Księgarnia
Kliknij, aby przejść do Księgarni
Krakowskie Pismo Kresowe

Krakowskie Pismo Kresowe

Od numeru 8 (2016) wersja elektroniczna czasopisma jest publikowana na nowej stronie internetowej: http://journals.akademicka.pl/kpk.

 

ISSN: 2081-9463

E-ISSN: 2392-120XR

Redaktor naczelny: Adam Świątek

Redakcja: Wiktoria Kudela-Świątek, Tomasz Pudłocki
 

Rada naukowa/programowa: Tomasz Gąsowski (Uniwersytet Jagielloński), Jadwiga Hoff (Uniwersytet Rzeszowski), Anna Jach (Uniwersytet Jagielloński), Włodzimierz Osadczy (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Stanisław A. Sroka (Uniwersytet Jagielloński), Bogdan Szlachta (Uniwersytet Jagielloński), Andrzej Wawryniuk (Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki w Łucku/Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie), Andrzej A. Zięba (Uniwersytet Jagielloński)

Dane teleadresowe:
ul. św. Anny 6, 31-008 Kraków
krakowskiepismokresowe[et]gmail.com

 

Czasopismo jest indeksowane w: 

Central and Eastern European Online Library

The Central European Journal Of Social Sciences And Humanities

EBSCO Publishing

Index Copernicus

Katalog Czasopism Kulturalnych

Pol-Index

Liczba punktów na liście B MNiSW: 6 pkt. 

Charakterystyka czasopisma:

"Krakowskie Pismo Kresowe" próbuje wyjść na przeciw badaczom złożonej problematyki pogranicza kulturowego i wszelkich jego przejawów. Ideą czasopisma jest przede wszystkim nowoczesne i interdyscyplinarne spojrzenie na historię wschodnich ziem dawnej Rzeczypospolitej, które w polskiej literaturze i historiografii od końca XVIII wieku nazywane były „Kresami”. W minionym półwieczu, temat ten budził wiele kontrowersji z racji na trudną historię przemian polityczno-narodowych w XX wieku, okupioną niejednokrotnie tragicznymi losami ludzi różnych narodowości i wyznań. Emocje, które towarzyszyły tym wydarzeniom oraz bolesna pamięć o nich, przekazywana przez pokolenia mieszkańców każdego z państw w tym regionie, niejednokrotnie ukierunkowywały charakter literatury przedmiotu. Z drugiej strony, na skutek panującego reżimu komunistycznego, problematyka ta była też często tematem zakazanym, a powstające niekiedy opracowania były pisane pod obowiązującą wówczas myśl propagandowo-polityczną. Samo słowo „Kresy” budzi też niekiedy dystans ze strony badaczy różnych narodowości, w tym także polskiej, obawiających się rewizjonistycznego podejścia w traktowaniu o pograniczu różnych narodów w przeszłości. Staramy się wobec tego wyjść na przeciw wszystkim tym złożonym uwarunkowaniom i tworzyć forum dla tych, którzy badają miejsca (i to nie tylko w sensie geograficznym) spotykania się różnych kultur, narodowości i wyznań – tytułowe „Kresy”.

Dziś, w dwudziestym pierwszym stuleciu, w obliczu integrującej się Europy, zagadnienie wielonarodowości i wielokulturowości nie powinno być postrzegane w charakterze problemu, ale wielkiej wartości, przyczyniającej się do interesującego i dynamicznego rozwoju różnych regionów. W związku z niniejszym, nasze wydawnictwo, odcinając się od wszelkich wrogich nauce ideologii i roszczeń natury politycznej, pragnie spojrzeć z naukowego dystansu na „Kresy” – będące „małą ojczyzną” Polaków, Ukraińców, Białorusinów, Litwinów, Łotyszy, Żydów, Ormian czy Niemców, a więc miejscem, gdzie spotkały się i zostawiły swój ślad różne narody, przyczyniając się tym samym do specyfiki kulturowej Europy Środkowo-Wschodniej.

Głównymi punktami zainteresowania „Krakowskiego Pisma Kresowego” są m.in.

- „Mit a pamięć Kresów” - ich recepcja w sztuce, literaturze, myśli politycznej oraz pamięci historycznej

- „Historia Kresów” - historia ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej i ich mieszkańców. Interesujące przy tym wydaje się zarówno ukazywanie konkretnych wydarzeń i procesów historycznych jak i poszczególnych jednostek

- „Wielokulturowość Kresów” - problematyka wzajemnych relacji kulturowych oraz religijnych między przedstawicielami różnych grup narodowych, etnicznych i wyznaniowych w regionie. Problematyka pogranicza oraz wymiany kulturowej

- „Zbiory i kolekcje” – dokumenty oraz zbiory literatury, malarstwa czy przedmiotów życia codziennego w bibliotekach, archiwach i muzeach za wschodnią granicą, a także zabytki sztuki, takie jak fundacje kościelne, cmentarze, pałace, dwory i inne budowle będące dziedzictwem artystycznym Rzeczypospolitej, a także spuścizna intelektualna doby zaborów.

