pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 


Udostępnij
 

Problematyka zagadnień związanych z funkcjonowaniem oraz rozwojem turystyki i rekreacji wskazuje na ich znaczną różnorodność i duży zakres. Z jednej strony, z punktu widzenia współczesnej turystyki w różnych obszarach jej funkcjonowania i wspierania, szczególnie istotne wydaje się przedstawienie aspektów finansowania rozwoju turystyki w Polsce ze środków publicznych oraz wpływu współczesnych trendów w turystyce i rekreacji na planowanie rozwoju turystyki w gminie. Stąd też ważna jest rola turystyki w rozwoju społeczno-gospodarczym (kraju, powiatu, gminy) i jej finansowania. Z drugiej zaś strony, w celu pełnej ochrony konsumentów na rynku usług turystycznych niezbędne jest prowadzenie edukacji konsumenckiej, aby zwiększyć świadomość konsumentów z zakresu praw im przysługujących w tym obszarze usług oraz znajomości wśród nich instytucji i organizacji zajmujących się ochroną konsumentów na rynku. Ważną kwestią jest także nie tylko przestrzeganie regulacji prawnych przez przedsiębiorstwa działające na rynku usług turystycznych, ale również stosowanie przez nie zasad etycznych w promocji swojej oferty oraz w sposobie jej realizacji. Jednocześnie warto podkreślić, że obecnie nie można odnosić się tylko do społecznej odpowiedzialności biznesu, ale trzeba także do społecznej odpowiedzialności turysty.

Produkt turystyczny jest kategorią niezwykle złożoną, a poszczególne jego elementy ulegają zmianie w zależności od rodzaju turystyki i indywidualnych preferencji turystów. Najważniejszym składnikiem produktu turystycznego są walory turystyczne, a szczególnie walory przyrodnicze. Las jest jednym z podstawowych elementów przestrzeni rekreacyjnej z uwagi na właściwości bioklimatyczno-zdrowotne, filtracyjno-detoksykacyjne, fizyczno-estetyczne oraz izolacyjne. Stąd też niezmiernie ważna jest problematyka oddziaływania turystyki i rekreacji na zagospodarowanie lasów oraz bezpiecznego funkcjonowania i rozwoju fauny. Ważne jest również określenie stanu obecnego i możliwości rozwoju szlaków krajoznawczych w Polsce, tym bardziej że położenie Polski na europejskich szlakach kulturowych stwarza nadzieję na właściwe miejsce szlaków krajoznawczych na turystycznej mapie Polski w przyszłości.
Istotna również jest problematyka miejsca na współczesnym rynku turystyki kwalifikowanej, która jest uważana za najdoskonalszą formę świadomie uprawianej turystyki.


(c) Księgarnia Akademicka