Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Politeja 2012, nr 21

red. Bogdan Szlachta

Księgarnia Akademicka, 2012
Politeja;
Stron: 608
Dział:
ISBN: 17336716_21

 

red. Bogdan Szlachta

Księgarnia Akademicka, 2012

Politeja; 21

Dział:

Stron: 608

ISBN: 17336716_21

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY

HISTORIA MYŚLI POLITYCZNEJ

5 Krzysztof Łazarski, Obywatelska wolność i liberalizm w ujęciu Lorda Actona

33 Dymitr Romanowski, Od Civitas Dei do Kościoła. Metamorfozy rosyjskiej myśli konserwatywnej. Od metropolity Antoniego (Chrapowickiego) do Lwa Tichomirow

49 Noël O’Sullivan, The concept of totalitarianism in east-central European political thought, with some reflections on its post-Cold War relevance

65 Mikołaj Tyrchan, Historia doktryn politycznych i prawnych – rozwój dyscypliny naukowej w Polsce w latach 1956-1970

PROBLEMY USTROJOWE

97 Marek Maciejewski, Między II a III Rzeszą. Szkic z dziejów niemieckiej demokracji parlamentarnej w latach 1918-1933

119 Ewa Myślak, Instytucje demokracji bezpośredniej w szwajcarskim modelu demokracji konsensualnej

133 Tomasz Grzegorz Grosse, Changes in Western democracy: a systemic crisis, or a chance to overcome it?

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

155 Jacek Więcławski, Hans J. Morgenthau’s Concept of Politics – its Nuances and Implications for the Contemporary Foreign Policy Making

177 Łukasz Kamieński, Wietnam: pierwsza wojna farmakologiczna

199 Peter-Christian Müller-Graff, Jan Wiktor Tkaczyński, Europejska polityka wsparcia budżetów państw strefy euro. Próba delimitacji prawnej pojęcia politycznego

213 Agata Motyl-Adamczyk, Polityka zagraniczna Turcji pod rządami AKP – Partii Sprawiedliwości i Postępu w latach 2002-2010/11

241 Ewa Szczepankiewicz-Rudzka, Wiosna liberałów, jesień islamistów? Przesłanki, aktorzy, konsekwencje rewolucji w Tunezji i Egipcie z 2011r. w perspektywie porównawczej

WSPÓŁCZESNY KONSTYTUCJONALIZM

259 Wstęp

261 Andrzej Zięba, Problematyka konstytucjonalizmu w programach studiów politycznych w Uniwersytecie Jagiellońskim

269 Tomasz Wieciech, Konstytucyjna zasada federalizmu we współczesnych ustrojach państwowych

281 Wojciech Golec, Stany nadzwyczajne w okresie transformacji ustrojowej w Polsce

295 Mateusz Kolaszyński, Kształtowanie polskiego modelu cywilnych służb specjalnych w latach 1989-1990

309 Aleksandra Jonak, Urząd Prezydenta Ukrainy w pierwszych latach transformacji ustrojowej państwa. Od Deklaracji suwerenności Ukrainy do Ugody konstytucyjnej

325 Łukasz Kołtuniak, Kształtowanie się ukraińskiego systemu partyjnego w latach 1998-2006

341 Magdalena Swoboda, Sąd Konstytucyjny Ukrainy. Problem niezawisłości w świetle wybranych orzeczeń o tematyce ustrojowej

355 Łukasz Jakubiak, Zmiany w pozycji ustrojowej prezydenta Francji po przyjęciu ustawy konstytucyjnej z 23 lipca 2008 roku o modernizacji instytucji V Republiki

365 Beata Kosowska-Gąstoł, Przekształcenia w obrębie szwajcarskiej „magicznej formuły” na początku XXI wieku w kontekście demokracji konsensualnej

377 Marta Przygoda, Ewolucja modelu kontroli konstytucyjności prawa w Wielkiej Brytanii

387 Aleksandra Zdeb, Zmiana pozycji Wysokiego Przedstawiciela w świetle zasady podziału władzy w Bośni i Hercegowinie

401 Elżbieta Sadowska, Założenia, przebieg i skutki reformy egzekutywy w Izraelu w latach 1992-2001

409 Justyna Eska, Ewolucja ustroju oraz statusu prawnomiędzynarodowego Nowej Zelandii

421 Dorota Rajca, Polityczno-prawne wyzwania wobec funkcjonowania Tuvalu w obliczu klimatycznej deterytorializacji państwa

PRAWO I GOSPODARKA

435 Jolanta Zombirt, Niepotrzebny Art. 122 a w Dyrektywie 2009/111/WE

467 Agnieszka Golec-Wegner, Zezwolenie na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce - wybrane zagadnienia


503 Marcin Koczor, Europejski Mechanizm Stabilności: podstawy prawne, konstrukcja, instrumentarium działania

545 Łukasz Pawłyszyn, Rynek sztuki jako alternatywa dla rozwoju tradycyjnej, bankowej oferty depozytowej

563 Jowita Sawczuk, Istota postępowania zabezpieczającego w świetle Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

VARIA

595 Bogumił Grott, Grzegorz Krzywiec jako interpretator ideologii polskich narodowców