Ponadto redakcja „Krakowskiego Pisma Kresowego” zaprasza do recenzowania ukazujących się prac poświęconych tematyce kresowej, a także sprawozdań z ważnych wydarzeń kulturalno-naukowych związanych z przedmiotem zainteresowań Pisma. Cenne będą dla nas również informacje o ukazujących się na bieżąco opracowaniach, monografiach, wydawnictwach źródłowych, artykułach, leksykonach czy nawet przewodnikach dotyczących tzw. „tematyki kresowej”. Zachęcamy również do przekazywania redakcji własnych publikacji celem ich recenzji.

Aby zadbać o brak stronniczości w zawartości merytorycznej Pisma, zachęcamy do współpracy zarówno polskich jak i zagranicznych badaczy z różnych dziedzin naukowych. Mamy nadzieję, że dzięki temu nasz periodyk przyczyni się do lepszego zrozumienia złożonej historii tej części kontynentu w minionych wiekach. 

Procedura przyjmowania artykułów do druku:

Czasopismo stosuje procedurę recenzowania zgodną z wymogami ministerstwa nauki i szkolnictwa wyższego (pobierz). Każdy nadesłany do redakcji artykuł jest poddawany wewnętrznej recenzji w ramach zespołu redakcyjnego, później zaś kierowany jest do recenzenta zewnętrznego w stosunku do ośrodka naukowego, przy którym afiliowany jest autor. Osoba recenzenta nie jest znana autorowi w momencie przekazywania tekstu do recenzji, podobnie naziwsko autora jest utajniane przed recenzentem.

Jeśli recenzje, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne jednoznacznie stwierdzają, iż artykuł nadaje się do druku (lub nadaje się po uwzględnieniu sugerowanych poprawek), tekst zostaje przyjety do druku i jest poddawany dalszym pracom o charakterze redakcyjnym i korekcie. Tekst może też zostać odłożony do późniejszych numerów z racji na ich tematykę lub nadmiar zgłoszonych artykułów.

Autor przed opublikowaniem tekstu podpisuje umowę licencyjną z wydawnictwem, w której potwierdza, że dostarczone dzieło jest wynikiem jego pracy twórczej (zapora antyghostwritingowa) i nie było publikowane wcześniej.

Formularz recenzencki: pobierz

Deklaracja dotycząca wersji pierwotnej:

Wersją pierwotną czasopisma są papierowe egzemplarze Krakowskiego Pisma Kresowego, drukowane w nakładzie 200-300 egzemplarzy. Elektroniczna wersja, możliwa do kupienia poniżej, nie różni się w treści od swojego drukowanego odpowiednika.

Wymogi redakcyjne: pobierz

Recenzenci "Krakowskiego Pisma Kresowego" 2015, nr 7

prof. dr hab. Jadwiga Hoff (Uniwersytet Rzeszowski)
doc. dr Marian Mudryj (Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki)
dr hab. Włodzimierz Osadczy, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
dr hab. Adam Pencakowski, prof. ASP (Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie)
dr hab. Adam Perłakowski (Uniwersytet Jagielloński)
prof. dr hab. Ryszard Szczygieł (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
dr Patrycja Trzeszczyńska-Demel (Uniwersytet Jagielloński)

 

Recenzenci "Krakowskiego Pisma Kresowego" 2014, nr 6:

prof. dr hab. Tomasz Gąsowski (Uniwersytet Jagielloński)
prof. dr hab. Jadwiga Hoff (Uniwersytet Rzeszowski)
dr Barbara Klich-Kluczewska (Uniwersytet Jagielloński)
dr Katarzyna Korzeniewska (Uniwersytet Jagielloński)
dr Paweł Krokosz (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II)
dr hab. Włodzimierz Osadczy, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
dr Adam Perłakowski (Uniwersytet Jagielloński)

Recenzenci "Krakowskiego Pisma Kresowego" 2013, nr 5:

prof. dr hab. Tomasz Gąsowski (Uniwersytet Jagielloński)
prof. dr hab. Jadwiga Hoff (Uniwersytet Rzeszowski)
dr Elżbieta Orman (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk)
dr hab. Włodzimierz Osadczy, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
dr Adam Perłakowski (Uniwersytet Jagielloński)
dr Anna Wylegała (Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk)
dr hab. Andrzej A. Zięba (Uniwersytet Jagielloński)

Recenzenci "Krakowskiego Pisma Kresowego" 2012, nr 4:

prof. dr hab. Jadwiga Hoff (Uniwersytet Rzeszowski)
dr Elżbieta Orman (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk)
dr hab. Włodzimierz Osadczy, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
prof. dr hab. Czesław Partacz (Politechnika Koszalińska)
dr hab. Krzysztof Stopka, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. Andrzej A. Zięba (Uniwersytet Jagielloński)

Recenzenci "Krakowskiego Pisma Kresowego" 2011, nr 3:

dr hab. Włodzimierzy Osadczy, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II)
dr hab. Andrzej A. Zięba (Uniwersytet Jagielloński)


Wydane numery: