Księgarnia
Kliknij, aby przejść do Księgarni
Politeja

Politeja

Since the issue 52 (2018) the electronic version of the journal is available at: https://journals.akademicka.pl/politeja.

 

 

 

Numer ISSN: 1733-6716

Ilość punktów na liście B MNiSzW: 20 pkt.

Bazy naukowe: Central and East European Online Library; Central European Journal of Social Sciences and Humanities; Ebsco Publishing; Index Copernicus; Proquest

Redaktor naczelny: prof. dr hab. Bogdan Szlachta (Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ)

Sekretarz redakcji: dr Arkadiusz Górnisiewicz  (Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych)

Rada programowa:

prof. dr hab. Wiesław Kozub-Ciembroniewicz (Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ)
prof. dr hab. Andrzej Mania (Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych)
prof. dr hab. Tadeusz Paleczny (Instytut Studiów Regionalnych UJ)
dr hab. Dorota Praszałowicz, prof. UJ (Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ)
prof. dr hab. Anna Raźny (Instytut Rosji i Europy Wschodniej UJ)
prof. dr hab. Irena Stawowy-Kawka (Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ)
prof. dr hab. Adam Walaszek (Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ)
prof. dr hab. Andrzej Zięba (Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ)

Lista recenzentów:

Saad Abudayeh (Jordan University)
Roman Bäcker (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Marek Bankowicz (Uniwersytet Jagielloński)
Włodzimierz Bernacki (Uniwersytet Jagielloński)
Maksim Bulachtin (Perm University)
Adam Chmielewski (Uniwersytet Wrocławski)
Joachim Diec (Uniwersytet Jagielloński)
Artur Demchuk (Lomonosov Moscow State University)
Andrzej Dudek (Uniwersytet Jagielloński)
Wojciech Kaute (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Wawrzyniec Konarski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Leszek Korporowicz (Uniwersytet Jagielloński)
Krzysztof Kościelniak (Uniwersytet Jagielloński)
Barbara Krauz-Mozer (Uniwersytet Jagielloński)
Paulina Kewes (University of Oxford)
Marek Maciejewski (Uniwersytet Wrocławski)
Gerhard Meiser (Universität Halle)
Włodzimierz Mich (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)
Emése Mogyoródi (University of Szegéd)
Andrea Schmidt (Pecs University)
Mieczysław Smoleń (Uniwersytet Jagielloński)
Barbara Stoczewska (Uniwersytet Jagielloński)
Lucjan Suchanek (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu)
Krzysztof Szczerski (Uniwersytet Jagielloński)
Dariusz Szpoper (Uniwersytet Gdański)
Howard Williams (Aberystwyth University)
Ryszard Zięba (Uniwersytet Warszawski)

Dane teleadresowe:

„POLITEJA.
Pismo Wydziału Studiów
Międzynarodowych i Politycznych
Uniwersytetu Jagiellońskiego”
ul. Piłsudskiego 13, pok. 209
31-110 Kraków
tel.: 12 663 34 74, fax: 12 421 53 65
politeja@uj.edu.pl
http://www.politeja.wsmip.uj.edu.pl/

Charakterystyka czasopisma:

W nowym, dwudziestym pierwszym stuleciu obserwujemy nie tylko procesy rozpoczęte w wiekach poprzednich, ale i doświadczamy coraz wyraźniej znaczenia zjawisk politycznych i kulturowych dotąd mało znanych lub zgoła nieznanych, a wpływających na relacje międzynarodowe. Problemy rozmaitości kultur i ich wzajemnego wpływu, istnienia różnego rodzaju mniejszości i narastania tendencji skrajnych politycznie, ochrony praw człowieka i relacji obywatela do państwa, mnogości ustrojów politycznych i mechanizmów określających ich istotę, stosunków międzynarodowych w ich aspektach teoretycznym i praktycznym, łączą się z ujawniającymi się coraz wyraźniej tak różnymi zjawiskami, jak globalizacja i terroryzm, wpływającymi nie tylko na szeroko rozumianą rzeczywistość ekonomiczną i społeczną, ale także na jakże różnorodną rzeczywistość kulturową i polityczną, również tę, którą zwykliśmy kojarzyć z procesami integracyjnymi. Na naszych oczach rozgrywają się dramatyczne wydarzenia, decydujące o losach setek czy tysięcy istnień ludzkich i o przyszłości poszczególnych kultur i państw; państw, w których dokonywane zmiany znajdują odzwierciedlenie w ich ustroju politycznym i ładzie prawnym, w decydującej mierze wpływają też na ich usytuowanie w strukturach ponadpaństwowych. Zjawiska kulturowe i polityczne, podobnie jak społeczne i ekonomiczne, znajdują wymiar teoretyczny w próbach ich opisu i wyjaśnienia z jednej strony, z drugiej zaś w próbach ich wartościowania przy użyciu tradycyjnych i nowych kategorii normatywnych. Debata prowadzona przez teoretyków kultury, kulturoznawców, politologów i badaczy stosunków międzynarodowych w tak zwanym dyskursie postmodernistycznym doby ponowoczesności wymaga uważnego i stałego śledzenia oraz krytycznej refleksji, która pozwoliłaby ukazać ewentualne ograniczenia, problematyczność używanego języka oraz tradycji, do których sięgają jej uczestnicy: dla zrozumienia wspomnianych przemian refleksja ta zdaje się mieć decydujące znaczenie, pozwala bowiem na poszukiwanie rzeczywistego kontekstu, wskazanie tez formułowanych w trakcie owej debaty. W zamierzeniach inicjatorów nowego pisma noszącego wieloznaczną nazwę „Politeja”, uwzględniającą zarówno aspekt kulturowy, jak i polityczny, pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, ma się stać forum, na którym relacja o toczącej się debacie łączyć się będzie z próbą ukazania jej pełnego znaczenia dla kształtującej się, nowej, ulegającej dynamicznym przemianom rzeczywistości; rzeczywistości, która wymaga stałego namysłu nad tradycyjnymi kategoriami i metodami wykorzystywanymi w naukach społecznych oraz skomplikowaną dziedziną stosunków międzynarodowych, politycznych i kulturowych, w których potęguje się znaczenie tak złożonych zjawisk, jak globalizacja czy inkulturacja.
 

Pismo wydaje Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, na którym znalazło się grono uczonych znakomicie przygotowanych do podjęcia tego rodzaju refleksji; zda się, że właśnie w tej jednostce Wszechnicy Jagiellońskiej refleksja ta znajduje forum znakomicie przygotowane do wnikliwej i rzetelnej analizy zjawisk istotnych współcześnie tak w dziedzinie kulturowej, jak i politycznej, skoro połączyła ona jednostki istniejące od dawna z jednostkami nowo powoływanymi, w obu atoli przypadkach z doświadczonymi badaczami, zdolnymi spoglądać z różnych punktów widzenia na te same zjawiska.
 

Wymogi formalne dla autorów

Wymogi techniczne

Submissions in English

Zasady recenzowania


Wydane numery: