pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 


Udostępnij
 

Znak, symbol a rituál v dokumentoch a listinách ponúka čitateľom široký záber vedeckých štúdií, ktoré sú výsledkom profesijného zamerania autorov. Prof. dr hab. Józef Marecki z Krakova sa venoval monogramom v rehoľnej heraldike, Mons. prof. ThDr. Peter Šturák, PhD. priblížil snahy a pokusy štátnej moci o likvidáciu Gréckokatolíckej cirkvi v Československu na základe dobových dokumentov. Prof. dr hab. Ludwik Frey z Inštitútu botaniky v Krakove sa venoval botanickému názvosloviu v minulosti a dnes. Doc. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD. v príspevku predstavil využívania znakov a symbolov v printových médiách. Z oblasti verejnoprávnej, obsah zborníka obohatila doc. JUDr. Alena Krunková, PhD. z Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Cieľom jej príspevku bolo objasnenie pôvodu a využitia štátnych symbolov v legislatíve Slovenskej republiky. Doc. RNDr. Ivan Šalamon, CSc. z Fakulty humanitných a prírodných vied PU v Prešove predstavil mýtické rastliny (lipa, ruža a fialaka). Hos>>om podujatia bol aj doc. ThLic. Mgr. Karel Sládek, Th.D. z Karlovej univerzity v Prahe, ktorý sa zaoberal symbolikou včiel v hagiografických rozprávaniach a liturgickej tradícii. Úplnou novinkou - čo sa týka oblasti využívania znakov - je príspevok PaedDr. Mgr. Dariny Petríkovej, ktorá vo svojom článku predstavila „originál svojho druhu” – piktogram pri vzdelávaní žiakov s viacnásobným postihnutím. Historickú dokumentáciu priblížil v príspevku doc. ThDr. Peter Borza, PhD., ktorý opisuje inventár gréckokatolíckej farnosti Fulianka z 19. storočia. Súčas>>ou zborníka je aj pohľad na život a dielo apoštolov vo vybraných textoch Nového zákona. Ten opisuje doc. ThDr. Peter Tirpák, PhD.


(c) Księgarnia Akademicka