

2017-03-29

Ryszard Kilvington, założyciel i jeden z najaktywniejszych członków szkoły Kalkulatorów Oksfordzkich, jest autorem komentarza do Etyki nikomachejskiej Arystotelesa, zatytułowanego Kwestie do Etyki 9Quaestiones super libros Ethicorum, 1324-1326), w którym podejmuje rozważania dotyczące woli, czynów dobrowolnych i niedobrowolnych, zagadnienia słabości moralnej oraz roz...
 


 

W ogrodzie cnót, wad i grzechów. Problematyka cnót w wybranych średniowiecznych kronikach klasztornych na Śląsku i w Czechach

2017-03-24

Praca podejmuje tematykę cnót i wad, która jest analizowana na podstawie trzech kronik powstałych na ląsku i w Czechach w drugiej połowie XIII i w XIV w.-tzw. Księgi henrykowskiej, Kroniki Zdziarskiej (większej) i Katalogu opatów żagańskich. Aleksandra Filipek-Misiak tworzy katalogi cnót i wad cechujących grupy społeczne i jednostki występujące we wspomnianych kronik...
 


 

Klasztory, miasta, zamki w życiu i twórczości Jana Długosza

2017-03-23

Rozprawy zawarte w recenzowanym tomie dopełniają i poszerzają wiedzę o Janie Długoszu Starszym oraz o jego dziełach - ich zaletach i wadach, o metodzie pracy i warsztacie naukowym. Wnioski są komplementarne z dotychczasowymi ustaleniami historiografii, zwłaszcza tej nowszej,dając coraz pełniejszy obraz wybitnego średniowiecznego kronikarza. Nie brakuje nowych ustaleń i korekty dotychczasowych p...
 


 

Ad Americam 2016, nr 17

2017-03-20

 

 

O lepsze jutro studiów polonistycznych w świecie. Glottodydaktyka polonistyczna dziś

2017-03-02

Niniejszy tom zawiera referaty (...) poświęcone glottodydaktyce polonistycznej sensu stricto, czyli teoretycznym, programowym i praktycznym aspektom nauczania polszczyzny jako języka drugiego i obcego. Stanowią one swoistą wizytówkę współczesnej myśli glottodydaktycznej, obecnej w rozważaniach polskich i zagranicznych (...) Wnoszą istotny głos w dyskusję na temat obecnego miejsca ...
 


 

Wydział prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w latach 1918-1939

2017-03-01

[...] Dla wielu Ludwig van Beethoven będzie najwybitniejszym kompozytorem w dziejach, dla innych jednym z największych, a zapewne znajdzie się też grupa, której motywów takiego myślenia nie pojmę, dla której pozostaje on denerwującym i krnąbrnym starcem. Jednak obojętne, po której stronie się opowiemy - jest jedna stała: nikt nie może przejść obok tej postaci obojętn...
 


 

Myśl polska w obszarze rosyjskojęzycznym

2017-03-01

W zbiorze znalazły się teksty, które odwołują się do arcydzieł myśli humanistycznej, nieznanych we współczesnej Rosji. Można do nich zaliczyć szczegółową analizę pierwszego szkicu historii filozofii polskiej, napisanego przez Polaka urodzonego na Białorusi - Mariana Massoniusa, a opublikowanego w języku rosyjskim w 1890r. w Petersburgu. Dokonano także analizy i innych stron...
 


 

Obrazy w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego

2017-03-01

 

 

Cena demokracji. Finansowanie federalnych kampanii wyborczych w Stanach Zjednoczonych Ameryki

2017-03-01

 

 

Edukacja dla bezpieczeństwa prawnego

2017-02-24

 

 

Zarys podstaw filozofii człowieka. Antropologiczne zastosowanie metody separacji

2017-02-16

 

 
Zobacz najnowsze [ RECENZJE ]
 


(c) Księgarnia Akademicka